Eyokuqala KaSamuweli 12:1-25

  • Amazwi kaSamuweli okuvalelisa (1-25)

    • ‘Ningalandeli izinto eziyize’ (21)

    • UJehova ngeke abashiye abantu bakhe (22)

12  Ekugcineni uSamuweli wathi kuwo wonke u-Israyeli: “Ngikwenze konke enikucelile kimi,* nganibekela inkosi ezonibusa. +  Manje nansi inkosi eniholayo. *+ Mina sengigugile futhi sengimpunga, amadodana ami nanka kanye nani, + mina nginiholile kusukela ebusheni bami kwaze kwaba namuhla. +  Ngilapha phambi kwenu. Uma ninesikhalo ngami sivezeni phambi kukaJehova naphambi kogcotshiwe wakhe: + Ubani engimthathele inkomo noma imbongolo? + Noma ubani engimphambile noma engimhlukumezile? Ubani engamukele kuye isifumbathiso* ukuze ngishalazelele izenzo zakhe? + Uma ekhona ngizombuyisela engikuthathile.” +  Baphendula bathi: “Awusiphambanga, awusihlukumezanga, awamukelanga lutho kumuntu.”  Ngakho wathi kubo: “UJehova ungufakazi ngokumelene nani, nogcotshiwe wakhe ungufakazi namuhla wokuthi anitholanga lutho eningangisola ngakho.”* Baphendula bathi: “Ungufakazi.”  USamuweli wayesethi kubantu: “UJehova, owasebenzisa uMose no-Aroni nowakhipha okhokho benu ezweni laseGibhithe, + ungufakazi.  Manje sondelani, ngizonahlulela phambi kukaJehova ngokuqondene nazo zonke izenzo ezilungile uJehova anenzele zona nina nokhokho benu.  “Ngemva kokuba uJakobe esefikile eGibhithe + nokhokho benu beqala ukucela usizo kuJehova, + uJehova wathumela uMose + no-Aroni ukuba bahole okhokho benu babakhiphe eGibhithe babalethe kule ndawo ukuba bazohlala kuyo. +  Kodwa bamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wabo, wabathengisa + esandleni sikaSisera + induna yebutho laseHazori nasesandleni samaFilisti + nasesandleni senkosi yakwaMowabi, + balwa nabo. 10  Bacela usizo kuJehova + bathi, ‘Sonile, + ngoba simshiyile uJehova sakhonza oBhali + nemifanekiso ka-Ashitoreti; + manje sicela usikhulule esandleni sezitha zethu ukuze sikukhonze.’ 11  UJehova wathumela uJerubhali, + uBedani, uJefta + noSamuweli + wanikhulula esandleni sezitha zenu nxazonke, ukuze nihlale ngokulondeka. + 12  Lapho nibona ukuthi inkosi yama-Amoni uNahashi + unihlasele, nanilokhu nithi kimi, ‘Sifuna ukuba nenkosi ezosibusa!’ + nakuba uJehova uNkulunkulu wenu eyiNkosi yenu. + 13  Manje nansi inkosi eniyikhethile, enizicelele yona. UJehova unimisele inkosi ezonibusa. + 14  Uma nizomesaba uJehova + nimkhonze, + nilalele izwi lakhe, + ningadlubulundi emyalweni kaJehova, uma nina nenkosi ezonibusa nizolandela uJehova uNkulunkulu wenu, kuhle. 15  Kodwa uma ningalilaleli izwi likaJehova, nidlubulunda emyalweni kaJehova, uJehova uzonijezisa nina kanye noyihlo. + 16  Manje sondelani nizobona into emangalisayo uJehova azoyenza phambi kwamehlo enu. 17  Akusona yini isikhathi sokuvunwa kukakolweni lesi? Ngizothandaza kuJehova ukuba alethe ukuduma nemvula; ngaleyo ndlela nizokwazi, niqonde ukuthi nenze into embi kangakanani emehlweni kaJehova ngokuzicelela inkosi.” + 18  Ngemva kwalokho uSamuweli wathandaza kuJehova, uJehova waletha ukuduma nemvula ngalolo suku, kangangokuthi bonke abantu bamesaba kakhulu uJehova noSamuweli. 19  Bonke abantu bathi kuSamuweli: “Thandazela izinceku zakho + kuJehova uNkulunkulu wakho, ngoba asifuni ukufa, ngoba senezele obunye ububi kuzo zonke izono zethu ngokucela inkosi.” 20  Ngakho uSamuweli wathi kubantu: “Ningesabi. Nibenzile ngempela bonke lobu bubi. Kuphela nje ningaphambuki ekulandeleni uJehova, + kumelwe nikhonze uJehova ngayo yonke inhliziyo yenu. + 21  Ningaphambuki nilandele izinto eziyize, *+ ezingasizi ngalutho + nezingakwazi ukusindisa, ngoba ziyize.* 22  Ngenxa yegama lakhe elikhulu, + uJehova ngeke abashiye abantu bakhe, + ngoba uJehova uzikhethele yena ukuba anenze abantu bakhe. + 23  Kodwa mina, kuyinto engacabangeki ukuba ngone kuJehova ngokuyeka ukunithandazela, ngizoqhubeka nginifundisa okuhle nokulungile. 24  Kuphela yesabani uJehova + nimkhonze ngokwethembeka* ngenhliziyo yenu yonke, ngoba bhekani izinto ezinkulu anenzele zona. + 25  Kodwa uma nenza ububi obushaqisayo ingcaca, + niyokhukhulwa, nina nenkosi yenu.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Ngililalelile izwi lenu.”
Noma, “ehamba phambi kwenu.”
Noma, “imvalamlomo.”
NgesiHebheru, “anitholanga lutho esandleni sami.”
Noma, “ezingekho.”
Noma, “aziphili.”
Noma, “ngeqiniso.”