Eyokuqala YeziKronike 6:1-81

  • Inzalo kaLevi (1-30)

  • Abahlabeleli basethempelini (31-47)

  • Inzalo ka-Aroni (48-53)

  • Izindawo zokuhlala zamaLevi (54-81)

6  Amadodana kaLevi + kwakunguGereshoni, uKohati + noMerari. +  Amadodana kaKohati kwakungu-Amramu, u-Izihari, + uHebroni no-Uziyeli. +  Abantwana* baka-Amramu + kwakungu-Aroni, + uMose + noMiriyamu. + Amadodana ka-Aroni kwakunguNadabi, u-Abhihu, + u-Eleyazare + no-Itamari. +  U-Eleyazare wazala uFinehasi; + uFinehasi wazala u-Abhishuwa.  U-Abhishuwa wazala uBhuki; uBhuki wazala u-Uzi.  U-Uzi wazala uZeraya; uZeraya wazala uMerayoti.  UMerayoti wazala u-Amariya; u-Amariya wazala u-Ahithubi. +  U-Ahithubi wazala uZadoki; + uZadoki wazala u-Ahimahazi. +  U-Ahimahazi wazala u-Azariya; u-Azariya wazala uJohanani. 10  UJohanani wazala u-Azariya. Waba umpristi endlini eyakhiwa uSolomoni eJerusalema. 11  U-Azariya wazala u-Amariya; u-Amariya wazala u-Ahithubi. 12  U-Ahithubi wazala uZadoki; + uZadoki wazala uShalumi. 13  UShalumi wazala uHilikiya; + uHilikiya wazala u-Azariya. 14  U-Azariya wazala uSeraya; + uSeraya wazala uJehozadaki. + 15  UJehozadaki wadingiswa ngesikhathi uJehova eyisa uJuda neJerusalema ekudingisweni ngesandla sikaNebukhadinezari. 16  Amadodana kaLevi kwakunguGereshomu,* uKohati noMerari. 17  Yilawa amagama amadodana kaGereshomu: ULibhini noShimeyi. + 18  Amadodana kaKohati kwakungu-Amramu, u-Izihari, uHebroni no-Uziyeli. + 19  Amadodana kaMerari kwakunguMaheli noMushi. Nansi imindeni yamaLevi ngokokhokho bawo: + 20  KuGereshomu, + uLibhini indodana yakhe, uJahati oyindodana yakhe, uZima oyindodana yakhe, 21  uJowa oyindodana yakhe, u-Ido oyindodana yakhe, uZera oyindodana yakhe, uJewatherayi oyindodana yakhe. 22  UKohati wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uKhora, + uKhora wazala u-Asiri, 23  u-Asiri wazala u-Elkana, u-Elkana wazala u-Ebhiyasafa, + u-Ebhiyasafa wazala u-Asiri, 24  u-Asiri wazala uThahati, uThahati wazala u-Uriyeli, u-Uriyeli wazala u-Uziya, u-Uziya wazala uShawule. 25  Amadodana ka-Elkana kwakungu-Amasayi no-Ahimoti. 26  Ngokuqondene no-Elkana, indodana* yakhe kwakunguZofayi, uZofayi wazala uNahati, 27  uNahati wazala u-Eliyabe, u-Eliyabe wazala uJerohamu, uJerohamu wazala u-Elkana. + 28  Amadodana kaSamuweli + kwakuyizibulo uJoweli, eyesibili kungu-Abhiya. + 29  Indodana* kaMerari kwakunguMaheli, + uMaheli wazala uLibhini, uLibhini wazala uShimeyi, uShimeyi wazala u-Uza, 30  u-Uza wazala uShimeya, uShimeya wazala uHagiya, uHagiya wazala u-Asaya. 31  Laba yibo uDavide abamisa ukuba baqondise umculo endlini kaJehova ngemva kokuba uMphongolo usubekwe khona. + 32  Yibona ababecula etabernakele letende lokuhlangana kwaze kwaba yilapho uSolomoni akha indlu kaJehova eJerusalema, + futhi benza umsebenzi wabo njengoba babeyaliwe. + 33  Yilawa amadoda ayekhonza namadodana awo: KumaKohati, uHemani + umhlabeleli, oyindodana kaJoweli, + oyindodana kaSamuweli, 34  oyindodana ka-Elkana, + oyindodana kaJerohamu, oyindodana ka-Eliyeli, oyindodana kaThowa, 35  oyindodana kaZufi, oyindodana ka-Elkana, oyindodana kaMahati, oyindodana ka-Amasayi, 36  oyindodana ka-Elkana, oyindodana kaJoweli, oyindodana ka-Azariya, oyindodana kaZefaniya, 37  oyindodana kaThahati, oyindodana ka-Asiri, oyindodana ka-Ebhiyasafa, oyindodana kaKhora, 38  oyindodana ka-Izihari, oyindodana kaKohati, oyindodana kaLevi, oyindodana ka-Israyeli. 39  Umfowabo* u-Asafa + wama ngakwesokudla sikaHemani; u-Asafa wayeyindodana kaBherekiya, oyindodana kaShimeya, 40  oyindodana kaMikayeli, oyindodana kaBhahaseya, oyindodana kaMalikhiya, 41  oyindodana ka-Ethini, oyindodana kaZera, oyindodana ka-Adaya, 42  oyindodana ka-Ethani, oyindodana kaZima, oyindodana kaShimeyi, 43  oyindodana kaJahati, oyindodana kaGereshomu, oyindodana kaLevi. 44  Ozalweni lukaMerari, + abafowabo babemi ngakwesobunxele; kwakukhona u-Ethani + indodana kaKishayi, oyindodana ka-Abhidi, oyindodana kaMaluki, 45  oyindodana kaHashabiya, oyindodana ka-Amaziya, oyindodana kaHilikiya, 46  oyindodana ka-Amizi, oyindodana kaBhani, oyindodana kaShemeri, 47  oyindodana kaMaheli, oyindodana kaMushi, oyindodana kaMerari, oyindodana kaLevi. 48  Abafowabo, amaLevi, babemiselwe ukwenza yonke inkonzo yasetabernakele, indlu kaNkulunkulu weqiniso. + 49  U-Aroni namadodana akhe + bashunqisa imihlatshelo e-altare lomnikelo oshiswayo + nase-altare lempepho, + benza nemisebenzi ehlobene nezinto ezingcwelengcwele ukuze benzele u-Israyeli isihlawulelo, + ngokuvumelana nakho konke uMose inceku kaNkulunkulu weqiniso ayekuyalile. 50  Lena kwakuyinzalo ka-Aroni: + U-Eleyazare + indodana yakhe, u-Eleyazare wazala uFinehasi, uFinehasi wazala u-Abhishuwa, 51  u-Abhishuwa wazala uBhuki, uBhuki wazala u-Uzi, u-Uzi wazala uZeraya, 52  uZeraya wazala uMerayoti, uMerayoti wazala u-Amariya, u-Amariya wazala u-Ahithubi, + 53  u-Ahithubi wazala uZadoki, + uZadoki wazala u-Ahimahazi. 54  Kwakuyilezi izindawo zawo zokuhlala ngokwamatende* awo endaweni yawo: inzalo ka-Aroni yomndeni wamaKohati, ngoba inkatho yokuqala yadla yona, 55  yanikwa iHebroni + ezweni lakwaJuda kanye namadlelo alo alizungezile. 56  Kodwa uKalebi + indodana kaJefune wanikwa insimu yedolobha nemizi engaphansi kwalo. 57  Inzalo ka-Aroni yanikwa amadolobha* esiphephelo, + iHebroni, + kanye neLibhina + namadlelo alo, iJatiri, + i-Eshitemowa namadlelo alo, + 58  iHileni namadlelo alo, iDebhiri + namadlelo alo, 59  i-Ashani + namadlelo alo neBheti-shemeshi + namadlelo alo; 60  esizweni sakwaBhenjamini, iGeba + namadlelo alo, i-Alemeti namadlelo alo ne-Anathoti + namadlelo alo. Esewonke amadolobha emindeni yabo ayengu-13. + 61  Wonke amanye amaKohati abelwa* amadolobha ayishumi, emndenini wesizwe, kuhhafu wesizwe, uhhafu kaManase. + 62  AmaGereshomu ngokwemindeni yawo anikwa amadolobha angu-13 esizweni sakwa-Isakare, esizweni sakwa-Asheri, esizweni sakwaNafetali nasesizweni sakwaManase eBhashani. + 63  AmaMerari ngokwemindeni yawo abelwa amadolobha angu-12 ngenkatho esizweni sakwaRubeni, esizweni sakwaGadi nasesizweni sakwaZebhuloni. + 64  Ngakho ama-Israyeli anika amaLevi la madolobha kanye namadlelo awo. + 65  Ngaphezu kwalokho, awaba ngenkatho la madolobha abizwa ngamagama, esizweni sakwaJuda, esizweni sakwaSimeyoni nasesizweni sakwaBhenjamini. 66  Eminye yemindeni yamaKohati yayinamadolobha esizweni sakwa-Efrayimi. + 67  Anikwa amadolobha* esiphephelo, iShekemi + namadlelo alo ezintabeni zakwa-Efrayimi, iGezeri + namadlelo alo, 68  iJokimeyamu namadlelo alo, iBheti-horoni + namadlelo alo, 69  i-Ajaloni + namadlelo alo neGati-rimoni + namadlelo alo; 70  nakuhhafu wesizwe sakwaManase, i-Aneri namadlelo alo neBhileyamu namadlelo alo, kwanikwa yonke eminye imindeni yamaKohati. 71  AmaGereshomu abelwa emndenini wohhafu wesizwe sakwaManase, iGolani + eBhashani namadlelo alo ne-Ashitaroti namadlelo alo; + 72  esizweni sakwa-Isakare, iKedeshi namadlelo alo, iDaberati + namadlelo alo, + 73  iRamoti namadlelo alo ne-Anemi namadlelo alo; 74  esizweni sakwa-Asheri, iMashali namadlelo alo, i-Abhidoni namadlelo alo, + 75  iHukoki namadlelo alo neRehobe + namadlelo alo; 76  esizweni sakwaNafetali, iKedeshi + eGalile + namadlelo alo, iHamoni namadlelo alo neKiriyatayimi namadlelo alo. 77  AmaMerari ayesele abelwa esizweni sakwaZebhuloni, + iRimono namadlelo alo, iThabori namadlelo alo; 78  esifundeni saseJordani eJeriko, kuya empumalanga yeJordani, esizweni sakwaRubeni, anikwa iBhezeri ehlane namadlelo alo, iJahazi + namadlelo alo, 79  iKedemoti + namadlelo alo neMefahati namadlelo alo; 80  esizweni sakwaGadi, iRamoti eGileyadi namadlelo alo, iMahanayimi + namadlelo alo, 81  iHeshibhoni + namadlelo alo neJazeri + namadlelo alo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Amadodana.”
Obuye abizwe ngokuthi uGereshoni evesini 1.
NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
Okuwukuthi, umLevi wakubo.
Noma, “ngokwamakamu abiyelwe.”
Noma kungaba, “idolobha,” ngokuvumelana noJos 21:13.
Noma, “anikwa ngenkatho.”
Noma kungaba, “idolobha,” ngokuvumelana noJos 21:21.