Eyokuqala KaSamuweli 5:1-12

  • UMphongolo usezweni lamaFilisti (1-12)

    • UDagoni uyahlaziswa (1-5)

    • AmaFilisti ayahlushwa (6-12)

5  Lapho amaFilisti ethatha uMphongolo + kaNkulunkulu weqiniso, awususa e-Ebhenezeri awuyisa e-Ashidodi.  AmaFilisti awuthatha uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso awufaka endlini* kaDagoni, awubeka eceleni kukaDagoni. +  Lapho abase-Ashidodi bevuka ekuseni ngakusasa, uDagoni wayewe phansi ngobuso phambi koMphongolo kaJehova. + Ngakho bamthatha uDagoni bambuyisela endaweni yakhe. +  Lapho bevuka ekuseni ngosuku olulandelayo, uDagoni wayewe phansi ngobuso phambi koMphongolo kaJehova. Ikhanda likaDagoni nazo zombili izandla zakhe zazinqamukile, ziwele esitubhini. Umzimba* kuphela* owawunganqamukanga.  Yingakho bonke abapristi bakaDagoni nabo bonke abangena endlini kaDagoni bengahambi esitubhini sikaDagoni e-Ashidodi kuze kube namuhla.  UJehova wabajezisa abase-Ashidodi, wabahlupha ngokushaya i-Ashidodi nezindawo zalo ngemihlume. +  Lapho amadoda ase-Ashidodi ebona okwakwenzeka, athi: “Wususeni kithi uMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli, ngoba umelane nathi noDagoni unkulunkulu wethu.”  Ngakho athumela izithunywa zayobiza wonke amakhosi amaFilisti, athi kuwo: “Sizokwenzenjani ngoMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli?” Aphendula athi: “Uthatheni uMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli niwuyise eGati.” + Ngakho wathathwa uMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli wayiswa khona.  Ngemva kokuwuhambisa lapho, uJehova walijezisa lelo dolobha, walithuthumelisa. Washaya abantu bakulelo dolobha ngemihlume, kusukela komncane kuya komdala. + 10  Ngakho bawuthumela e-Ekroni + uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso, kodwa ngokushesha nje lapho ufika e-Ekroni uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso, ama-Ekroni aqala ukukhala, ethi: “Bawulethe kithi uMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli ukuze thina nabantu bakithi sibulawe!” + 11  Ngakho bathumela izithunywa zalanda wonke amakhosi amaFilisti bathi: “Hambisani uMphongolo kaNkulunkulu ka-Israyeli; mawubuyele endaweni yawo ukuze thina nabantu bakithi singabulawa.” Ngoba bonke abantu bakulelo dolobha babesaba ukuthi bangase bafe; uNkulunkulu weqiniso wayebajezise kakhulu, + 12  abantu abangafanga babeshaywe ngemihlume. Isililo sedolobha senyukela emazulwini.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ethempelini.”
Noma, “Ingxenye esanhlanzi.”
NgesiHebheru, “UDagoni kuphela.”