Eyokuqala YeziKronike 17:1-27

  • UDavide ngeke alakhe ithempeli (1-6)

  • Isivumelwano sombuso noDavide (7-15)

  • Umthandazo kaDavide wokubonga (16-27)

17  Lapho nje uDavide esezinzile emzini* wakhe, wathi kuNathani + umprofethi: “Mina ngihlala endlini yemisedari + kuyilapho umphongolo wesivumelwano sikaJehova ungaphansi kwetende.” +  UNathani wathi kuDavide: “Yenza noma yini esenhliziyweni yakho, ngoba uNkulunkulu weqiniso unawe.”  Ngabo kanye lobo busuku, izwi likaNkulunkulu lafika kuNathani, lathi:  “Hamba uthi encekwini yami uDavide, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Akuwena ozongakhela indlu engizohlala kuyo. +  Ngoba angizange ngihlale endlini kusukela ngosuku engakhipha ngalo u-Israyeli eGibhithe kuze kube namuhla, kodwa ngangilokhu ngisuka kwelinye itende ngiya kwelinye nakwelinye itabernakele ngiya kwelinye. *+  Phakathi naso sonke isikhathi engangihamba ngaso nawo wonke u-Israyeli, kukhona yini engake ngakusho kunoma ubani kubahluleli bakwa-Israyeli engammisa ukuba eluse abantu bami, ngathi, ‘Kungani ungangakhelanga indlu yemisedari?’ ” ’  “Manje khuluma nenceku yami uDavide uthi, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushoyo: “Ngakuthatha emadlelweni ulandela umhlambi wezimvu ukuze ube umholi wabantu bami u-Israyeli. +  Ngizoba nawe nomaphi lapho uya khona, + ngizoziqeda* zonke izitha zakho phambi kwakho; + ngizokwenza igama lakho libe likhulu njengegama labantu abayizikhulu emhlabeni. +  Ngizokhethela abantu bami u-Israyeli indawo ngibahlalise kuyo, bazohlala lapho bangaphinde baphazanyiswe; abantu ababi ngeke baphinde babahluphe njengasesikhathini esidlule, + 10  kusukela ngosuku engabeka ngalo abahluleli phezu kwabantu bami u-Israyeli. + Ngizozinqoba zonke izitha zakho. + Futhi ngiyakutshela, ‘UJehova uzokwakhela indlu.’ 11  “ ‘ “Lapho izinsuku zakho seziphelile, wena usungcwatshwe kanye nokhokho bakho, ngiyovusa inzalo* yakho ngemva kwakho, enye yamadodana akho, + ngiyobumisa buqine ubukhosi bayo. + 12  Yiyo eyongakhela indlu, + ngiyosimisa siqine isihlalo sayo sobukhosi kuze kube phakade. + 13  Ngiyoba uyise, yona ibe indodana yami. + Ngeke ngilususe uthando lwami oluqotho kuyo + ngendlela engalususa ngayo kulowo owayengaphambi kwakho. + 14  Ngiyoyenza ime endlini yami nasebukhosini bami kuze kube phakade, + isihlalo sayo sobukhosi siyoma kuze kube phakade.” ’ ” + 15  UNathani watshela uDavide wonke la mazwi nawo wonke lo mbono. 16  INkosi uDavide yangena yahlala phansi phambi kukaJehova, yathi: “Ngibe ngingubani mina, Jehova Nkulunkulu? Ube uyini nje umndeni wami ukuba ungaze ungenzele zonke lezi zinto? + 17  Njengokungathi lokhu akwanele, Nkulunkulu, uphinde ukhulume ngendlu yenceku yakho kuze kufike esikhathini esizayo esikude, + futhi ungibheke njengokungathi ngingumuntu okufanele aphakanyiswe nakakhulu, Jehova Nkulunkulu. 18  Yini enye inceku yakho uDavide engayisho kuwe ngodumo enginikwe lona njengoba uyazi kahle kangaka inceku yakho? + 19  O Jehova, ngenxa yenceku yakho nangokuvumelana nenhliziyo* yakho, wenze zonke lezi zinto ezinkulu ngokwambula ubukhulu bakho. + 20  Akekho onjengawe Jehova, + akukho Nkulunkulu ngaphandle kwakho; + konke esikuzwe ngezindlebe zethu kuyakufakazela lokhu. 21  Yisiphi esinye isizwe emhlabeni esinjengabantu bakho u-Israyeli? + UNkulunkulu weqiniso wahamba wasikhulula ukuze sibe abantu bakhe. + Uzenzele igama ngezenzo zakho ezinkulu nezimangalisayo, + ngokuxosha izizwe phambi kwabantu bakho + owabakhulula eGibhithe. 22  Wenza abantu bakho u-Israyeli baba yisizwe sakho phakade; + wena Jehova waba uNkulunkulu wabo. + 23  Manje Jehova, kwangathi isithembiso osenzile ngokuphathelene nenceku yakho nendlu yayo singagcwaliseka kuze kube phakade, kwangathi ungenza njengoba nje uthembisile. + 24  Kwangathi igama lakho lingaqhubeka likhona* futhi liphakanyiswe + kuze kube phakade, ukuze abantu bathi, ‘UJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, unguNkulunkulu ku-Israyeli,’ futhi kwangathi indlu yenceku yakho uDavide ingama iqine phambi kwakho. + 25  Ngoba wena, Nkulunkulu wami, wembulele inceku yakho injongo yokuyakhela indlu. Yingakho inceku yakho ineqholo lokusho lo mthandazo kuwe. 26  Manje Jehova, wena unguNkulunkulu weqiniso, uthembise lezi zinto ezinhle ngokuphathelene nenceku yakho. 27  Ngakho kwangathi kungakujabulisa ukubusisa indlu yenceku yakho, kwangathi ingahlale iphambi kwakho kuze kube phakade, ngoba wena Jehova uyibusisile, futhi ibusisekile kuze kube phakade.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “esigodlweni.”
Kungenzeka kushiwo ukuthi, “kusukela kwenye indawo yetende kuya kwenye, nakwenye indawo yokuhlala kuya kwenye.”
NgesiHebheru, “ngizozinquma.”
NgesiHebheru, “imbewu.”
Noma, “nentando.”
Noma, “lingaba elithembekile.”