Eyokuqala YeziKronike 3:1-24

  • Inzalo kaDavide (1-9)

  • Inzalo yasebukhosini kaDavide (10-24)

3  Lawa kwakungamadodana kaDavide azalelwa eHebroni: + izibulo u-Amnoni, + unina kwakungu-Ahinohama + waseJizreyeli; eyesibili uDaniyeli, unina kwakungu-Abhigayili + umKarmeli;  eyesithathu u-Absalomu + indodana kaMahakha indodakazi kaTalimayi inkosi yaseGeshuri; eyesine u-Adoniya + indodana kaHagiti;  eyesihlanu uShefathiya, unina kwakungu-Abhithali; eyesithupha u-Itereyamu, unina kungumkaDavide u-Egila.  La madodana ayisithupha wazalelwa wona eHebroni; wabusa lapho iminyaka eyisikhombisa nezinyanga eziyisithupha, wabusa eJerusalema iminyaka engu-33. +  Nawa azalelwa wona eJerusalema: + uShimeya, uShobabi, uNathani + noSolomoni; + unina walawa amane kwakunguBhati-sheba + indodakazi ka-Amiyeli.  Amanye amadodana angu-9 kwakungu-Ibhari, u-Elishama, u-Elifeleti,  uNoga, uNefegi, uJafiya,  u-Elishama, u-Eliyada no-Elifeleti.  Wonke lawa kwakungamadodana kaDavide, ngaphandle kwamadodana ezancinza, udadewabo kwakunguThamari. + 10  Indodana kaSolomoni kwakunguRehobowamu; + uRehobowamu wazala u-Abhiya, + u-Abhiya wazala u-Asa, + u-Asa wazala uJehoshafati, + 11  uJehoshafati wazala uJehoramu, + uJehoramu wazala u-Ahaziya, + u-Ahaziya wazala uJehowashi, + 12  uJehowashi wazala u-Amaziya, + u-Amaziya wazala u-Azariya, + u-Azariya wazala uJothamu, + 13  uJothamu wazala u-Ahazi, + u-Ahazi wazala uHezekiya, + uHezekiya wazala uManase, + 14  uManase wazala u-Amoni, + u-Amoni wazala uJosiya. + 15  Amadodana kaJosiya kwakuyizibulo uJohanani, eyesibili uJehoyakimi, + eyesithathu uZedekiya, + eyesine uShalumi. 16  Amadodana kaJehoyakimi kwakunguJekoniya + owaba uyise kaZedekiya. 17  Amadodana kaJekoniya isiboshwa kwakunguSheyalitiyeli, 18  uMalikiramu, uPhedaya, uShenazari, uJekamiya, uHoshama noNedabhiya. 19  Amadodana kaPhedaya kwakunguZerubhabhele + noShimeyi; amadodana kaZerubhabhele kwakunguMeshulamu noHananiya (udadewabo kwakunguShelomiti); 20  amanye amadodana amahlanu kwakunguHashuba, u-Oheli, uBherekiya, uHasadiya noJushabi-hesedi. 21  Amadodana kaHananiya kwakunguPhelathiya noJeshaya; indodana* kaJeshaya kunguRefaya; indodana* kaRefaya kungu-Arinani; indodana* ka-Arinani kungu-Obadiya; indodana* ka-Obadiya kunguShekaniya; 22  inzalo* kaShekaniya kwakunguShemaya namadodana kaShemaya: uHathushi, u-Igali, uBhariya, uNeyariya noShafati—ayeyisithupha esewonke. 23  Amadodana kaNeyariya kwakungu-Eliyohenayi, uHizikiya no-Azirikamu, ayemathathu. 24  Amadodana ka-Eliyohenayi kwakunguHodaviya, u-Eliyashibi, uPhelaya, u-Akhubi, uJohanani, uDelaya no-Anani, ayeyisikhombisa.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”