Eyokuqala KwabaseKorinte 12:1-31

  • Izipho zomoya (1-11)

  • Umzimba owodwa, amalungu amaningi (12-31)

12  Ngokuphathelene nezipho ezingokomoya + bafowethu, angifuni ukuba ningabi nalwazi.  Niyazi ukuthi lapho nisengabantu bezizwe,* nathonywa futhi naholelwa kulezo zithixo ezingakhulumi, + niya noma kuphi lapho zingase ziniholele khona.  Ngithanda ukuba nazi ukuthi akekho umuntu ongathi ekhuluma ngomoya kaNkulunkulu athi: “UJesu uqalekisiwe!” futhi akekho umuntu ongathi: “UJesu uyiNkosi!” kungengomoya ongcwele. +  Kukhona izipho ezihlukahlukene, kodwa kukhona umoya owodwa; +  kukhona izinkonzo ezihlukahlukene, + nokho kukhona iNkosi eyodwa;  kukhona imisebenzi ehlukahlukene, nokho uNkulunkulu oyedwa owenza yonke imisebenzi kubo bonke abantu. +  Kodwa ukubonakaliswa komoya kunikwa lowo nalowo ngenjongo enenzuzo. +  Ngoba omunye unikwe inkulumo* yokuhlakanipha ngomoya, omunye inkulumo yolwazi ngawo lowo moya,  omunye ukholo + ngawo lowo moya, omunye izipho zokuphulukisa + ngawo lowo moya owodwa, 10  omunye ukwenza imisebenzi yamandla, + omunye ukuprofetha, omunye ukuqonda izinkulumo eziphefumulelwe, + omunye izilimi ezihlukahlukene, + kanti omunye ukuchaza izilimi. + 11  Kodwa yonke le misebenzi yenziwa yiwo lowo moya, wabela lowo nalowo ngokwahlukana njengoba nje uthanda. 12  Ngoba njengoba nje umzimba umunye kodwa unamalunga amaningi, futhi wonke amalunga alowo mzimba engumzimba owodwa nakuba emaningi, + unjalo noKristu. 13  Ngoba ngomoya owodwa sonke sabhapathizwa ukuze sibe umzimba owodwa, kungakhathaliseki ukuthi singamaJuda noma singamaGreki, kungakhathaliseki ukuthi siyizigqila noma sikhululekile, sonke senziwa ukuba siphuze umoya owodwa. 14  Ngoba ngempela umzimba awakhiwa ilunga elilodwa, kodwa wakhiwa amalunga amaningi. + 15  Uma unyawo belungathi, “Ngenxa yokuthi angisona isandla, angiyona ingxenye yomzimba,” lokho akulwenzi lungabi ingxenye yomzimba. 16  Uma indlebe ibingathi, “Ngenxa yokuthi angilona iso, angiyona ingxenye yomzimba,” lokho akuyenzi ingabi ingxenye yomzimba. 17  Ukube wonke umzimba ubuyiso, besiyozwa ngani? Ukube wonke ubuwukuzwa, besiyohogela ngani? 18  Kodwa manje uNkulunkulu uye wahlela ilunga lomzimba ngalinye ngendlela athanda ngayo. 19  Ukube wonke ebeyilunga elifanayo, umzimba ubuyoba kuphi? 20  Kodwa manje angamalunga amaningi, nokho angumzimba owodwa. 21  Iso alinakusho esandleni ukuthi, “Angikudingi,” nekhanda alinakusho ezinyaweni ukuthi, “Anginidingi.” 22  Ngokuphambene nalokho, amalunga omzimba abonakala sengathi abuthakathaka kakhudlwana ayadingeka, 23  nezingxenye zomzimba esicabanga ukuthi azihloniphekile kangako, yizo esizibonisa udumo nakakhulu, + ngakho izingxenye zethu ezingakhangi kakhulu zihlonipheka nakakhulu, 24  kuyilapho izingxenye zethu ezikhangayo zingadingi lutho. Noma kunjalo, uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba, eyinika udumo olukhulu nakakhulu leyo ngxenye eyayintula, 25  ukuze kungabikho ukuhlukana emzimbeni, kodwa amalunga awo anakekelane. + 26  Uma ilunga elilodwa lihlupheka, wonke amanye amalunga ahlupheka kanye nalo; + noma uma ilunga likhazinyuliswa, wonke amanye amalunga ajabula kanye nalo. + 27  Nina niwumzimba kaKristu, + ngamunye kini uyilunga. + 28  UNkulunkulu wabele abahlukahlukene ebandleni: okokuqala, abaphostoli; + okwesibili, abaprofethi; + okwesithathu, abafundisi; + bese kuba imisebenzi yamandla; + bese kuba izipho zokuphulukisa; + izinkonzo eziwusizo; amakhono okuqondisa; + izilimi ezihlukahlukene. + 29  Akubona bonke abangabaphostoli, akunjalo? Akubona bonke abangabaprofethi, akunjalo? Akubona bonke abangabafundisi, akunjalo? Akubona bonke abenza imisebenzi yamandla, akunjalo? 30  Akubona bonke abaneziphiwo zokuphulukisa, akunjalo? Akubona bonke abakhuluma ngezilimi, akunjalo? + Akubona bonke abangotolika,* akunjalo? + 31  Kodwa qhubekani nifuna* iziphiwo ezinkulu kunalezi. + Nokho ngizonibonisa indlela ezidlula zonke. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ningakakholwa.
Noma, “umyalezo.”
Noma, “abangabahumushi.”
Noma, “nifuna ngentshiseko.”