Eyokuqala KaSamuweli 19:1-24

  • USawule uyaqhubeka ezonda uDavide (1-13)

  • UDavide uyaphunyuka kuSawule (14-24)

19  Kamuva uSawule wakhuluma noJonathani indodana yakhe nazo zonke izinceku zakhe ngokubulala uDavide. +  Ngenxa yokuthi uJonathani indodana kaSawule wayemthanda kakhulu uDavide, + uJonathani wathi kuDavide: “USawule ubaba ufuna ukuba ubulawe. Ngicela uqaphe kusasa ekuseni, thola indawo ozocasha kuyo uhlale khona.  Ngizophuma ngime eceleni kukababa esigangeni lapho wena uzobe ukhona. Ngizokhuluma ngawe kubaba, uma kukhona engikuzwayo ngizokutshela nakanjani.” +  Ngakho uJonathani wakhuluma kahle ngoDavide + kuSawule uyise. Wathi kuye: “Inkosi akufanele yenze okubi* encekwini yayo uDavide ngoba akakonanga, izinto akwenzele zona bezilokhu ziwusizo kuwe.  Wabeka ukuphila kwakhe engozini ukuze abulale umFilisti, + ngaleyo ndlela uJehova wenza wonke u-Israyeli wanqoba kakhulu.* Wakubona lokho, wajabula kakhulu. Pho kungani kufanele wone egazini elingenacala ngokwenza ukuba uDavide abulawe ngaphandle kwesizathu?” +  USawule wamlalela uJonathani, uSawule wafunga wathi: “Ngimfunge uJehova, ngeke abulawe.”  Kamuva uJonathani wabiza uDavide wamtshela konke lokhu. Ngakho uJonathani waletha uDavide kuSawule, waqhubeka nokumkhonza njengasekuqaleni. +  Ngokuhamba kwesikhathi kwaphinde kwagqashuka impi, uDavide wahamba wayolwa namaFilisti, wawabulala kwalala uyaca, amanye abaleka.  Umoya omubi ovela kuJehova wafikela uSawule + lapho ehlezi endlini yakhe ephethe umkhonto ngesandla, ngesikhathi uDavide edlala umculo ngehabhu. + 10  USawule wazama ukugwaza uDavide ngomkhonto ethi umhlanganisa nodonga, kodwa uDavide wagwaca uSawule wageja, umkhonto wahlaba odongeni. UDavide wabaleka ngalobo busuku. 11  Kamuva uSawule wathumela izithunywa endlini kaDavide ukuba ziyigade bese zimbulala ekuseni, + kodwa uMikhali umkakhe wathi kuye: “Uma ungabaleki namuhla ebusuku, kusasa uzobe ufile.” 12  Ngaso leso sikhathi uMikhali wehlisa uDavide ngefasitela, ukuze eqe abaleke. 13  UMikhali wathatha isithombe setherafi* wasibeka embhedeni wasimboza ngengubo, wabeka nenethi loboya bembuzi emqamelweni. 14  Manje uSawule wathuma izithunywa ukuba ziyolanda uDavide, kodwa uMikhali wathi: “Uyagula.” 15  Ngakho uSawule wathuma izithunywa ukuba ziyobona uDavide, wathi kuzo: “Mletheni lapha kimi ngombhede ukuze abulawe.” + 16  Lapho izithunywa zingena, zathola isithombe setherafi* phezu kombhede nenethi loboya bembuzi emqamelweni. 17  USawule wathi kuMikhali: “Ungikhohliseleni kanje, wadedela isitha sami + saphunyuka?” UMikhali wathi kuSawule: “Nguye othe kimi, ‘Ngidedele ngihambe, kungenjalo ngizokubulala!’ ” 18  UDavide weqa waphunyuka wafika kuSamuweli eRama. + Wamtshela konke uSawule ayekwenze kuye. Ngemva kwalokho wahamba noSamuweli bayohlala eNayoti. + 19  Ngemva kwesikhathi kwabikwa kuSawule, kwathiwa: “UDavide useNayoti eRama.” 20  Ngaso leso sikhathi uSawule wathumela izithunywa ukuba ziyobamba uDavide. Lapho zibona abaprofethi asebekhulile beprofetha, noSamuweli emile ebahola, umoya kaNkulunkulu waba phezu kwezithunywa zikaSawule, nazo zaqala ukuziphathisa okwabaprofethi. 21  Lapho betshela uSawule ngalokhu, ngokushesha wathumela ezinye izithunywa, nazo zaqala ukuziphathisa okwabaprofethi. Ngakho uSawule wathumela ezinye izithunywa, iqembu lesithathu, nazo futhi zaziphathisa okwabaprofethi. 22  Ekugcineni naye waya eRama. Lapho efika emthonjeni omkhulu oseSeku, wabuza wathi: “Baphi oSamuweli noDavide?” Bamphendula bathi: “BaseNayoti + eRama.” 23  Lapho uSawule esendleleni esuka lapho eya eNayoti eRama, umoya kaNkulunkulu wehlela nakuye, wahamba eziphathisa okomprofethi waze wayofika eNayoti eRama. 24  Wakhumula nezingubo zakhe, naye waziphathisa okomprofethi phambi kukaSamuweli, walala lapho phansi engagqokile* lonke lolo suku nabo bonke lobo busuku. Yingakho kunesisho esithi: “Ingabe noSawule uphakathi kwabaprofethi?” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yone.”
Noma, “wathola insindiso enkulu.”
Noma, “unkulunkulu womndeni; isithixo.”
Noma, “unkulunkulu womndeni; isithixo.”
Noma, “egqoke izingubo zangaphansi.”