Eyokuqala KaSamuweli 11:1-15

  • USawule unqoba ama-Amoni (1-11)

  • Ubukhosi bukaSawule buyaqiniswa (12-15)

11  UNahashi umAmoni + wakhuphuka wamisa amatende ukuze ayolwa neJabeshi + eGileyadi. Wonke amadoda aseJabeshi athi kuNahashi: “Yenza isivumelwano nathi, sizokukhonza.”  UNahashi umAmoni wathi kuwo: “Ngizosenza ngalo mbandela: kumelwe kukopolotwe wonke amehlo enu angakwesokudla. Lokho ngizokwenza ukuze ngihlazise wonke u-Israyeli.”  Amadoda amadala aseJabeshi athi kuye: “Sinike izinsuku eziyisikhombisa ukuze sithumele izithunywa kuyo yonke indawo yakwa-Israyeli. Uma singamtholi ozosisindisa, siyobe sesenza lokho okushoyo.”  Ngemva kwesikhathi izithunywa zafika eGibheya + lapho kwakuhlala khona uSawule* zasho la mazwi kubantu, bonke abantu bakhala kakhulu.  Kodwa kwaqhamuka uSawule eqhuba umhlambi evela emadlelweni, wathi: “Kwenzenjani kubantu? Bakhalelani?” Ngakho bamlandisa okwakushiwo amadoda aseJabeshi.  Umoya kaNkulunkulu wanika uSawule + amandla lapho ezwa la mazwi, wathukuthela kakhulu.  Ngakho wathatha izinkunzi ezimbili wazihlahlela, wazithumela kuzo zonke izindawo zakwa-Israyeli ngezithunywa, ezathi: “Noma ubani ongamlandeli uSawule noSamuweli, kuzokwenziwa ngale ndlela ezinkomeni zakhe!” Abantu bamesaba uJehova kangangokuthi baphuma ngobunye.*  USawule wayesebabala eBhezeki, ama-Israyeli ayengu-300 000, amadoda akwaJuda engu-30 000.  Manje bathi ezithunyweni ezazifikile: “Yilokhu okufanele nikusho emadodeni aseJabeshi eGileyadi, ‘Kusasa emini sizonisindisa.’ ” Izithunywa zabuya zabikela amadoda aseJabeshi, ajabula kakhulu. 10  Ngakho amadoda aseJabeshi athi kuma-Amoni: “Kusasa sizozinikela kini bese nenza noma yini eniyibona ilungile.” + 11  Ngosuku olulandelayo, uSawule wahlukanisa abantu baba amaviyo amathathu, bahamba baya ekamu phakathi nomlindo wasekuseni* bawabulala ama-Amoni + kwaze kwaba semini. Abasinda bahlakazeka yilowo nalowo wabaleka yedwa. 12  Abantu base bethi kuSamuweli: “Ngubani obethi, ‘Ingabe uSawule uzoba yinkosi yethu?’ + Baletheni lapha labo bantu, sibabulale.” 13  Nokho, uSawule wathi: “Akukho muntu ozobulawa namuhla, + ngoba uJehova umsindisile u-Israyeli.” 14  Kamuva uSamuweli wathi kubantu: “Wozani siye eGiligali + ukuze siphinde simise uSawule njengenkosi.” + 15  Ngakho bonke abantu baya eGiligali, bafike bamisa uSawule waba yinkosi phambi kukaJehova. Banikela imihlatshelo ehlanganyelwayo phambi kukaJehova, + uSawule nabo bonke abantu bakwa-Israyeli bajabula kakhulu. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “eGibheya likaSawule.”
NgesiHebheru, “njengomuntu oyedwa.”
Okuwukuthi, cishe ngo-2:00 entathakusa kuya ku-6:00 ekuseni.