Eyokuqala KaSamuweli 30:1-31

  • Ama-Amaleki ahlasela futhi ashisa iZikilagi (1-6)

    • UDavide uthola amandla kuNkulunkulu (6)

  • UDavide unqoba ama-Amaleki (7-31)

    • UDavide ubuyisa izithunjwa (18, 19)

    • Umthetho kaDavide ngokuphathelene nempango (23, 24)

30  Lapho uDavide namadoda ayekanye naye befika eZikilagi + ngosuku lwesithathu, bathola ukuthi ama-Amaleki + ayephange eningizimu* naseZikilagi, ahlasela iZikilagi alishisa ngomlilo.  Ayethumbe abesifazane + nabo bonke ababekulo, abancane nabadala. Ayengabulalanga muntu, kodwa ayebathathile ahamba nabo.  Lapho uDavide namadoda ayekanye naye befika edolobheni, balifica lishiswe ngomlilo, omkabo namadodana abo namadodakazi abo bethunjiwe.  Ngakho uDavide namadoda ayekanye nawo bakhala kakhulu, kwaze kwaba yilapho sebephelelwe amandla.  Abafazi ababili bakaDavide nabo babethunjiwe, u-Ahinohama waseJizreyeli no-Abhigayili waseKarmeli, + umfelokazi kaNabali.  UDavide wayecindezeleke kakhulu, ngoba abantu babethi makashaywe ngamatshe, ngenxa yokuthi bonke abantu babemunyu ngenxa yokulahlekelwa amadodana namadodakazi abo. Kodwa uDavide waziqinisa ngoJehova uNkulunkulu wakhe. +  UDavide wayesethi ku-Abhiyathara + umpristi, indodana ka-Ahimeleki: “Ngicela ulethe lapha i-efodi.” + Ngakho u-Abhiyathara waletha i-efodi kuDavide.  UDavide wabuza kuJehova, + wathi: “Ngilijahe yini leli viyo labaphangi? Ingabe ngizolifica?” Yena wathi kuye: “Lijahe, ngoba uzolifica nakanjani, futhi uzokubuyisa konke okuthathiwe.” +  Ngokushesha uDavide namadoda angu-600 + ayekanye naye bahamba baze bafika eMhosheni* WaseBhesori, lapho kwasala khona amanye amadoda. 10  UDavide namadoda angu-400 baqhubeka nokujaha iviyo labaphangi, kodwa amadoda angu-200 ayekhathele kakhulu ukuba awele uMhosha WaseBhesori asala. + 11  Bathola indoda yaseGibhithe endle, bayithatha bayiyisa kuDavide. Bayipha ukudla namanzi okuphuza, 12  bayipha nocezu lwekhekhe lamakhiwane omisiwe namakhekhe amabili amagilebhisi omisiwe. Lapho seyidlile, yathola amandla,* ngoba yayingadlanga lutho futhi ingaphuzanga manzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. 13  UDavide wathi kuyo: “Uyinceku kabani, futhi uvelaphi?” yona yathi: “Ngiyisikhonzi esingumGibhithe, isigqila somuntu ongumAmaleki, kodwa inkosi yami ingishiyile ngoba bengigula ezinsukwini ezintathu ezidlule. 14  Besiphanga eningizimu* yamaKhereti + nakwaJuda naseningizimu* kaKalebi, + iZikilagi salishisa ngomlilo.” 15  UDavide wathi kuyo: “Ungangiholela yini kulelo viyo labaphangi?” Le ndoda yathi: “Uma ufunga uNkulunkulu ukuthi ngeke ungibulale, nokuthi ngeke unginikele enkosini yami, ngizokuholela kulelo viyo labaphangi.” 16  Ngakho yamhola yamehlisela lapho babethe chithi saka khona esigangeni, bedla bephuza futhi benedili ngenxa yayo yonke impango eningi ababeyithathe ezweni lamaFilisti nasezweni lakwaJuda. 17  UDavide wababulala kusukela ekuseni ngovivi kwaze kwaba kusihlwa; akuphunyukanga muntu + ngaphandle kwamadoda angu-400 abaleka ngamakamela. 18  UDavide wakuthola konke okwakuthathwe ama-Amaleki, + wakhulula nabafazi bakhe ababili. 19  Akukho lutho olungolwabo abangalutholanga, kusukela komncane kunabo bonke kuya komdala kunabo bonke. Bathola amadodana namadodakazi abo kanye nempango; + uDavide wakuthola konke okwakuthathiwe. 20  UDavide wathatha yonke imihlambi yezimvu neyezimbuzi nemihlambi yezinkomo yama-Amaleki, amadoda ayekanye naye ayiqhuba ngaphambi kwemfuyo yabo. Bathi: “Lena yimpango kaDavide.” 21  Ekugcineni uDavide wafika emadodeni angu-200 ayekhathele kakhulu ukuba ahambe naye, lawo ayesale ngaseMhosheni WaseBhesori, + asuka ayohlangabeza uDavide nabantu ababenaye. Lapho uDavide esondela kula madoda, wawabuza impilo. 22  Nokho wonke amadoda amabi nangelusizo lwalutho emadodeni ayehambe noDavide athi: “Ngenxa yokuthi abahambanga nathi, ngeke sibanike lutho empangweni esibuye nayo, ngaphandle kokuba yilowo nalowo athathe umkakhe nabantwana bakhe ahambe.” 23  Kodwa uDavide wathi: “Ningayenzi leyo nto bafowethu ngalokho uJehova asinike kona. Usivikele, walinikela esandleni sethu iviyo labaphangi ebelisihlasele. + 24  Ngubani ozovumelana nani kule ndaba? Isabelo salowo owehlile waya empini sizolingana nesabelo salowo obehlezi nemithwalo. + Bonke bazoba nesabelo ndawonye.” + 25  Kusukela ngalolo suku kuqhubeke lokhu kwaba isiqondiso nomthetho kwa-Israyeli. 26  Lapho uDavide efika eZikilagi, wathumela enye yempango emadodeni amadala akwaJuda ayengabangane bakhe, wathi: “Nasi isipho* senu esivela empangweni yezitha zikaJehova.” 27  Wayithumela kulawo ayeseBhethele, + ayeseRamoti laseNegebhi,* ayeseJatiri, + 28  ayese-Aroweri, ayeseSifimoti, ayese-Eshitemowa, + 29  ayeseRakali, ayesemadolobheni amaJeramiyeli, + ayesemadolobheni amaKheni, + 30  ayeseHorma, + ayeseBhorashani, ayese-Athaki, 31  ayeseHebroni, + nakuzo zonke izindawo uDavide namadoda ayekanye naye ababevame ukuya kuzo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eNegebhi.”
NgesiHebheru, “umoya wayo wabuyela kuyo.”
Noma, “eNegebhi.”
Noma, “naseNegebhi.”
NgesiHebheru, “isibusiso.”
Noma, “laseningizimu.”