Eyokuqala YeziKronike 27:1-34

  • Izikhulu emsebenzini wenkosi (1-34)

27  Leli yinani lama-Israyeli, izinhloko zemindeni yoyise, izinduna zezinkulungwane nezamakhulu + nezikhulu zawo ezazikhonza inkosi, + kuzo zonke izindaba zezigaba ezazingena ziphuma inyanga nenyanga ngazo zonke izinyanga zonyaka; isigaba ngasinye sasinabantu abangu-24 000.  UJashobeyamu + indodana kaZabidiyeli wayephethe isigaba sokuqala senyanga yokuqala, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000.  Emadodaneni kaPherezi, + wayeyinhloko yazo zonke izinduna zamaqembu abelwe ukukhonza ngenyanga yokuqala.  UDodayi + umAhohi + kanye nesigaba sakhe, wayephethe isigaba senyanga yesibili, uMikiloti engumholi, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000.  Induna yeqembu lesithathu elalabelwe ukukhonza ngenyanga yesithathu kwakunguBhenaya + indodana kaJehoyada + umpristi omkhulu, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000.  Lo Bhenaya wayeyiqhawe kwabangamashumi amathathu futhi ephethe abangamashumi amathathu, isigaba sakhe siphethwe u-Amizabadi indodana yakhe.  Induna yesine yenyanga yesine kwakungu-Asaheli, + umfowabo kaJowabe, + walandelwa uZebadiya indodana yakhe, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000.  Induna yesihlanu yenyanga yesihlanu kwakunguShamihuti umIzrahiya, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000.  Induna yesithupha yenyanga yesithupha kwakungu-Ira + indodana ka-Ikheshi waseThekhowa, + esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 10  Induna yesikhombisa yenyanga yesikhombisa kwakunguHelezi + umPheloni wabakwa-Efrayimi, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 11  Induna ka-8 yenyanga ka-8 kwakunguSibhekayi + umHusha wamaZera, + esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 12  Induna ka-9 yenyanga ka-9 kwakungu-Abhi-ezeri + umAnathoti + wabakwaBhenjamini, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 13  Induna yeshumi yenyanga yeshumi kwakunguMaharayi + umNethofa wamaZera, + esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 14  Induna ka-11 yenyanga ka-11 kwakunguBhenaya + umPirathoni wabantwana bakwa-Efrayimi, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 15  Induna ka-12 yenyanga ka-12 kwakunguHelidayi umNethofa, ka-Otheniyeli, esigabeni sakhe kukhona abangu-24 000. 16  Laba kwakungabaholi bezizwe zakwa-Israyeli: KwabakwaRubeni, u-Eliyezeri indodana kaZikiri wayengumholi; kwabakwaSimeyoni, uShefathiya indodana kaMahakha; 17  kwaLevi, uHashabiya indodana kaKhemuweli; ku-Aroni uZadoki; 18  kwaJuda, u-Elihu, + omunye wabafowabo bakaDavide; kwa-Isakare, u-Omri indodana kaMikayeli; 19  kwaZebhuloni, u-Ishimaya indodana ka-Obadiya; kwaNafetali, uJerimoti indodana ka-Aziriyeli; 20  kwabakwa-Efrayimi, uHosheya indodana ka-Azaziya; kuhhafu wesizwe sakwaManase, uJoweli indodana kaPhedaya; 21  kuhhafu wesizwe sakwaManase esiseGileyadi, u-Ido indodana kaZakariya; kwaBhenjamini, uJahasiyeli indodana ka-Abhineri; + 22  kwaDani, u-Azareli indodana kaJerohamu. Lezi kwakuyizikhulu zezizwe zakwa-Israyeli. 23  UDavide akababalanga labo abaneminyaka engu-20 ubudala kuya phansi, ngoba uJehova wayethembise ukwenza u-Israyeli abe mningi ngangezinkanyezi zamazulu. + 24  UJowabe indodana kaZeruya wayeseqalile ukubala, kodwa akaqedanga; ngenxa yalokhu + uNkulunkulu wamthukuthelela u-Israyeli, futhi isibalo asizange sifakwe emlandweni wezikhathi zeNkosi uDavide. 25  Owayephethe ingcebo yenkosi + kwakungu-Azimaveti indodana ka-Adiyeli. UJonathani indodana ka-Uziya wayephethe izinqolobane* emasimini, emadolobheni, emaphandleni nasemibhoshongweni. 26  Owayephethe izisebenzi ezazilima emasimini, kwakungu-Eziri indodana kaKelubi. 27  Owayephethe amasimu amagilebhisi kwakunguShimeyi waseRama; owayephethe isivuno samagilebhisi okwenza iwayini kwakunguZabidi umShifamu. 28  Owayephethe izihlahla zeminqumo nezihlahla zemisikhamori + eShefela + kwakunguBhali-hanani waseGederi; owayephethe imikhiqizo yamafutha kwakunguJowashi. 29  Owayephethe imihlambi yezinkomo eyayidla eSharoni + kwakunguShitirayi umSharoni, owayephethe imihlambi yezinkomo eyayisemathafeni kwakunguShafati indodana ka-Adilayi. 30  Owayephethe amakamela kwakungu-Obhili umIshmayeli; owayephethe izimbongolo kwakunguJehideya umMeronoti. 31  Owayephethe imihlambi yezimvu nezimbuzi kwakunguJazizi umHagiri. Bonke laba babeyizinduna zempahla yeNkosi uDavide. 32  UJonathani + indodana yomfowabo kaDavide wayengumeluleki, engumuntu onokuqonda futhi engunobhala, uJehiyeli indodana kaHakimoni wayenakekela amadodana enkosi. + 33  U-Ahithofeli + wayengumeluleki wenkosi, uHushayi + umArikhi engumngane* wenkosi. 34  Ngemva kuka-Ahithofeli kwakukhona uJehoyada indodana kaBhenaya + no-Abhiyathara; + uJowabe + wayeyinduna yebutho lenkosi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ingcebo.”
Noma, “eyisethenjwa.”