Eyokuqala YeziKronike 25:1-31

  • Abaculi nabahlabeleli basendlini kaNkulunkulu (1-31)

25  Ngaphezu kwalokho, uDavide nezinduna zamaqembu enkonzo bahlukanisa amanye amadodana ka-Asafa, uHemani noJeduthuni + ukuze baprofethe ngamahabhu, ngezinsimbi zomculo + ezinezintambo nangamasimbali. + Nalu uhlu lwamadoda ayizikhulu ale nkonzo,  emadodaneni ka-Asafa: uZakuri, uJosefa, uNethaniya no-Asharela, amadodana ka-Asafa ayeqondiswa u-Asafa, owayeprofetha eqondiswa inkosi.  KuJeduthuni, + amadodana kaJeduthuni: uGedaliya, uZeri, uJeshaya, uShimeyi, uHashabiya noMatithiya, + eyisithupha, eqondiswa uyise uJeduthuni, owayeprofetha ngehabhu, ebonga futhi edumisa uJehova. +  KuHemani, + amadodana kaHemani: uBhukiya, uMathaniya, u-Uziyeli, uShebuweli, uJerimoti, uHananiya, uHanana, u-Eliyatha, uGidaliti, uRomamiti-ezeri, uJoshibhekasha, uMaloti, uHothiri noMahaziyoti.  Wonke lawa kwakungamadodana kaHemani, umboni wemibono wenkosi ezindabeni eziphathelene noNkulunkulu weqiniso ukuze amkhazimulise;* ngakho uNkulunkulu weqiniso wanika uHemani amadodana angu-14 namadodakazi amathathu.  Wonke lawa ayeqondiswa uyise ekuculeni endlini kaJehova, ecula ngamasimbali, ngezinsimbi zomculo ezinezintambo nangamahabhu + ukuze enze inkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. Ngaphansi kokuqondisa kwenkosi kwakukhona u-Asafa, uJeduthuni noHemani.  Bona nabafowabo—sebebonke babengu-288—babengabahlabeleli abanekhono elihle abaqeqeshelwe ukuculela uJehova.  Ngakho bonke—abancane nabakhulu, ochwepheshe kanye nabafundayo—bahlukanisa imisebenzi yabo ngokwenza inkatho. +  Inkatho yokuqala eyaphuma kwakungeyendodana ka-Asafa uJosefa, + eyesibili kungekaGedaliya + (yena nabafowabo namadodana akhe babengu-12); 10  eyesithathu kwaba ekaZakuri, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 11  eyesine kwaba eka-Iziri, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 12  eyesihlanu kwaba ekaNethaniya, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 13  eyesithupha kwaba ekaBhukiya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 14  eyesikhombisa kwaba ekaJesharela, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 15  eka-8 kwaba ekaJeshaya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 16  eka-9 kwaba ekaMathaniya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 17  eyeshumi kwaba ekaShimeyi, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 18  eka-11 kwaba eka-Azareli, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 19  eka-12 kwaba ekaHashabiya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 20  eka-13 kwaba ekaShubayeli, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 21  eka-14 kwaba ekaMatithiya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 22  eka-15 kwaba ekaJeremoti, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 23  eka-16 kwaba ekaHananiya, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 24  eka-17 kwaba ekaJoshibhekasha, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 25  eka-18 kwaba ekaHanana, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 26  eka-19 kwaba ekaMaloti, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 27  eka-20 kwaba eka-Eliyatha, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 28  eka-21 kwaba ekaHothiri, amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 29  eka-22 kwaba ekaGidaliti, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 30  eka-23 kwaba ekaMahaziyoti, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12; 31  eka-24 kwaba ekaRomamiti-ezeri, + amadodana akhe nabafowabo, bengu-12.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “aphakamise uphondo lwakhe.”