Eyokuqala YeziKronike 9:1-44

  • Uhlu lozalo ngemva kokubuya ekudingisweni (1-34)

  • Uhlu lozalo lukaSawule luyaphindwa (35-44)

9  Wonke ama-Israyeli ayebhalwe ngokohlu lozalo futhi alotshwe eNcwadini Yamakhosi Akwa-Israyeli. UJuda wayiswa ekudingisweni eBhabhiloni ngenxa yokungathembeki kwakhe. +  Izakhamuzi zokuqala ezabuyela kokungokwazo emadolobheni azo kwakungama-Israyeli athile, abapristi, amaLevi nezikhonzi zasethempelini. *+  Enye inzalo kaJuda, + kaBhenjamini, + ka-Efrayimi nekaManase yahlala eJerusalema:  U-Uthayi indodana ka-Amihudi, oyindodana ka-Omri, oyindodana ka-Imri, oyindodana kaBhani, benzalo kaPherezi + indodana kaJuda.  KwabaseShilo, u-Asaya izibulo namadodana akhe.  Emadodaneni kaZera, + uJewuweli nabafowabo abangu-690.  Enzalweni kaBhenjamini, uSalu indodana kaMeshulamu, oyindodana kaHodaviya, oyindodana kaHasenuwa,  u-Ibhineya oyindodana kaJerohamu, u-Elahi oyindodana ka-Uzi, oyindodana kaMikiri, noMeshulamu indodana kaShefathiya, oyindodana kaRehuweli, oyindodana ka-Ibhiniya.  Abafowabo ngokozalo lwabo babengu-956. Wonke la madoda ayeyizinhloko zemindeni yoyise. 10  Kubapristi kwakukhona uJedaya, uJehoyaribi, uJakini, + 11  u-Azariya indodana kaHilikiya, oyindodana kaMeshulamu, oyindodana kaZadoki, oyindodana kaMerayoti, oyindodana ka-Ahithubi, umholi endlini* kaNkulunkulu weqiniso, 12  u-Adaya indodana kaJerohamu, oyindodana kaPhashuri, oyindodana kaMalikhiya, uMahasayi indodana ka-Adiyeli, oyindodana kaJahizera, oyindodana kaMeshulamu, oyindodana kaMeshilemiti, oyindodana ka-Imeri, 13  nabafowabo, izinhloko zemindeni yoyise, amadoda anamandla angu-1 760, amadoda anekhono alungele ukwenza inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. 14  KumaLevi kwakukhona uShemaya + indodana kaHashubi, oyindodana ka-Azirikamu, oyindodana kaHashabiya enzalweni kaMerari; 15  noBhakibhakari, uHereshi, uGalali, uMathaniya indodana kaMikha, oyindodana kaZikiri, oyindodana ka-Asafa, 16  u-Obadiya indodana kaShemaya, oyindodana kaGalali, oyindodana kaJeduthuni, noBherekiya indodana ka-Asa, oyindodana ka-Elkana, owayehlala emizini yamaNethofa. + 17  Abalindisango + kwakunguShalumi, u-Akhubi, uThalimoni no-Ahimani; umfowabo uShalumi wayeyinhloko, 18  kuze kube ngaleso sikhathi wayesesangweni lenkosi elingasempumalanga. + Laba babengabalindisango bamakamu amaLevi. 19  UShalumi indodana kaKore, oyindodana ka-Ebhiyasafa, oyindodana kaKhora nabafowabo emndenini kayise, abakwaKhora, babengamele umsebenzi wenkonzo, abalindimnyango betende, futhi oyise babengamele ikamu likaJehova, bengabalindi bendlela engenayo. 20  NguFinehasi + indodana ka-Eleyazare + owayengumholi wabo esikhathini esidlule; uJehova wayenaye. 21  UZakariya + indodana kaMeshelemiya wayengumlindisango womnyango wetende lokuhlangana. 22  Esewonke amadoda ayekhethelwe ukugada emasangweni, ayengu-212. Ayesezindaweni zawo zokuhlala ngokohlu lozalo lwawo. + UDavide noSamuweli obona imibono + bawabeka esikhundleni sokwethenjelwa. 23  Wona namadodana awo babengamele inkonzo yokuqapha amasango endlu kaJehova, + indlu yetende. 24  Abalindisango babesezinhlangothini ezine—empumalanga, entshonalanga, enyakatho naseningizimu. + 25  Ngezikhathi ezithile, abafowabo kwakufanele beze bevela ezindaweni ababehlala kuzo bakhonze kanye nabo izinsuku eziyisikhombisa. 26  Kwakunezinduna zabalindisango* ezine esikhundleni sokwethenjelwa. ZazingamaLevi, futhi zazengamele amagumbi* nengcebo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. + 27  Ayema ubusuku bonke egadile ezungeza indlu kaNkulunkulu weqiniso, ngoba ayenza inkonzo yokuqapha futhi ayengamele isihluthulelo, evula indlu njalo ekuseni. 28  Amanye awo ayengamele izinto + zenkonzo; ayezibala lapho ezingenisa nalapho ezikhipha. 29  Amanye awo ayemiswe ukuba engamele ezinye izinto, + engamele zonke izinto ezingcwele, futhi engamele ufulawa ocolekile, + iwayini, + amafutha, + inhlaka yempepho + namafutha ebhalsamu. + 30  Amanye amadodana abapristi ayexuba amafutha okugcoba ebhalsamu. 31  UMatithiya umLevi, owayeyizibulo likaShalumi wakwaKhora, wayesesikhundleni sokwethenjelwa engamele izinto ezibhakwa emapanini. + 32  Abanye abafowabo abangamaKohati, babengamele izinkwa ezibekwa zitakelane, *+ ukuze bazilungise njalo ngesabatha. + 33  Laba babengabahlabeleli, izinhloko zemindeni yoyise bamaLevi emagunjini,* labo ababekhululiwe kweminye imisebenzi; ngoba ubusuku nemini kwakuwumthwalo wabo ukuba semsebenzini. 34  Laba babeyizinhloko zemindeni yoyise bamaLevi ngokohlu lozalo lwabo, amadoda ayizinhloko. Babehlala eJerusalema. 35  UJeheyeli, uyise kaGibheyoni, wayehlala eGibheyoni. + Igama lomkakhe kwakunguMahakha. 36  Indodana yakhe eyizibulo kwakungu-Abhidoni, elandelwa uZuri, uKishi, uBhali, uNeri, uNadabi, 37  uGedori, u-Ahiyo, uZakariya noMikiloti. 38  UMikiloti wazala uShimeyami. Bonke babehlala eduze kwabafowabo eJerusalema kanye nabanye abafowabo. 39  UNeri + wazala uKishi; uKishi wazala uSawule; + uSawule wazala uJonathani, + uMaliki-shuwa, + u-Abhinadaba + no-Eshibhali. 40  Indodana kaJonathani kwakunguMeribi-bhali. + UMeribi-bhali wazala uMika. + 41  Amadodana kaMika kwakunguPhithoni, uMeleki, uThareya no-Ahazi. 42  U-Ahazi wazala uJara; uJara wazala u-Alemeti, u-Azimaveti noZimri. UZimri wazala uMoza. 43  UMoza wazala uBhineya noRefaya indodana yakhe, u-Eleyasa indodana yakhe, u-Azeli indodana yakhe. 44  U-Azeli wayenamadodana ayisithupha, amagama awo kwakungu-Azirikamu, uBhokeru, u-Ishmayeli, uShehariya, u-Obadiya noHanani. Lawa kwakungamadodana ka-Azeli.

Imibhalo yaphansi

Noma, “amaNethini.” NgesiHebheru, “abanikelwe.”
Noma, “wethempeli.”
NgesiHebheru, “Kwakunabalindisango abanamandla.”
Noma, “amagumbi okudlela.”
Okuwukuthi, isinkwa sokubukwa.
Noma, “emagunjini okudlela.”