Eyokuqala YeziKronike 19:1-19

  • Ama-Amoni adelela izithunywa zikaDavide (1-5)

  • Ukunqoba ama-Amoni namaSiriya (6-19)

19  Kamuva uNahashi inkosi yama-Amoni washona, indodana yakhe yabusa esikhundleni sakhe. +  UDavide wathi: “Ngizombonisa uthando oluqotho + uHanuni indodana kaNahashi ngoba uyise wangibonisa uthando oluqotho.” Ngakho uDavide wathumela izithunywa ukuba ziyomduduza ngenxa yokushona kukayise. Kodwa lapho izinceku zikaDavide zifika ezweni lama-Amoni + zizoduduza uHanuni,  izikhulu zama-Amoni zathi kuHanuni: “Ucabanga ukuthi uDavide udumisa uyihlo ngokuthumela abantu abazokududuza? Akukhona yini ukuthi izinceku zakhe zize kuwe ngoba efuna ukwenza uphenyo ezweni, alihlolisise futhi akugumbuqele?”  Ngakho uHanuni wathatha izinceku zikaDavide wazishefa izintshebe, + wasika izingubo zazo ukusuka ezinqeni kwehle, wayesezidedela zahamba.  Lapho uDavide etshelwa ngala madoda, ngaso leso sikhathi wathumela abanye ukuba bayowahlangabeza, ngoba ayelulazeke kakhulu; inkosi yathi kuwo: “Hlalani eJeriko + zize zikhule izintshebe zenu, bese niyabuya.”  Ngokuhamba kwesikhathi ama-Amoni abona ukuthi uDavide wayesewazonda, ngakho uHanuni nama-Amoni bathumela amathalenta* esiliva angu-1 000 ukuze baqashe izinqola nabagibeli bamahhashi eMesophothamiya,* e-Aramu-mahakha naseZoba. +  Ngakho baqasha izinqola ezingu-32 000, kanye nenkosi yaseMahakha nabantu bayo. Beza bagxumeka amatende phambi kwaseMedeba. + Ama-Amoni ahlangana ndawonye evela emadolobheni awo aya empini.  Lapho uDavide ezwa ngalokho, wathumela uJowabe + nalo lonke ibutho kanye namaqhawe akhe anamandla. +  Ama-Amoni aphuma alungela impi phambi kwesango ledolobha kuyilapho amakhosi ayezile ayewodwa esigangeni. 10  Lapho uJowabe ebona ukuthi impi yayimqhamukela ngaphambili nangemuva, wakhetha abathile emasosheni angamaqhawe kwa-Israyeli wabahlela ukuba bayolwa namaSiriya. + 11  Wonke amanye amadoda wawabeka ngaphansi* kuka-Abhishayi umfowabo, + ukuze awahlelele ukuyolwa nama-Amoni. 12  Wabe esethi: “Uma amaSiriya + engidonsisa kanzima, kumelwe uze uzongisiza; kodwa uma ama-Amoni ekudonsisa kanzima, ngizokusiza. 13  Kumelwe siqine sibe nesibindi + ngenxa yabantu bakithi nangenxa yamadolobha kaNkulunkulu wethu, uJehova uzokwenza okuhle emehlweni akhe.” 14  UJowabe namadoda ayekanye naye basondela balwa namaSiriya, amaSiriya ambalekela. + 15  Lapho ama-Amoni ebona ukuthi amaSiriya abalekile, nawo ambalekela u-Abhishayi umfowabo, angena edolobheni. Ngemva kwalokho uJowabe weza eJerusalema. 16  Lapho amaSiriya ebona ukuthi u-Israyeli uwahlulile, athumela izithunywa ukuba ziyobiza amaSiriya ayehlala ngaseMfuleni, *+ kanye noShofaki induna yebutho likaHadadezeri owayewahola. + 17  Lapho uDavide ethola umbiko, ngokushesha wahlanganisa wonke u-Israyeli wawela iJordani waya kuwo, walungela ukulwa nawo. UDavide walungela impi ukuze abhekane namaSiriya futhi alwa naye. + 18  Kodwa amaSiriya ambalekela u-Israyeli; uDavide wabulala abashayeli bezinqola abangu-7 000 namasosha ahamba ngezinyawo amaSiriya angu-40 000, wabulala noShofaki induna yebutho. 19  Lapho izinceku zikaHadadezeri zibona ukuthi u-Israyeli uzihlulile, + ngokushesha zenza ukuthula noDavide zaba ngaphansi kwakhe; + iSiriya alibange lisafuna ukuphinde lisize ama-Amoni.

Imibhalo yaphansi

Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “e-Aramu-naharayimi.”
NgesiHebheru, “esandleni.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.