Eyokuqala YeziKronike 4:1-43

  • Enye inzalo kaJuda (1-23)

    • UJabezi nomthandazo wakhe (9, 10)

  • Inzalo kaSimeyoni (24-43)

4  Amadodana kaJuda kwakunguPherezi, + uHezironi, + uKarmi, uHure + noShobali. +  URewaya indodana kaShobali wazala uJahati; uJahati wazala u-Ahumayi noLahadi. Lena kwakuyimindeni yamaZora. +  Lawa kwakungamadodana kayise ka-Etamu: + UJizreyeli, u-Ishima no-Idibashi (igama likadadewabo kwakunguHazeleliponi),  uPhenuweli wayenguyise kaGedori, u-Ezeri enguyise kaHusha. Lawa kwakungamadodana kaHure, + izibulo lika-Efratha noyise kaBhetlehema. +  U-Ashihuri + uyise kaThekhowa + wayenabafazi ababili, uHela noNahara.  UNahara wamzalela u-Ahuzamu, uHeferi, uThemeni noHawahashitari. Lawa kwakungamadodana kaNahara.  Amadodana kaHela kwakunguZerethi, u-Izihari no-Ethinani.  UKhozi wazala u-Anubi, uZobeba nemindeni ka-Ahariheli indodana kaHarumi.  UJabezi wayenodumo kakhulu kunabafowabo; unina wamqamba ngokuthi uJabezi,* ethi: “Ngamzala ngezinhlungu.” 10  UJabezi wabiza uNkulunkulu ka-Israyeli, wathi: “Ukube nje ubungangibusisa wandise indawo yami futhi isandla sakho sibe nami, ungilonde enhlekeleleni ingangilimazi.” Ngakho uNkulunkulu wakwenza lokho ayekucelile. 11  UKelubi umfowabo kaShuha wazala uMehiri, owayenguyise ka-Eshitoni. 12  U-Eshitoni wazala uBheti-rafa, uPhaseya noThehina uyise ka-Iri-nahashi. Lawa kwakungamadoda aseRekha. 13  Amadodana kaKhenazi kwakungu-Otheniyeli + noSeraya, indodana* ka-Otheniyeli kunguHathathi. 14  UMehonothayi wazala u-Ofira. USeraya wazala uJowabe uyise wamaGe-harashimi,* abizwa kanjalo ngoba ayeyizingcweti. 15  Amadodana kaKalebi + indodana kaJefune kwakungu-Iru, u-Elahi noNahamu; indodana* ka-Elahi kwakunguKhenazi. 16  Amadodana kaJehaleli kwakunguZifi, uZifa, uThiriya no-Asareli. 17  Amadodana ka-Ezrahi kwakunguJetheri, uMeredi, u-Eferi noJaloni; wakhulelwa* wazala uMiriyamu, uShamayi no-Ishiba uyise ka-Eshitemowa. 18  (Umkakhe ongumJuda wazala uJeredi uyise kaGedori, uHebhere uyise kaSoko noJekuthiyeli uyise kaZanowa.) Lawa kwakungamadodana kaBhithiya indodakazi kaFaro eyashada noMeredi. 19  Amadodana omkaHodiya, udadewabo kaNahamu, azala uKheyila umGarimi no-Eshitemowa waseMahakhati. 20  Amadodana kaShimoni kwakungu-Amnoni, uRina, uBheni-hanani noThiloni. Amadodana ka-Ishi kwakunguZoheti noBheni-zoheti. 21  Amadodana kaShela + indodana kaJuda kwakungu-Eri uyise kaLekha, uLada uyise kaMareshahi nemindeni yabasebenza ngendwangu esezingeni eliphezulu bendlu ka-Ashibheya, 22  noJokimi, amadoda aseKhozeba, uJowashi noSarafi, ababa nabafazi bakwaMowabi, noJashubi-lehemi. Le mininingwane eyakudala.* 23  Ayengababumbi ababehlala eNethayimi naseGedera. Ayehlala lapho esebenzela inkosi. 24  Amadodana kaSimeyoni + kwakunguNemuweli, uJamini, uJaribi, uZera noShawule. + 25  UShawule wazala uShalumi, uShalumi wazala uMibisamu, uMibisamu wazala uMishima. 26  Indodana kaMishima kwakunguHamuweli, uHamuweli wazala uZakuri, uZakuri wazala uShimeyi. 27  UShimeyi wayenamadodana angu-16 namadodakazi ayisithupha; kodwa abafowabo abazange babe namadodana amaningi, futhi akekho emindenini yabo owaba namaningi kunoJuda. + 28  Bahlala eBheri-sheba, + eMolada, + eHazari-shuwali, + 29  eBhiliha, e-Ezemi, + eTholadi, 30  eBhetuweli, + eHorma, + eZikilagi, + 31  eBheti-marikabhoti, eHazari-susimi, + eBheti-bhiri naseShaharayimi. Lawa kwakungamadolobha abo kwaze kwaba yilapho kubusa uDavide. 32  Izindawo zabo zokuhlala kwakuyi-Etamu, i-Ayini, iRimoni, iThokheni ne-Ashani, + amadolobha amahlanu, 33  kanye nezindawo zabo zokuhlala ezazizungeze wonke la madolobha kuze kuyofika eBhali. Yile ndlela ababebhaliswe ngayo ngokwezinhlu zozalo lwabo nezindawo ababehlala kuzo. 34  Olunye uzalo lukaSimeyoni kwakunguMeshobabi, uJamuleki noJosha indodana ka-Amaziya, 35  uJoweli, uJehu oyindodana kaJoshibiya oyindodana kaSeraya oyindodana ka-Asiyeli, 36  no-Eliyohenayi, uJahakoba, uJeshohaya, u-Asaya, u-Adiyeli, uJesimiyeli, uBhenaya, 37  noZiza indodana kaShifi oyindodana ka-Aloni oyindodana kaJedaya oyindodana kaShimri oyindodana kaShemaya; 38  laba abashiwo ngamagama babeyizikhulu phakathi kwemindeni yabo, nendlu yokhokho babo yanda. 39  Baya lapho kungenwa khona eGedori, ngasempumalanga yesigodi, beyofunela imihlambi yabo amadlelo. 40  Ekugcineni bathola amadlelo aluhlaza namahle, futhi izwe lalivulekile, lithule, lingenaziphazamiso. Kwakukade kuhlala inzalo kaHamu lapho. + 41  Laba amagama abo ayesohlwini bafika ezinsukwini zeNkosi yakwaJuda uHezekiya + bawisa amatende abakwaHamu nawamaMeyuni ababelapho. Babaqothula kwaze kwaba yilolu suku; bahlala endaweni yabo ngoba kwakunamadlelo emihlambi yabo lapho. 42  Abanye bozalo lukaSimeyoni, amadoda angu-500, baya eNtabeni iSeyiri + noPhelathiya, uNeyariya, uRefaya no-Uziyeli, amadodana ka-Ishi ayebahola. 43  Abulala ama-Amaleki + ayephunyukile, futhi abelokhu ehlala khona kuze kube yilolu suku.

Imibhalo yaphansi

Igama elithi Jabezi kungenzeka lihlobene negama lesiHebheru elisho “ubuhlungu.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Incazelo: “ISigodi Sezingcweti.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Kungenzeka kubhekiselwa kuBhithiya osevesini 18.
Noma, “La mazwi avela kokwakushiwo kudala.”