Eyokuqala YeziKronike 8:1-40

  • Inzalo kaBhenjamini (1-40)

    • Uhlu lozalo lukaSawule (33-40)

8  UBhenjamini + wazala uBhela + izibulo lakhe, u-Ashibheli + owesibili, u-Ahara owesithathu,  uNoha owesine noRafa owesihlanu.  Amadodana kaBhela kwakungu-Adari, uGera, + u-Abhihudi,  u-Abhishuwa, uNahamani, u-Ahowa,  uGera, uShefufani noHuramu.  Lawa kwakungamadodana ka-Ehudi, izinhloko zemindeni yoyise yabakhe eGeba, + ayedingiselwe eManahati:  UNahamani, u-Ahiya noGera—okunguyena owawayisa ekudingisweni, wazala u-Uziza no-Ahihudi.  UShaharayimi wazala abantwana endaweni* yakwaMowabi ngemva kokuba esehambise abafazi bakhe. Abafazi bakhe kwakunguHushimi noBhahara.*  KuHodeshi umkakhe wazala uJobabi, uZibhiya, uMesha, uMalikamu, 10  uJewuzi, uSakhiya noMirima. Lawa kwakungamadodana akhe, izinhloko zemindeni yoyise. 11  KuHushimi wazala u-Abhithubi no-Eliphahali. 12  Amadodana ka-Eliphahali kwakungu-Ebhere, uMishamu, uShemedi (owakha i-Ono + neLodi + nezindawo ezingaphansi kwalo),* 13  uBheriya noShema. Laba babeyizinhloko zemindeni yoyise yabakhe e-Ajaloni. + Baxosha ababakhe eGati. 14  Kwakukhona no-Ahiyo, uShashaki, uJeremoti, 15  uZebadiya, u-Aradi, u-Edere, 16  uMikayeli, u-Ishipha, uJoha, amadodana kaBheriya; 17  noZebadiya, uMeshulami, uHiziki, uHebhere, 18  u-Ishimerayi, u-Iziliya, uJobabi, amadodana ka-Eliphahali; 19  noJakimi, uZikiri, uZabidi, 20  u-Eliyenayi, uZilethayi, u-Eliyeli, 21  u-Adaya, uBheraya, uShimrati, amadodana kaShimeyi; 22  noJishipani, u-Ebhere, u-Eliyeli, 23  u-Abhidoni, uZikiri, uHanani, 24  uHananiya, u-Elamu, u-Anithothiya, 25  u-Ifideya, uPhenuweli, amadodana kaShashaki; 26  noShamusherayi, uShehariya, u-Athaliya, 27  uJahareshiya, u-Eliya, uZikiri, amadodana kaJerohamu. 28  Laba babeyizinhloko zemindeni yoyise ngokozalo lwabo. Lezi zinhloko zazihlala eJerusalema. 29  UJeheyeli, uyise kaGibheyoni, wayehlala eGibheyoni. + Igama lomkakhe kwakunguMahakha. + 30  Indodana yakhe eyizibulo kwakungu-Abhidoni, elandelwa uZuri, uKishi, uBhali, uNadabi, 31  uGedori, u-Ahiyo noZekeri. 32  UMikiloti wazala uShimeya. Bonke babehlala eduze kwabafowabo eJerusalema kanye nabanye abafowabo. 33  UNeri + wazala uKishi; uKishi wazala uSawule; + uSawule wazala uJonathani, + uMaliki-shuwa, + u-Abhinadaba + no-Eshibhali. *+ 34  Indodana kaJonathani kwakunguMeribi-bhali. *+ UMeribi-bhali wazala uMika. + 35  Amadodana kaMika kwakunguPhithoni, uMeleki, uThareya no-Ahazi. 36  U-Ahazi wazala uJehohada; uJehohada wazala u-Alemeti, u-Azimaveti noZimri. UZimri wazala uMoza. 37  UMoza wazala uBhineya, uBhineya wazala uRafa, uRafa wazala u-Eleyasa, u-Eleyasa wazala u-Azeli. 38  U-Azeli wayenamadodana ayisithupha, amagama awo kwakungu-Azirikamu, uBhokeru, u-Ishmayeli, uShehariya, u-Obadiya noHanani. Wonke lawa kwakungamadodana ka-Azeli. 39  Amadodana ka-Esheki umfowabo kwakungu-Ulamu izibulo lakhe, uJewushi eyesibili no-Elifeleti eyesithathu. 40  Amadodana ka-Ulamu ayengamaqhawe anamandla akwazi ukusebenzisa umnsalo, futhi ayenamadodana amaningi nabazukulu abaningi, sebebonke babengu-150. Wonke lawa ayeyinzalo kaBhenjamini.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ensimini.”
Noma kungaba, “ngemva kokuba esexoshe abafazi bakhe uHushimi noBhahara.”
Noma, “ezilizungezile.”
Obuye abizwe ngokuthi u-Ishi-bhosheti.
Obuye abizwe ngokuthi uMefibhosheti.