Eyokuqala YeziKronike 13:1-14

  • UMphongolo ulandwa eKiriyati-jeyarimi (1-14)

    • U-Uza uyabulawa (9, 10)

13  UDavide wabonisana nezinduna zezinkulungwane nezamakhulu nabo bonke abaholi. +  UDavide wabe esethi kulo lonke ibandla lika-Israyeli: “Uma kukuhle kini futhi kwamukeleka kuJehova uNkulunkulu wethu, masithumele umyalezo kubafowethu abasele kuzo zonke izifunda zakwa-Israyeli nakubapristi namaLevi emadolobheni awo + anamadlelo, ukuba beze kithi.  Futhi masibuyise uMphongolo + kaNkulunkulu wethu.” Ngoba abazange bawunakekele ezinsukwini zikaSawule. +  Lonke ibandla lavuma ukwenza lokho, ngoba kwabonakala kuyinto enhle kubo bonke abantu.  Ngakho uDavide waqoqa wonke u-Israyeli kusukela emfuleni* waseGibhithe kwaze kwaba seLebo-hamati, *+ ukuze alande uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso eKiriyati-jeyarimi. +  UDavide nawo wonke u-Israyeli bakhuphukela eBhahala, + eKiriyati-jeyarimi elingelakwaJuda, beyolanda uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso uJehova, ohlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu* kwamakherubi, + lapho igama lakhe libizwa khona.  Nokho, uMphongolo kaNkulunkulu weqiniso bawulayisha enqoleni entsha + bewususa endlini ka-Abhinadaba; u-Uza no-Ahiyo babehola le nqola. +  UDavide nawo wonke u-Israyeli babegiya phambi kukaNkulunkulu weqiniso ngawo wonke amandla abo, ngezingoma, amahabhu, ezinye izinsimbi zomculo ezinezintambo, amathamborini, + amasimbali + namacilongo. +  Kodwa lapho befika esibuyeni* sikaKidoni, u-Uza welula isandla sakhe wabamba uMphongolo, ngoba izinkomo zacishe zawuwisa. 10  Ngenxa yalokho uJehova wamthukuthelela kakhulu u-Uza, wambulala ngoba wayelule isandla sakhe wabamba uMphongolo, + wafela khona lapho phambi kukaNkulunkulu. + 11  Kodwa uDavide wathukuthela* ngenxa yokuthi uJehova wayethukuthelele u-Uza; leyo ndawo yabizwa ngokuthi iPherezi-uza kuze kube namuhla. 12  Ngakho uDavide wamesaba uNkulunkulu weqiniso ngalolo suku, wathi: “UMphongolo kaNkulunkulu weqiniso ngingawuletha kanjani kimi?” + 13  UDavide akazange awulethe uMphongolo lapho ayehlala khona eDolobheni LikaDavide, kodwa wathi mawuyiswe endlini ka-Obede-edomi umGiti. 14  UMphongolo kaNkulunkulu weqiniso wahlala nabomndeni ka-Obede-edomi izinyanga ezintathu, uJehova wayelokhu ewubusisa umndeni ka-Obede-edomi nakho konke ayenakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “eShihori.”
Noma, “sekuqaleni kweHamati.”
Noma kungaba, “phakathi.”
Indawo okubhulelwa kuyo ukudla okusanhlamvu.
Noma, “wacasuka.”