Eyokuqala YeziKronike 20:1-8

  • IRaba liyathunjwa (1-3)

  • Kubulawa izidlakela zamaFilisti (4-8)

20  Ekuqaleni konyaka,* ngesikhathi amakhosi aya ngaso emikhankasweni yempi, uJowabe + wahola amabutho alwayo, waqothula izwe lama-Amoni; weza wavimbezela iRaba, + ngesikhathi uDavide ehleli eJerusalema. + UJowabe wahlasela iRaba walibhidliza. +  Ngemva kwalokho uDavide wathatha umqhele kaMalikamu owawusekhanda lakhe, wathola ukuthi isisindo sawo siyithalenta* legolide futhi kuwo kwakukhona amatshe ayigugu; lo mqhele wabekwa ekhanda likaDavide. Wathatha nempahla eningi kulelo dolobha. +  Wakhipha abantu ababekulo, wabanika umsebenzi + wokusika amatshe nowokusebenza ngamathuluzi abukhali ensimbi nangezimbazo. Yilokho uDavide akwenza kuwo wonke amadolobha ama-Amoni. Ekugcineni uDavide nawo wonke amasosha babuyela eJerusalema.  Ngemva kwalokho kwaba nempi eGezeri kulwa ama-Israyeli namaFilisti. Ngaleso sikhathi uSibhekayi + umHusha wabulala uSiphayi owayezalwa amaRefa, + amaFilisti anqotshwa.  Kwaphinde kwaba nempi namaFilisti, u-Elihanani indodana kaJayire wabulala uLahimi umfowabo kaGoliyati + umGiti, owayenomkhonto onomphini onjengogodo lohlaka lokweluka indwangu. +  Kwaphinde kwaba nenye impi eGati, + lapho kwakunendoda ende ngendlela engavamile, + eneminwe eyisithupha esandleni ngasinye nezinzwane eziyisithupha onyaweni ngalunye, sekukonke kungu-24; nayo futhi yayizalwa amaRefa. +  Yayilokhu ichukuluza + u-Israyeli. Ngenxa yalokho uJonathani indodana kaShimeya, + umfowabo kaDavide, wayibulala.  Laba babezalwa amaRefa + eGati, + uDavide nezinceku zakhe bababulala.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, entwasahlobo.
Cishe ithalenta lalingu-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.