Eyokuqala YeziKronike 22:1-19

  • Amalungiselelo kaDavide ethempeli (1-5)

  • UDavide uyala uSolomoni (6-16)

  • Izikhulu ziyalwa ukuba zisize uSolomoni (17-19)

22  UDavide wathi: “Lena yindlu kaJehova uNkulunkulu weqiniso, futhi leli yi-altare lika-Israyeli lomnikelo oshiswayo.” +  UDavide wabe esekhipha umyalo othi makuqoqwe abantu abayizifiki + ababesezweni lakwa-Israyeli, wabenza baba abasiki bamatshe ukuze bawasike kahle alungele ukwakha indlu kaNkulunkulu weqiniso. +  UDavide walungisa nensimbi eningi ukuze kwenziwe izipikili zeminyango yamasango nezibopho, walungisa nethusi eliningi kakhulu kangangokuba lalingenakukalwa, +  nezingodo zomsedari + ezingenakubalwa, ngoba abaseSidoni + nabaseThire + baletha izingodo zomsedari eziningi kakhulu kuDavide.  UDavide wathi: “Indodana yami uSolomoni isencane futhi isantula ulwazi, *+ indlu okumelwe yakhelwe uJehova kumelwe ibe yinhle ngokwedlulele, + ukuze udumo nobuhle bayo + kwaziwe kuwo wonke amazwe. + Ngenxa yalokho ngizomenzela amalungiselelo.” Ngakho uDavide walungisa izinto eziningi kakhulu ngaphambi kokuba afe.  Ngaphezu kwalokho, wabiza uSolomoni indodana yakhe, wamyala ukuba akhele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu.  UDavide wathi kuSolomoni indodana yakhe: “Kwakuyisifiso senhliziyo yami ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu. +  Kodwa izwi likaJehova lafika kimi lathi, ‘Uchithe igazi eliningi kakhulu, walwa nezimpi ezinkulu. Ngeke ulakhele indlu igama lami, + ngoba uchithe igazi eliningi kakhulu emhlabeni phambi kwami.  Bheka! Uzoba nendodana + ezoba indoda yokuthula, ngiyoyinika ukuphumula kuzo zonke izitha zayo eziyizungezile, + ngoba igama layo kuyoba uSolomoni, *+ futhi ezinsukwini zayo ngiyonika u-Israyeli ukuthula nokuzola. + 10  Yiyo eyokwakhela igama lami indlu. + Iyoba indodana yami, mina ngibe uyise. + Ngiyosimisa siqine isihlalo sayo sobukhosi phezu kuka-Israyeli kuze kube phakade.’ + 11  “Manje ndodana yami, kwangathi uJehova angaba nawe, uphumelele wakhe indlu kaJehova uNkulunkulu wakho, njengoba nje ekhulumile ngokuphathelene nawe. + 12  Kuphela nje, kwangathi uJehova angakunika ukukhalipha nokuqonda + lapho ekunika igunya phezu kuka-Israyeli, ukuze ugcine umthetho kaJehova uNkulunkulu wakho. + 13  Khona-ke uyophumelela uma uzigcina ngokucophelela iziqondiso + nezahlulelo uJehova ayala uMose ukuba azinike u-Israyeli. + Yiba nesibindi, uqine. Ungesabi noma wethuke. + 14  Ngikhandleke kakhulu ngilungisela indlu kaJehova amathalenta* egolide angu-100 000 namathalenta esiliva angu-1 000 000, nethusi nensimbi + okuningi ngendlela engenakukalwa, ngilungise nezingodo namatshe, + kodwa wena uzonezela kukho. 15  Kukhona izisebenzi eziningi kakhulu ezinawe—abasiki bamatshe, abasebenza ngetshe, + abasebenza ngokhuni nalo lonke uhlobo lwezisebenzi ezinekhono. + 16  Igolide, isiliva, ithusi nensimbi akunakukalwa. + Sukuma uqale umsebenzi, kwangathi uJehova angaba nawe.” + 17  UDavide wabe eseyala zonke izikhulu zakwa-Israyeli ukuba zisize uSolomoni indodana yakhe ethi: 18  “UJehova uNkulunkulu wenu akekho yini nani, futhi akaninikanga yini ukuphumula nxazonke? Ngoba unikele kimi abakhile ezweni, futhi izwe linqotshiwe phambi kukaJehova naphambi kwabantu bakhe. 19  Manje zimiseleni ngayo yonke inhliziyo yenu nomphefumulo* wenu ukuba nifune uJehova uNkulunkulu wenu, + niqale ukwakha indlu engcwele kaJehova uNkulunkulu weqiniso, + ukuze nilethe umphongolo wesivumelwano sikaJehova nezinto ezingcwele zikaNkulunkulu weqiniso + endlini eyakhelwe igama likaJehova.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isentekenteke.”
Lisuselwa egameni lesiHebheru elisho “Ukuthula.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.