Eyokuqala YeziKronike 2:1-55

  • Amadodana ka-Israyeli angu-12 (1, 2)

  • Inzalo kaJuda (3-55)

2  Lawa kwakungamadodana ka-Israyeli: + uRubeni, + uSimeyoni, + uLevi, + uJuda, + u-Isakare, + uZebhuloni, +  uDani, + uJosefa, + uBhenjamini, + uNafetali, + uGadi + no-Asheri. +  Amadodana kaJuda kwakungu-Eri, u-Onani noShela. Womathathu wawazalelwa indodakazi kaShuwa, umKhananikazi. + Kodwa u-Eri izibulo likaJuda wayenza okubi emehlweni kaJehova, ngakho wambulala. +  UThamari + umalokazana kaJuda wamzalela uPherezi + noZera. Esewonke amadodana kaJuda ayemahlanu.  Amadodana kaPherezi kwakunguHezironi noHamule. +  Amadodana kaZera kwakunguZimri, u-Ethani, uHemani, uKalikoli noDara. Esewonke ayemahlanu.  Indodana* kaKarmi kwakungu-Akhari* owalethela u-Israyeli inhlekelele, *+ ongazange athembeke ngokungawulaleli umyalo ophathelene nezinto okwakufanele zibhujiswe. +  Indodana* ka-Ethani kwakungu-Azariya.  Amadodana kaHezironi azalelwa wona kwakunguJeramiyeli, + uRamu + noKelubayi.* 10  URamu wazala u-Aminadaba. + U-Aminadaba wazala uNaheshoni + isikhulu senzalo kaJuda. 11  UNaheshoni wazala uSalima. + USalima wazala uBhowazi. + 12  UBhowazi wazala u-Obede. U-Obede wazala uJese. + 13  UJese wazala izibulo lakhe u-Eliyabe, owesibili kwaba u-Abhinadaba, + owesithathu uShimeya, + 14  owesine uNethaneli, owesihlanu uRadayi, 15  owesithupha u-Ozemi, owesikhombisa uDavide. + 16  Odadewabo kwakunguZeruya no-Abhigayili. + Amadodana kaZeruya kwakungu-Abhishayi, + uJowabe + no-Asaheli, + ayemathathu. 17  U-Abhigayili wazala u-Amasa, + uyise ka-Amasa kwakunguJetheri umIshmayeli. 18  UKalebi* indodana kaHezironi wazala uJesheri, uShobabi no-Aridoni, ezalelwa umkakhe u-Azuba noJeriyoti. 19  Lapho u-Azuba efa, uKalebi washada u-Efrathi, + owamzalela uHure. + 20  UHure wazala u-Uri. U-Uri wazala uBhezaleli. + 21  Ngemva kwalokho uHezironi walala nendodakazi kaMakiri + uyise kaGileyadi. + Wayishada eseneminyaka engu-60 ubudala, yamzalela uSegubi. 22  USegubi wazala uJayire, + owayenamadolobha angu-23 ezweni lakwaGileyadi. + 23  Kamuva uGeshuri + noSiriya + bathatha iHavoti-jayire + kubantu abahlala khona, kanye neKhenati + nezindawo ezingaphansi kwalo,* amadolobha angu-60. Bonke laba babeyinzalo kaMakiri uyise kaGileyadi. 24  Ngemva kokufa kukaHezironi + eKhalebhu-efratha, u-Abhiya umkaHezironi wamzalela u-Ashihuri + uyise kaThekhowa. + 25  Amadodana kaJeramiyeli izibulo likaHezironi kwakunguRamu izibulo, uBhuna, u-Oreni, u-Ozemi no-Ahiya. 26  UJeramiyeli wayenomunye umfazi, igama lakhe kungu-Athara. Wayengunina ka-Onamu. 27  Amadodana kaRamu izibulo likaJeramiyeli kwakunguMahazi, uJamini no-Ekheri. 28  Amadodana ka-Onamu kwakunguShamayi noJada. Amadodana kaShamayi kwakunguNadabi no-Abhishuri. 29  Igama lomka-Abhishuri kwakungu-Abhihayili, owamzalela u-Ahibhani noMolidi. 30  Amadodana kaNadabi kwakunguSeledi no-Aphayimi. Kodwa uSeledi wafa engenabo abantwana. 31  Indodana* ka-Aphayimi kwakungu-Ishi. Indodana* ka-Ishi kwakunguSheshani, indodana* kaSheshani kungu-Ahilayi. 32  Amadodana kaJada umfowabo kaShamayi kwakunguJetheri noJonathani. Kodwa uJetheri wafa engenabo abantwana. 33  Amadodana kaJonathani kwakunguPheleti noZaza. Laba babeyinzalo kaJeramiyeli. 34  USheshani wayengenawo amadodana, wayenamadodakazi kuphela. Wayenenceku engumGibhithe, igama layo kunguJariha. 35  USheshani waganisela uJariha inceku yakhe indodakazi yakhe, yamzalela u-Athayi. 36  U-Athayi wazala uNathani. UNathani wazala uZabhadi. 37  UZabhadi wazala u-Efilali. U-Efilali wazala u-Obede. 38  U-Obede wazala uJehu. UJehu wazala u-Azariya. 39  U-Azariya wazala uHelezi. UHelezi wazala u-Eleyasa. 40  U-Eleyasa wazala uSismayi. USismayi wazala uShalumi. 41  UShalumi wazala uJekamiya. UJekamiya wazala u-Elishama. 42  Amadodana kaKalebi *+ umfowabo kaJeramiyeli kwakunguMesha izibulo lakhe, owayenguyise kaZifi, namadodana kaMareshahi uyise kaHebroni. 43  Amadodana kaHebroni kwakunguKhora, uTaphuwa, uRekemi noShema. 44  UShema wazala uRahamu uyise kaJorikeyamu. URekemi wazala uShamayi. 45  Indodana kaShamayi kwakunguMawoni. UMawoni kwakunguyise kaBheti-zuri. + 46  U-Efa isancinza sikaKalebi wazala uHarana, uMoza noGazezi. UHarana wazala uGazezi. 47  Amadodana kaJahidayi kwakunguRegemi, uJothamu, uGeshani, uPhelethi, u-Efa noShahafi. 48  Isancinza sikaKalebi, uMahakha, sazala uSheberi noThirihana. 49  Ngokuhamba kwesikhathi sazala uShahafi uyise kaMadimana + noSheva uyise kaMakibhena noGibeya. + Indodakazi kaKalebi + kwakungu-Akisa. + 50  Laba babeyinzalo kaKalebi. Amadodana kaHure + izibulo lika-Efratha + kwakunguShobali uyise kaKiriyati-jeyarimi, + 51  uSalima uyise kaBhetlehema + noHarefi uyise kaBheti-gaderi. 52  UShobali uyise kaKiriyati-jeyarimi wayenamadodana: UHarowe nengxenye yamaMenuhoti. 53  Imindeni kaKiriyati-jeyarimi yayingama-Ithire, + amaPhuthi, amaShumati namaMishira. AmaZora + nabase-Eshitawoli + bavela kule mindeni. 54  Amadodana kaSalima kwakunguBhetlehema, + amaNethofa, u-Athiroti-bheti-jowabe, ingxenye yamaManahati, namaZora. 55  Imindeni yababhali abahlala eJabezi kwakungamaThirati, amaShimeyati namaSukati. Lawa kwakungamaKheni + avela kuHamati uyise wendlu kaRekabi. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Amadodana.”
Incazelo: “Oletha Inhlekelele; Oletha Ukucwaswa.” KuJos 7:1, uphinde abizwe ngokuthi u-Akhani.
Noma, “inkinga; ukucwaswa.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
Uphinde abizwe ngoKalebi emavesini 18, 19, 42.
Uphinde abizwe ngoKelubayi evesini 9.
Noma, “ezilizungezile.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Uphinde abizwe ngoKelubayi evesini 9.