Eyokuqala YeziKronike 23:1-32

  • UDavide uhlela amaLevi (1-32)

    • Kuhlukaniswa u-⁠Aroni namadodana akhe (13)

23  Lapho uDavide esemdala futhi esezoshona,* wabeka uSolomoni indodana yakhe ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli. +  Wabe eseqoqa zonke izikhulu zakwa-Israyeli, abapristi + namaLevi. +  Wonke amaLevi ayeneminyaka engu-30 ubudala kuya phezulu abalwa; + ayengu-38 000.  Kuwo, ayengu-24 000 ayengabaqondisi emsebenzini wendlu kaJehova, kunezikhulu nabahluleli + abangu-6 000,  kwakukhona nabalindisango + abangu-4 000, futhi abangu-4 000 badumisa + uJehova ngezinsimbi uDavide athi ngazo, “Ngizenzele ukudumisa.”  Ngemva kwalokho uDavide wabahlela* baba izigaba + ngokwamadodana kaLevi: uGereshoni, uKohati noMerari. +  KumaGereshoni kwakunguLadani noShimeyi.  Amadodana kaLadani kwakunguJehiyeli indoda eyinhloko, uZethamu noJoweli, + emathathu.  Amadodana kaShimeyi kwakunguShelomoti, uHaziyeli noHarana, emathathu. Lawa ayeyizinhloko zemindeni yoyise kaLadani. 10  Amadodana kaShimeyi kwakunguJahati, uZina, uJewushi noBeriya. Lawa amane ayengamadodana kaShimeyi. 11  UJahati wayeyinhloko, uZizahi engowesibili. Kodwa njengoba uJewushi noBeriya babengenawo amadodana amaningi, babalwa baba umndeni woyise owodwa, benomsebenzi owodwa. 12  Amadodana kaKohati kwakungu-Amramu, uJisihari, + uHebroni no-Uziyeli, + emane. 13  Amadodana ka-Amramu kwakungu-Aroni + noMose. + Kodwa u-Aroni wayehlukaniselwe + ukungcwelisa iNgcwelengcwele unomphela, yena namadodana akhe, ukuba anikele imihlatshelo phambi kukaJehova, amkhonze, nokuba azimemezele njalo izibusiso egameni lakhe. + 14  Ngokuqondene noMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso, amadodana akhe aqanjwa amagama phakathi kwesizwe samaLevi. 15  Amadodana kaMose kwakunguGereshomu + no-Eliyezeri. + 16  Emadodaneni kaGereshomu kwakunguShebuweli + inhloko. 17  Enzalweni* ka-Eliyezeri kwakunguRehabhiya + inhloko; u-Eliyezeri wayengenawo amanye amadodana, kodwa amadodana kaRehabhiya ayemaningi kakhulu. 18  Emadodaneni kaJisihari + kwakunguShelomoti + indoda eyinhloko. 19  Amadodana kaHebroni kwakunguJeriya inhloko, u-Amariya engowesibili, uJahaziyeli engowesithathu, uJekameyamu + engowesine. 20  Amadodana ka-Uziyeli + kwakunguMika inhloko, u-Ishiyahu engowesibili. 21  Amadodana kaMerari kwakunguMaheli noMushi. + Amadodana kaMaheli kwakungu-Eleyazare noKishi. 22  U-Eleyazare washona, kodwa wayengenawo amadodana, wayenamadodakazi kuphela. Ngakho amadodana kaKishi, izihlobo zawo,* awathatha aba abafazi bawo. 23  Amadodana kaMushi kwakunguMaheli, u-Edere noJeremoti, emathathu. 24  Lawa kwakungamadodana kaLevi ngokwemindeni yoyise, izinhloko zemindeni yoyise, ngokwalabo ababebhalisiwe, ababalwa futhi bafakwa ohlwini ngokwamagama abo, ababenza inkonzo yendlu kaJehova, kusukela kwabaneminyaka engu-20 ubudala kuya phezulu. 25  Ngoba uDavide wayethe: “UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli unike abantu bakhe ukuphumula, + futhi uyohlala eJerusalema kuze kube phakade. + 26  AmaLevi ngeke kusadingeka athwale itabernakele nanoma yiziphi izinto zalo zenkonzo yalo.” + 27  Ngoba ngokweziyalezo zokugcina zikaDavide, kwabalwa amaLevi aneminyaka esukela kwengu-20 ubudala kuya phezulu. 28  Umsebenzi wawo kwakuwukusiza amadodana ka-Aroni + ukuba enze inkonzo yendlu kaJehova, engamele amagceke, + amagumbi okudlela, ukuhlanzwa kwazo zonke izinto ezingcwele, nanoma yimuphi umsebenzi odingekayo wenkonzo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. 29  Ayesiza ngezinkwa ezitakelene, *+ ufulawa ocolekile womnikelo wokudla okusanhlamvu, izingcezwana zesinkwa esingenamvubelo, + amakhekhe agazingiwe, inhlama exoviwe + nangazo zonke izilinganiso zenani nobukhulu. 30  Kwakufanele ame njalo ekuseni + ukuze abonge futhi adumise uJehova, nakusihlwa ngokufanayo. + 31  Ayesiza noma nini lapho kunikelwa imihlatshelo eshiswayo kuJehova ngamaSabatha, + ngokwethwasa kwenyanga + nangezinkathi zemikhosi, + ngokwesibalo esifunekayo ngokomthetho ngokuqondene nawo, lokho ekwenza njalo phambi kukaJehova. 32  Ayefeza nezibopho zawo etendeni lokuhlangana, endaweni engcwele nakubafowabo amadodana ka-Aroni ayenza inkonzo yendlu kaJehova.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “esemdala futhi anelisiwe izinsuku.”
Noma, “wabahlukanisa.”
NgesiHebheru, “Emadodaneni.”
NgesiHebheru, “abafowabo.”
Okuwukuthi, isinkwa sokubukwa.