Eyokuqala KaSamuweli 21:1-15

  • UDavide udla isinkwa sokubukwa eNobi (1-9)

  • UDavide uzenza uhlanya eGati (10-15)

21  Kamuva uDavide wafika eNobi + ku-Ahimeleki umpristi. U-Ahimeleki wathuthumela lapho ebona uDavide, wathi kuye: “Kungani uhamba wedwa, kungekho muntu okanye nawe?” +  UDavide wathi ku-Ahimeleki umpristi: “Inkosi ingiyale ukuba ngenze okuthile, kodwa yathi kimi, ‘Ungatsheli muntu ngalokho engikuthume kona nangalokho engikuyale ngakho.’ Ngivumelane nezinsizwa zami ukuthi sizohlangana endaweni ethile.  Manje uma kukhona izinkwa ezinhlanu onazo, nginike zona noma unginike noma yini ekhona.”  Kodwa umpristi wamphendula uDavide wathi: “Asikho isinkwa esivamile enginaso, kodwa kukhona isinkwa esingcwele +—uma nje kuwukuthi izinsizwa azizange zilale nabesifazane.” *+  UDavide wamphendula umpristi wathi: “Asizange nhlobo sibathinte abesifazane njengoba nje sasenzile ngaphambili lapho ngiphuma imikhankaso yempi. + Uma imizimba yezinsizwa isuke ingcwele ngisho nalapho zithunywe umsebenzi ojwayelekile, kufanele ibe ngcwele ngisho nakakhulu namuhla!”  Ngakho umpristi wamnika isinkwa esingcwele, + ngoba kwakungekho sinkwa lapho ngaphandle kwesinkwa sokubukwa esasisuswe phambi kukaJehova, ukuze kubekwe isinkwa esisha ngosuku esasisuswe ngalo.  Manje ngalolo suku kwakukhona enye yezinceku zikaSawule lapho, ibanjiwe phambi kukaJehova. Igama layo kwakunguDowegi + umEdomi, + induna yabelusi bakaSawule.  UDavide wathi ku-Ahimeleki: “Akukho mkhonto noma inkemba onganginika yona? Angikwazanga ukuthatha inkemba yami noma izikhali zami, ngoba indaba yenkosi ibiphuthuma.”  Umpristi wamphendula wathi: “Ikhona inkemba kaGoliyati umFilisti, + owambulala eSigodini* Sase-Elahi, + isongwe ngendwangu ngemva kwe-efodi. + Uma ufuna ukuzithathela yona, ungayithatha, ngoba iyona kuphela ekhona.” UDavide wathi: “Ayikho inkemba efana nayo. Nginike yona.” 10  Ngalolo suku uDavide waqhubeka nokubalekela uSawule, + ekugcineni wafika ku-Akhishi inkosi yaseGati. + 11  Izinceku zika-Akhishi zathi kuye: “Akuyena yini uDavide lo, inkosi yezwe lakwa-Israyeli? Akuyena yini lo ababecula ngaye ngesikhathi bedansa, bethi, ‘USawule ubulele izinkulungwane zakhe, UDavide yena ubulele amashumi ezinkulungwane zakhe’?” + 12  UDavide wacabanga ngalokho ababekusho, wesaba kakhulu + ngenxa ka-Akhishi inkosi yaseGati. 13  Ngakho wazenza uhlanya + phambi kwabo, wazishaya ongaphilile engqondweni ngesikhathi enabo.* Wayedwebadweba ezivalweni zesango, eyeka namathe agxazele entshebeni yakhe. 14  Ekugcineni u-Akhishi wathi ezincekwini zakhe: “Niyabona ukuthi lo muntu uyahlanya! Nimlethelani kimi? 15  Ngiswele abantu abasangene yini nize ningilethele lona ukuba azosanganela lapha kimi? Ingabe lo muntu kufanele angene emzini wami?”

Imibhalo yaphansi

Noma, “zibathinte abesifazane.”
Noma, “eThafeni Eliphansi.”
NgesiHebheru, “esesandleni sabo.”