Eyokuqala YeziKronike 16:1-43

  • UMphongolo ubekwa etendeni (1-6)

  • Ingoma kaDavide yokubonga (7-36)

    • “UJehova useyiNkosi!” (31)

  • Inkonzo phambi koMphongolo (37-43)

16  Ngakho bawungenisa uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso bawubeka ngaphakathi etendeni uDavide ayeligxumekele wona; + babe sebeletha iminikelo eshiswayo nemihlatshelo ehlanganyelwayo phambi kukaNkulunkulu weqiniso. +  Lapho uDavide eseqedile ukunikela iminikelo eshiswayo + nemihlatshelo ehlanganyelwayo, + wabusisa abantu egameni likaJehova.  Ngaphezu kwalokho, wabela wonke ama-Israyeli, wonke amadoda nabesifazane, isinkwa esiyindilinga, ikhekhe lamasundu nekhekhe lamagilebhisi omisiwe.  Ngemva kwalokho wamisa amanye amaLevi ukuba akhonze phambi koMphongolo kaJehova, + ukuze ahloniphe,* abonge futhi adumise uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.  U-Asafa + wayeyinhloko, elandelwa uZakariya; uJeheyeli, uShemiramoti, uJehiyeli, uMatithiya, u-Eliyabe, uBhenaya, u-Obede-edomi noJeheyeli + babedlala izinsimbi zomculo ezinezintambo namahabhu; + u-Asafa wayedlala amasimbali, +  uBhenaya noJahaziyeli abapristi babeshaya amacilongo njalo phambi komphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu weqiniso.  Kwakungalolo suku lapho uDavide aqamba khona ingoma yokubonga uJehova, wayala u-Asafa + nabafowabo ukuba bayicule:  “Mbongeni uJehova, + nibize igama lakhe,Yenzani izenzo zakhe zaziwe phakathi kwezizwe! +  Mhubeleni, nimculele izingoma, +Zindlani* ngayo yonke imisebenzi yakhe emangalisayo. + 10  Ziqhayiseni ngegama lakhe elingcwele. + Mazijabule izinhliziyo zalabo abafuna uJehova. + 11  Funani uJehova + namandla akhe. Qhubekani nimfuna. + 12  Khumbulani imisebenzi yakhe emangalisayo ayenzile, + Izimangaliso zakhe nezahlulelo azikhiphile, 13  Nina nzalo* ka-Israyeli inceku yakhe, + Nina bantwana bakaJakobe, abakhethiwe bakhe. + 14  UnguJehova uNkulunkulu wethu. + Izahlulelo zakhe zisemhlabeni wonke. + 15  Khumbulani isivumelwano sakhe kuze kube phakade, Isithembiso asenza* ezizukulwaneni eziyinkulungwane, + 16  Isivumelwano asenza no-Abrahama, + Nesifungo asifunga ku-Isaka, + 17  Asimisa saba umyalo kuJakobe, + Saba isivumelwano saphakade ku-Israyeli, 18  Ethi, ‘Ngizokunika izwe laseKhanani, + Libe yifa lakho.’ + 19  Lokhu kwenzeka lapho nisembalwa, Yebo, nimbalwa kakhulu futhi niyizifiki ezweni. + 20  Babehamba besuka kwesinye isizwe beya kwesinye, Besuka komunye umbuso beya komunye umbuso. + 21  Akavumelanga muntu ukuba abacindezele, + Kodwa wasola amakhosi ngenxa yabo, + 22  Ethi, ‘Ningabathinti abagcotshiwe bami, Ningenzi lutho olubi kubaprofethi bami.’ + 23  Culelani uJehova, nonke nina bantu basemhlabeni! Memezelani insindiso yakhe usuku nosuku! + 24  Memezelani inkazimulo yakhe phakathi kwezizwe, Imisebenzi yakhe emangalisayo kuzo zonke izizwe. 25  Ngoba uJehova mkhulu futhi ukufanelekela kakhulu ukudunyiswa. Uyesabeka ngaphezu kwabo bonke abanye onkulunkulu. + 26  Bonke onkulunkulu bezizwe bangonkulunkulu abangasizi ngalutho, + Kodwa uJehova nguye owadala amazulu. + 27  Uzungezwe ubukhulu* nobukhazikhazi; + Amandla nenjabulo kusendaweni yakhe. + 28  Dumisani uJehova nina mindeni yezizwe, Dumisani uJehova ngenxa yenkazimulo namandla akhe. + 29  Nikani uJehova inkazimulo efanele igama lakhe; + Lethani isipho ningene phambi kwakhe. + Khothamani* kuJehova nembethe izingubo ezingcwele. *+ 30  Thuthumelani phambi kwakhe, mhlaba wonke! Umhlaba umiswe waqina; awunakunyakaziswa. *+ 31  Amazulu mawathokoze, nomhlaba mawujabule; + Memezelani ezizweni nithi, ‘UJehova useyiNkosi!’ + 32  Ulwandle maludume kanye nakho konke okukulo; Amathafa nakho konke okukuwo makuthokoze. 33  Ngesikhathi esifanayo izihlahla ezisehlathini mazimemeze ngenjabulo phambi kukaJehova, Ngoba uyeza uzokwahlulela umhlaba. 34  Bongani uJehova, ngoba muhle; + Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. + 35  Nithi, ‘Sisindise, Nkulunkulu wensindiso yethu, + Siqoqele ndawonye, usikhulule ezizweni, Ukuze sibonge igama lakho elingcwele + Sikudumise ngenjabulo. + 36  Kwangathi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli angadunyiswa Kuze kube phakade.’ ”* Bonke abantu bathi, “Amen!”* base bedumisa uJehova. 37  Ngemva kwalokho uDavide washiya u-Asafa + nabafowabo lapho phambi komphongolo wesivumelwano sikaJehova ukuze bakhonze njalo phambi koMphongolo, + ngokwenqubo yansuku zonke. + 38  U-Obede-edomi nabafowabo abangu-68, u-Obede-edomi oyindodana kaJeduthuni kanye noHosa babengabalindisango; 39  uZadoki + umpristi nabanye abapristi babephambi kwetabernakele likaJehova endaweni ephakeme eGibheyoni + 40  ukuze banikele iminikelo eshiswayo kuJehova e-altare lomnikelo oshiswayo, njalo ekuseni nakusihlwa, nokuba benze konke okulotshwe eMthethweni kaJehova ayala ngawo u-Israyeli. + 41  Kanye nabo kwakunoHemani noJeduthuni, + nawo wonke amadoda akhethiwe ayeshiwo ngamagama ukuba abonge uJehova, + ngoba “uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade”; + 42  kanye nabo kwakunoHemani + noJeduthuni ababezoshaya amacilongo, amasimbali nezinsimbi ezazisetshenziselwa ukudumisa uNkulunkulu* weqiniso; amadodana kaJeduthuni + ayesesangweni. 43  Ngemva kwalokho bonke abantu baya emizini yabo, uDavide wahamba wayobusisa umndeni wakhe.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “akhumbule.”
Noma kungaba, “Khulumani.”
NgesiHebheru, “mbewu.”
NgesiHebheru, “Izwi aliyala.”
Noma, “isithunzi.”
Noma, “Khonzani.”
Noma kungaba, “ngenxa yobukhazikhazi bobungcwele bakhe.”
Noma, “awunakuntengantengiswa.”
Noma, “Kusukela phakade kuze kube phakade.”
Noma, “Makube njalo!”
Noma, “nezinsimbi zengoma kaNkulunkulu.”