Eyokuqala YeziKronike 15:1-29

  • AmaLevi athwala uMphongolo awuyise eJerusalema (1-29)

    • UMikhali udelela uDavide (29)

15  Waqhubeka ezakhela izindlu eDolobheni LikaDavide, walungisa nendawo yoMphongolo kaNkulunkulu weqiniso futhi wagxumeka itende lawo. +  Kungaleso sikhathi lapho uDavide athi khona: “Akekho okumelwe athwale uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso ngaphandle kwamaLevi, ngoba yiwo uJehova awakhethele ukuthwala uMphongolo kaJehova nokuba amkhonze njalo.” +  UDavide wabe eseqoqela wonke u-Israyeli eJerusalema ukuze alethe uMphongolo kaJehova endaweni ayewulungiselele yona. +  UDavide waqoqa inzalo ka-Aroni + namaLevi: +  kumaKohati, u-Uriyeli induna nabafowabo abangu-120;  kumaMerari, u-Asaya + induna nabafowabo abangu-220;  kumaGereshomu, uJoweli + induna nabafowabo abangu-130;  enzalweni ka-Elizafani, + uShemaya induna nabafowabo abangu-200;  enzalweni kaHebroni, u-Eliyeli induna nabafowabo abangu-80; 10  enzalweni ka-Uziyeli, + u-Aminadaba induna nabafowabo abangu-112. 11  Ngaphezu kwalokho, uDavide wabiza abapristi uZadoki + no-Abhiyathara, + namaLevi u-Uriyeli, u-Asaya, uJoweli, uShemaya, u-Eliyeli no-Aminadaba, 12  wathi kubo: “Niyizinhloko zemindeni yoyihlo bamaLevi. Zingcweliseni, nina nabafowenu, nikhuphule uMphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli niwulethe endaweni engiwulungisele yona. 13  Ngenxa yokuthi aniwuthwalanga ekuqaleni, + uJehova uNkulunkulu wethu wasithukuthelela + ngoba asizange sisilandele isiqondiso sakhe.” + 14  Ngakho abapristi namaLevi bazingcwelisa ukuze bakhuphule uMphongolo kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. 15  Ngakho amaLevi awuthwala ngezinduku zawo emahlombe uMphongolo + kaNkulunkulu weqiniso, njengoba nje uMose ayeyalile ngezwi likaJehova. 16  UDavide wabe esetshela izinduna zamaLevi ukuba zimise abafowabo abangabahlabeleli abazocula ngenjabulo bephelezelwa izinsimbi zomculo: izinsimbi zomculo ezinezintambo, amahabhu + namasimbali. + 17  Ngakho amaLevi amisa uHemani + indodana kaJoweli, no-Asafa + indodana kaBherekiya kubafowabo, u-Ethani + indodana kaKhushaya, wamaMerari abafowabo. 18  Kanye nabo kwakunabafowabo besigaba sesibili, + uZakariya, uBheni, uJaziyeli, uShemiramoti, uJehiyeli, u-Uni, u-Eliyabe, uBhenaya, uMahaseya, uMatithiya, u-Elifelehu noMikineya, kanye no-Obede-edomi noJeheyeli abalindisango. 19  Abahlabeleli uHemani, + u-Asafa + no-Ethani babezodlala amasimbali ethusi; + 20  uZakariya, u-Aziyeli, uShemiramoti, uJehiyeli, u-Uni, u-Eliyabe, uMahaseya noBhenaya babedlala izinsimbi zomculo ezinezintambo ezifakwe enothini le-Alamoti; *+ 21  uMatithiya, + u-Elifelehu, uMikineya, u-Obede-edomi, uJeheyeli no-Azaziya babedlala amahabhu adlala ngenothi leSheminiti *+ ukuze babe abaqondisi. 22  UKhenaniya + induna yamaLevi wayeqondisa ukuthwalwa koMphongolo ngoba wayenguchwepheshe, 23  uBherekiya no-Elkana babengabaqaphi* boMphongolo. 24  Abapristi uShebaniya, uJoshafati, uNethaneli, u-Amasayi, uZakariya, uBhenaya no-Eliyezeri babeshaya amacilongo kakhulu phambi koMphongolo kaNkulunkulu weqiniso, + u-Obede-edomi noJehiya babengabaqaphi boMphongolo. 25  UDavide namadoda amadala akwa-Israyeli nezinduna zezinkulungwane babehamba ngenjabulo + beyolanda umphongolo wesivumelwano sikaJehova endlini ka-Obede-edomi. + 26  Lapho uNkulunkulu weqiniso esiza amaLevi ayethwele umphongolo wesivumelwano sikaJehova, enza umhlatshelo ngamathole amaduna ayisikhombisa nezinqama eziyisikhombisa. + 27  UDavide wayegqoke ijazi elingenamikhono lendwangu esezingeni eliphezulu, njengoba kwakunjalo nangawo wonke amaLevi ayethwele uMphongolo, abahlabeleli, noKhenaniya induna eyengamele ukuthwalwa koMphongolo nabahlabeleli; uDavide wayegqoke ne-efodi lelineni. + 28  Wonke ama-Israyeli ayekhuphula umphongolo wesivumelwano sikaJehova ememeza ngenjabulo, + eshaya uphondo, amacilongo, + amasimbali, ekhalisa kakhulu izinsimbi zomculo ezinezintambo namahabhu. + 29  Kodwa kwathi lapho umphongolo wesivumelwano sikaJehova ufika eDolobheni LikaDavide, + uMikhali, indodakazi kaSawule, + walunguza ngefasitela wabheka phansi wabona iNkosi uDavide itshakadula igiya; wayeseyidelela enhliziyweni yakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “babengabalindisango.”