Eyokuqala KaSamuweli 3:1-21

  • USamuweli umiswa ukuba abe umprofethi (1-21)

3  Phakathi naleso sikhathi, umfana uSamuweli wayekhonza + uJehova phambi kuka-Eli, kodwa izwi elivela kuJehova laliyivelakancane ngalezo zinsuku; imibono + yayingandile.  Ngolunye usuku u-Eli wayelele endaweni ayevame ukulala kuyo, amehlo akhe ayesefiphele; wayengasaboni. +  Isibani sikaNkulunkulu + sasingakacinywa, uSamuweli wayelele ethempelini *+ likaJehova, lapho uMphongolo kaNkulunkulu wawukhona.  UJehova wayesebiza uSamuweli. Yena wathi: “Ngilapha.”  Wagijima waya ku-Eli wathi: “Ngilapha, ngoba ungibizile.” Kodwa wathi: “Angikubizanga. Buyela emuva uyolala.” Ngakho wahamba wayolala.  UJehova waphinde wambiza wathi: “Samuweli!” USamuweli wavuka waya ku-Eli wathi: “Ngilapha, ngoba ungibizile.” Kodwa wathi: “Angikubizanga, ndodana yami. Buyela emuva uyolala.”  (USamuweli wayengakamazi kahle uJehova, ngoba uJehova wayengakaze akhulume naye.) +  Ngakho uJehova waphinde wambiza okwesithathu wathi: “Samuweli!” Wavuka waya ku-Eli, wathi: “Ngilapha, ngoba ungibizile.” U-Eli wayesebona ukuthi nguJehova owayebiza umfana.  Ngakho u-Eli wathi kuSamuweli: “Hamba uyolala, uma ekubiza kufanele uthi, ‘Khuluma Jehova, ngoba inceku yakho ilalele.’ ” USamuweli wahamba wayolala endaweni yakhe. 10  UJehova waphinde wambiza wathi: “Samuweli, Samuweli!” USamuweli wathi: “Khuluma, ngoba inceku yakho ilalele.” 11  UJehova wathi kuSamuweli: “Bheka! Kukhona into engizoyenza kwa-Israyeli okuyothi noma ubani ozwayo ngayo, zombili izindlebe zakhe zinkeneneze. + 12  Ngalolo suku ngiyokwenza konke engikushilo ngo-Eli nendlu yakhe, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni. + 13  Kumelwe umtshele ukuthi ngizoyahlulela kuze kube phakade indlu yakhe ngenxa yesono asaziyo, + ngoba amadodana akhe adelela uNkulunkulu, + kodwa akawakhuzi. + 14  Yingakho ngifungile endlini ka-Eli ngathi isono sendlu ka-Eli asisoze sahlawulelwa ngemihlatshelo noma ngeminikelo.” + 15  USamuweli walala kwaze kwaba sekuseni; wayesevula iminyango yendlu kaJehova. USamuweli wayesaba ukutshela u-Eli ngombono ayewubonile. 16  Kodwa u-Eli wambiza uSamuweli wathi: “Samuweli, ndodana yami!” Yena wathi: “Ngilapha.” 17  Wambuza wathi: “Utheni kuwe? Ngicela ungangifihleli. Kwangathi uNkulunkulu angakujezisa kanzima uma ungangifihlela noma yini kukho konke akushilo.” 18  Ngakho uSamuweli wamtshela konke, akamfihlelanga lutho. U-Eli wathi: “Kuvela kuJehova. Makenze okuhle emehlweni akhe.” 19  USamuweli waqhubeka ekhula, uJehova wayenaye + futhi akazange avumele nelilodwa izwi likaSamuweli ukuba lingagcwaliseki.* 20  Wonke u-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBheri-sheba waqonda ukuthi uSamuweli wayekhethiwe ukuba abe ngumprofethi kaJehova. 21  UJehova waqhubeka ebonakala eShilo, ngoba uJehova wayezambula kuSamuweli eShilo. Lokhu kwakwenzeka ngezwi likaJehova. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, etabernakele.
NgesiHebheru, “liwele emhlabathini.”