Eyokuqala YeziKronike 29:1-30

  • Iminikelo yethempeli (1-9)

  • Umthandazo kaDavide (10-19)

  • Abantu bayathokoza; ubukhosi bukaSolomoni (20-25)

  • Ukufa kukaDavide (26-30)

29  INkosi uDavide yathi kulo lonke ibandla: “USolomoni indodana yami, lowo uNkulunkulu amkhethile, + usemncane futhi usantula ulwazi, *+ kanti umsebenzi mkhulu, ngoba akulona ithempeli* lomuntu kodwa elikaJehova uNkulunkulu. +  Angizigodlanga ekulungiseleleni indlu kaNkulunkulu wami, nganikela ngegolide lokwenza izinto zegolide, isiliva lokwenza izinto zesiliva, ithusi lokwenza izinto zethusi, insimbi yokwenza izinto zensimbi, + nezingodo + zokwenza izinto zezingodo, amatshe e-onikisi, amatshe okumelwe afakwe odakeni, amatshana amibalabala omhlobiso, nazo zonke izinhlobo zamatshe ayigugu, namatshe e-alabhaste amaningi kakhulu.  Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ngiyajabula ngendlu kaNkulunkulu wami, + kukhona nengcebo yami yegolide nesiliva + engiyinikela endlini kaNkulunkulu wami, ngaphezu kwakho konke engiye ngakulungiselela indlu engcwele,  ehlanganisa amathalenta* angu-3 000 egolide lase-Ofiri, + namathalenta angu-7 000 esiliva elicwengekile ukuze kunanyekwe ezindongeni zezindlu,  igolide lokwenza izinto zegolide, isiliva lokwenza izinto zesiliva, nelawo wonke umsebenzi ozokwenziwa izingcweti. Ubani ofuna ukupha uJehova izipho namuhla?” +  Ngakho izikhulu zemindeni yoyise, izikhulu zezizwe zakwa-Israyeli, izinduna zezinkulungwane nezamakhulu, + nezinduna zomsebenzi wenkosi + zeza ngokuzithandela.  Zanikelela inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso: amathalenta angu-5 000 egolide, amadarike* angu-10 000, amathalenta angu-10 000 esiliva, amathalenta angu-18 000 ethusi namathalenta angu-100 000 ensimbi.  Noma ubani owayenamatshe ayigugu wanikela ngawo engcebweni yendlu kaJehova, ngaphansi kokwengamela kukaJehiyeli + umGereshoni. +  Abantu bakujabulela ukwenza leyo minikelo yokuzithandela, ngoba benza iminikelo yokuzithandela kuJehova ngenhliziyo ephelele, + noDavide inkosi naye wajabula kakhulu. 10  UDavide wabe esedumisa uJehova phambi kwalo lonke ibandla. Wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli baba wethu, kwangathi ungadunyiswa kuze kube phakade. 11  O Jehova, ngobakho ubukhulu + namandla + nobuhle nobukhazikhazi nesithunzi, + ngoba konke okusemazulwini nokusemhlabeni kungokwakho. + O Jehova, ngowakho umbuso. + Uwena oziphakamisa ube inhloko phezu kwakho konke. 12  Ingcebo nenkazimulo kuvela kuwe, + ubusa phezu kwakho konke, + esandleni sakho kukhona amandla + nobukhulu, + isandla sakho sikwazi ukukhulisa + nokunika amandla kukho konke. + 13  Manje, Nkulunkulu wethu, siyakubonga futhi sidumisa igama lakho elihle. 14  “Noma kunjalo, ngingubani mina futhi bangobani abantu bami ukuba sikwazi ukwenza iminikelo yokuzithandela ngale ndlela? Ngoba konke kuvela kuwe, esikunike kona sikuthathe esandleni sakho. 15  Ngoba singabakwelinye izwe phambi kwakho nezifiki, njengabo bonke okhokho bethu. + Ngoba izinsuku zethu emhlabeni zinjengethunzi—azinathemba. + 16  O Jehova Nkulunkulu wethu, yonke le ngcebo esiye sayilungiselela ukukwakhela indlu yegama lakho elingcwele ivela esandleni sakho, yonke ingeyakho. 17  Ngazi kahle, Nkulunkulu wami, ukuthi wena uhlola inhliziyo, + nokuthi ujatshuliswa ubuqotho. + Zonke lezi zinto ngizinikele ngobuqotho benhliziyo yami, futhi kungijabulisa kakhulu ukubona abantu bakho abalapha benikela kuwe ngokuzithandela. 18  O Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli, okhokho bethu, gcina lezi zifiso nemicabango ezinhliziyweni zabantu bakho kuze kube phakade, uqondise izinhliziyo zabo kuwe. + 19  Unike uSolomoni indodana yami inhliziyo ephelele *+ ukuze agcine imiyalo yakho, + izikhumbuzo zakho neziqondiso zakho, enze konke lokhu, akhe ithempeli* engiye ngalilungiselela.” + 20  UDavide wabe esethi kulo lonke ibandla: “Manje mdumiseni uJehova uNkulunkulu wenu.” Lonke ibandla labe selimdumisa uJehova uNkulunkulu wokhokho balo laguqa lakhothamela uJehova nenkosi. 21  Laqhubeka linikela imihlatshelo kuJehova futhi linikela iminikelo eshiswayo + kuJehova ngosuku olulandelayo, amaduna ezinkomo angu-1 000, izinqama ezingu-1 000, amawundlu angamaduna angu-1 000 neminikelo yako ephuzwayo; + banikela ngemihlatshelo eminingi benikelela wonke u-Israyeli. + 22  Ladla laphuza phambi kukaJehova ngalolo suku lijabula kakhulu, + futhi lambeka okwesibili uSolomoni indodana kaDavide waba inkosi, lamgcoba phambi kukaJehova njengomholi + noZadoki njengompristi. + 23  USolomoni wahlala esihlalweni sobukhosi sikaJehova + waba inkosi esikhundleni sikaDavide uyise futhi waphumelela, wonke ama-Israyeli ayemlalela. 24  Zonke izikhulu, + amaqhawe anamandla + nawo wonke amadodana eNkosi uDavide, + bazithoba kuSolomoni inkosi. 25  UJehova wenza uSolomoni waba mkhulu kakhulu phambi kwawo wonke u-Israyeli, wamenza waba nesithunzi sasebukhosini okungekho nkosi yakwa-Israyeli eyake yaba naso. + 26  UDavide indodana kaJese wabusa phezu kwawo wonke u-Israyeli, 27  iminyaka ayibusa phezu kuka-Israyeli yayingu-40. EHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa, + eJerusalema wabusa iminyaka engu-33. + 28  Washona esegugile, + aneliswe izinsuku zokuphila kwakhe, ingcebo nenkazimulo; uSolomoni indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. + 29  Ngokuqondene nomlando weNkosi uDavide, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ubhaliwe emazwini kaSamuweli umboni wemibono,* emazwini kaNathani + umprofethi nasemazwini kaGadi + umboni wemibono, 30  kanye nabo bonke ubukhosi bakhe, amandla akhe nezehlakalo zezikhathi ezithinta yena no-Israyeli nayo yonke imibuso eyayimzungezile.

Imibhalo yaphansi

Noma, “untekenteke.”
Noma, “isigodlo.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Idarike kwakuwuhlamvu lwegolide lwasePheresiya. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ezinikele ngokuphelele.”
Noma, “isigodlo.”
Ngokusobala umboni wemibono kwakungumuntu uNkulunkulu ayemenze waqonda intando yakhe.