Eyokuqala KaSamuweli 13:1-23

  • USawule ukhetha ibutho lempi (1-4)

  • USawule uyagabadela (5-9)

  • USamuweli usola uSawule (10-14)

  • U-Israyeli akanazo izikhali (15-23)

13  USawule wayeneminyaka engu-. . .* ubudala lapho eba yinkosi + kwa-Israyeli. Ngemva kokubusa iminyaka emibili,  uSawule wakhetha amadoda angu-3 000 kwa-Israyeli; angu-2 000 ayekanye noSawule eMikimashi nasezintabeni zaseBhethele, angu-1 000 ekanye noJonathani + eGibheya + kwaBhenjamini. Bonke abanye abantu wathi abahambe, yilowo nalowo aye etendeni lakhe.  UJonathani wabulala iviyo lamaFilisti + elaliseGeba, + amaFilisti ezwa ngakho. USawule wayesethumela izithunywa kulo lonke elakwa-Israyeli ukuba zishaye uphondo + zibize amadoda akwa-Israyeli, zithi: “Wonke amaHebheru mawalalele!”  Wonke u-Israyeli wezwa ukuthi uSawule ubulale ibutho lamaFilisti, nokuthi amaFilisti aseyamzonda u-Israyeli. Ngakho abantu babizwa ukuba balandele uSawule baye eGiligali. +  AmaFilisti nawo aqoqana ukuze ayolwa no-Israyeli, enezinqola zempi ezingu-30 000, abagibeli bamahhashi abangu-6 000 namabutho ahamba ngezinyawo amaningi ngangesihlabathi esisogwini lolwandle; + akhuphuka afike amisa amatende eMikimashi empumalanga yeBheti-aveni. +  Amadoda akwa-Israyeli abona ukuthi asenkingeni ngoba kwakungawahambeli kahle; ngakho abantu bacasha emihumeni, + emigodini, emaweni, ezinqabeni ezingaphansi komhlaba nasemithonjeni.  Amanye amaHebheru aze awela ngisho neJordani aya ezweni lakwaGadi nakwaGileyadi. + Kodwa uSawule wayeseseGiligali, bonke abantu ababemlandela babethuthumela.  Wayelokhu elindile izinsuku eziyisikhombisa kwaze kwafika isikhathi uSamuweli ayesibekile, kodwa uSamuweli akafikanga eGiligali, nabantu base beqala ukuhlakazeka bemshiya.  Ekugcineni uSawule wathi: “Lethani lapha umhlatshelo oshiswayo nemihlatshelo ehlanganyelwayo.” Ngemva kwalokho wanikela umhlatshelo oshiswayo. + 10  Kodwa ngokushesha nje lapho eqeda ukunikela umhlatshelo oshiswayo, uSamuweli wafika. Ngakho uSawule waphuma wayomhlangabeza, wambingelela. 11  USamuweli wathi: “Yini le oyenzile?” USawule wathi: “Ngibone ukuthi abantu bayangishiya, + nokuthi nawe awufikanga ngesikhathi esibekiwe, futhi amaFilisti abeqoqana eMikimashi. + 12  Ngakho ngithe enhliziyweni yami, ‘Manje amaFilisti azokwehla azolwa nami eGiligali, kanti angikawuceli umusa kaJehova.’* Ngakho ngizizwe ngiphoqelekile ukunikela umhlatshelo oshiswayo.” 13  USamuweli wathi kuSawule: “Wenze ngobuwula. Awuwulalelanga umyalo kaJehova uNkulunkulu wakho. + Ukube ubuwulalelile, uJehova ubeyowuqinisa unomphela umbuso wakho phezu kuka-Israyeli. 14  Kodwa manje umbuso wakho ngeke uhlale isikhathi eside. + UJehova uzozitholela umuntu ojabulisa inhliziyo yakhe, + uJehova uzommisa abe ngumholi wabantu bakhe, + ngoba awukugcinanga lokho uJehova akuyale ngakho.” + 15  Ngemva kwalokho uSamuweli wasuka eGiligali wakhuphukela eGibheya kwaBhenjamini, uSawule wabala abantu; labo ababengamshiyanga kwakungamadoda angaba ngu-600. + 16  USawule, uJonathani indodana yakhe kanye nabantu ababengabashiyanga babeseGeba + kwaBhenjamini, amaFilisti wona ayemise amatende eMikimashi. + 17  Ibutho labaphangi lalisuka ekamu lamaFilisti lingamaviyo amathathu. Iviyo lokuqala lalithatha umgwaqo oya e-Ofira, ezweni laseShuwali; 18  iviyo lesibili lalithatha umgwaqo oya eBheti-horoni; + kanti iviyo lesithathu lalithatha umgwaqo oya emngceleni obhekene nesigodi saseZeboyimi, ngasehlane. 19  Ngaleso sikhathi kwakungekho ngisho noyedwa umuntu osebenza ngensimbi kwa-Israyeli, ngoba amaFilisti ayethe: “Asifuni amaHebheru enze izinkemba noma imikhonto.” 20  Wonke ama-Israyeli kwakudingeka aye kumaFilisti ukuze alolelwe amageja, amagejambazo, izimbazo noma amasikela. 21  Ukulola amageja, amagejambazo, izimfologo, izimbazo nokulungisa izinkandi* zezinkabi kwakubiza ipimi.* 22  Lapho kuyiwa empini akukho muntu owayesuke enenkemba noma umkhonto kubantu ababekanye noSawule noJonathani; + uSawule noJonathani indodana yakhe kuphela abebenezikhali. 23  Iviyo* lamaFilisti laliphumile laya endaweni yokuwela emhosheni waseMikimashi. +

Imibhalo yaphansi

Inombolo ayibhalwanga embhalweni wesiHebheru.
Noma, “angikabuthambisi ubuso bukaJehova.”
Induku efakwe insimbi ecijile phambili, okwakuqhutshwa ngayo izinkabi.
Isisindo sasendulo, esasicishe sibe yizingxenye ezimbili kwezintathu zeshekeli.
Noma, “Amasosha.”