Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala KaSamuweli

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • U-Elkana nabafazi bakhe (1-8)

  • UHana oyinyumba uthandazela ukuthola indodana (9-18)

  • USamuweli uyazalwa, unikelwa kuJehova (19-28)

 • 2

  • Umthandazo kaHana (1-11)

  • Izono zamadodana amabili ka-Eli (12-26)

  • UJehova wahlulela umndeni ka-Eli (27-36)

 • 3

  • USamuweli umiswa ukuba abe umprofethi (1-21)

 • 4

  • AmaFilisti athatha uMphongolo (1-11)

  • U-Eli namadodana akhe bayafa (12-22)

 • 5

  • UMphongolo usezweni lamaFilisti (1-12)

   • UDagoni uyahlaziswa (1-5)

   • AmaFilisti ayahlushwa (6-12)

 • 6

  • AmaFilisti abuyisela uMphongolo kwa-Israyeli (1-21)

 •   7

  • UMphongolo useKiriyati-jeyarimi (1)

  • USamuweli uyanxusa: ‘Khonzani uJehova yedwa’ (2-6)

  • U-Israyeli uyanqoba eMispa (7-14)

  • USamuweli wahlulela u-⁠Israyeli (15-17)

 • 8

  • U-Israyeli ufuna ukuba nenkosi (1-9)

  • USamuweli uxwayisa isizwe (10-18)

  • UJehova uyavuma ukubanikeza inkosi (19-22)

 • 9

  • USamuweli uhlangana noSawule (1-27)

 • 10

  • USawule uyagcotshwa ukuba abe yinkosi (1-16)

  • USawule wethulwa kubantu (17-27)

 • 11

  • USawule unqoba ama-Amoni (1-11)

  • Ubukhosi bukaSawule buyaqiniswa (12-15)

 • 12

  • Amazwi kaSamuweli okuvalelisa (1-25)

   • ‘Ningalandeli izinto eziyize’ (21)

   • UJehova ngeke abashiye abantu bakhe (22)

 • 13

  • USawule ukhetha ibutho lempi (1-4)

  • USawule uyagabadela (5-9)

  • USamuweli usola uSawule (10-14)

  • U-Israyeli akanazo izikhali (15-23)

 • 14

  • Ubuqhawe bukaJonathani eMikimashi (1-14)

  • UNkulunkulu uyazixosha izitha zama-Israyeli (15-23)

  • USawule ufunga engacabangisisanga (24-46)

   • Abantu badla inyama enegazi (32-34)

  • Izimpi zikaSawule; umndeni wakhe (47-52)

 • 15

  • USawule akalaleli usindisa u-⁠Agagi (1-9)

  • USamuweli usola uSawule (10-23)

   • “Ukulalela kungcono kunomhlatshelo” (22)

  • USawule uyalahlwa ukuba angabe esaba inkosi (24-29)

  • USamuweli ubulala u-⁠Agagi (30-35)

 • 16

  • USamuweli ugcoba uDavide njengenkosi elandelayo (1-13)

   • “UJehova ubona okusenhliziyweni” (7)

  • Umoya kaNkulunkulu uyasuswa kuSawule (14-17)

  • UDavide udlalela uSawule ihabhu (18-23)

 • 17

  • UDavide unqoba uGoliyati (1-58)

   • UGoliyati uklolodela u-⁠Israyeli (8-10)

   • UDavide wamukela inselele (32-37)

   • UDavide ulwa ngegama likaJehova (45-47)

 • 18

  • Ubungani bukaDavide noJonathani (1-4)

  • Ukunqoba kukaDavide kwenza uSawule abe nomona (5-9)

  • USawule uzama ukubulala uDavide (10-19)

  • UDavide ushada nendodakazi kaSawule, uMikhali (20-30)

 • 19

  • USawule uyaqhubeka ezonda uDavide (1-13)

  • UDavide uyaphunyuka kuSawule (14-24)

 • 20

  • Ukuba qotho kukaJonathani kuDavide (1-42)

 • 21

  • UDavide udla isinkwa sokubukwa eNobi (1-9)

  • UDavide uzenza uhlanya eGati (10-15)

 • 22

  • UDavide use-Adulamu naseMispe (1-5)

  • USawule uyala ukuba kubulawe abapristi baseNobi (6-19)

  • U-Abhiyathara uyaphunyuka (20-23)

 • 23

  • UDavide usindisa idolobha laseKheyila (1-12)

  • USawule ujaha uDavide (13-15)

  • UJonathani uqinisa uDavide (16-18)

  • UDavide usinda ngokulambisa kuSawule (19-29)

 • 24

  • UDavide usindisa ukuphila kukaSawule (1-22)

   • UDavide uyamhlonipha ogcotshiwe kaJehova (6)

 • 25

  • USamuweli uyafa (1)

  • UNabali wenqaba ukusiza amadoda kaDavide (2-13)

  • U-Abhigayili wenza ngokuhlakanipha (14-35)

   • “UJehova uNkulunkulu wakho uyokuvikela” (29)

  • UJehova ubulala uNabali ongenangqondo (36-38)

  • U-Abhigayili uba yinkosikazi kaDavide (39-44)

 • 26

  • UDavide uyaphinda usindisa uSawule (1-25)

   • UDavide uyamhlonipha ogcotshiwe kaJehova (11)

 • 27

  • AmaFilisti anika uDavide iZikilagi (1-12)

 • 28

  • USawule uya kosebenzelana nemimoya e-⁠Eni-dori (1-25)

 • 29

  • AmaFilisti awamthembi uDavide (1-11)

 • 30

  • Ama-Amaleki ahlasela futhi ashisa iZikilagi (1-6)

   • UDavide uthola amandla kuNkulunkulu (6)

  • UDavide unqoba ama-Amaleki (7-31)

   • UDavide ubuyisa izithunjwa (18, 19)

   • Umthetho kaDavide ngokuphathelene nempango (23, 24)

 • 31

  • Ukufa kukaSawule namadodana akhe amathathu (1-13)