Eyokuqala YeziKronike 14:1-17

  • UDavide umiswa njengenkosi (1, 2)

  • Umndeni kaDavide (3-7)

  • AmaFilisti ayanqotshwa (8-17)

14  UHiramu inkosi + yaseThire wathumela izithunywa kuDavide, amapulangwe omsedari, abasebenza ngetshe* nababazi ukuze bayomakhela indlu. *+  UDavide wayazi ukuthi uJehova wayemmise ngokuqinile njengenkosi phezu kuka-Israyeli, + ngoba ubukhosi bakhe babuphakanyiswe kakhulu ngenxa yabantu baKhe u-Israyeli. +  UDavide wathatha abanye abafazi + eJerusalema, wazala amanye amadodana namadodakazi. +  Yilawa amagama abantwana azalelwa bona eJerusalema: + UShamuwa, uShobabi, uNathani, + uSolomoni, +  u-Ibhari, u-Elishuwa, u-Elipheleti,  uNoga, uNefegi, uJafiya,  u-Elishama, uBeyeliyada no-Elifeleti.  Lapho amaFilisti ezwa ukuthi uDavide ugcotshwe waba inkosi phezu kwawo wonke u-Israyeli, + wonke amaFilisti akhuphuka ezofuna uDavide. + Lapho uDavide ezwa ngakho, waphuma wayokulwa nawo.  AmaFilisti afika alokhu etheleka eSigodini* SamaRefa. + 10  UDavide wabuza uNkulunkulu, wathi: “Ngikhuphuke yini ngiyokulwa namaFilisti? Uzowanikela yini esandleni sami?” UJehova wathi kuye: “Khuphuka, nakanjani ngizowanikela esandleni sakho.” + 11  Ngakho uDavide wakhuphukela eBhali-pherazimi, + wafike wawabulala lapho. Ngenxa yalokho uDavide wathi: “UNkulunkulu weqiniso uhambe phambi kwami njengezikhukhula zamanzi wafike wazibhubhisa izitha zami.” Yingakho baqamba leyo ndawo ngokuthi iBhali-pherazimi.* 12  AmaFilisti abashiya lapho onkulunkulu bawo, futhi lapho uDavide ekhipha umyalo, bashiswa ngomlilo. + 13  Kamuva amaFilisti aphinda atheleka esigodini. *+ 14  UDavide waphinda wabuza uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu weqiniso wathi kuye: “Ungakhuphuki uqonde kuwo. Kunalokho, zungeza uye ngemva kwawo, uwaqhamukele phambi kwezihlahla zamabhakha. + 15  Lapho uzwa umsindo wokumasha phezu kwezihlahla zamabhakha, hlasela ngoba uNkulunkulu weqiniso uyobe ephume ngaphambi kwakho ukuze anqobe ibutho lamaFilisti.” + 16  Ngakho uDavide wenza njengoba nje uNkulunkulu weqiniso ayemyalile, + futhi balibulala ibutho lamaFilisti kusukela eGibheyoni kuya eGezeri. + 17  Udumo lukaDavide lwasakazekela kuwo wonke amazwe, uJehova wamenza wesatshwa yizo zonke izizwe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abakha izindonga.”
Noma, “isigodlo.”
Noma, “eThafeni Eliphansi.”
Incazelo: “Umpetha Wokufohla.”
Noma, “ethafeni eliphansi.”