Eyokuqala YeziKronike 12:1-40

  • Abasekeli bobukhosi bukaDavide (1-40)

12  Lawa kwakungamadoda eza kuDavide eZikilagi + ngesikhathi engakwazi ukuhamba ngokukhululekile ngenxa kaSawule + indodana kaKishi, ayephakathi kwamaqhawe anamandla ayemsekela empini. +  Ayehlome ngomnsalo, ekwazi ukusebenzisa isandla sokudla nesobunxele + ukuze ajikijele amatshe ngendwayimane + noma acibishele imicibisholo ngomnsalo. Ayengabafowabo bakaSawule wakwaBhenjamini. +  U-Ahiyezeri wayeyinhloko yawo kanye noJowashi, bobabili bengamadodana kaShemaha waseGibheya; + uJeziyeli noPhelethi amadodana ka-Azimaveti, + uBherakha noJehu umAnathoti,  u-Ishimaya waseGibheyoni, + iqhawe elinamandla elaliphakathi kwabangamashumi amathathu + futhi libengamele; uJeremiya, uJahaziyeli, uJohanani, uJozabhadi waseGedera,  u-Eluzayi, uJerimoti, uBehaliya, uShemariya, uShefathiya umHarifi,  u-Elkana, u-Ishiyahu, u-Azareli, uJowezeri noJashobeyamu abangamaKhora; +  uJowela noZebadiya amadodana kaJerohamu waseGedori.  Abanye bakwaGadi baya ohlangothini lukaDavide esigodlweni ehlane; + babengamaqhawe anamandla, amasosha aqeqeshelwe impi, babemi ngomumo bephethe amahawu amakhulu nemikhonto, benobuso obunjengobamabhubesi futhi benejubane njengezinyamazane ezintabeni.  U-Ezeri wayeyinhloko, u-Obadiya engowesibili, u-Eliyabe engowesithathu, 10  uMishimana engowesine, uJeremiya engowesihlanu, 11  u-Athayi engowesithupha, u-Eliyeli engowesikhombisa, 12  uJohanani engoka-8, u-Elizabadi engoka-9, 13  uJeremiya engoweshumi, uMakibhanayi engoka-11. 14  Laba babengabakwaGadi, + izinhloko zebutho lempi. Omncane kunabo bonke wayengalwa nabangu-100, omkhulu kunabo bonke engalwa nabangu-1 000. + 15  Lawa amadoda awela iJordani ngenyanga yokuqala lapho ligcwele kakhulu, axosha bonke ababehlala emathafeni, empumalanga nasentshonalanga. 16  Amanye amadoda akwaBhenjamini nawakwaJuda nawo afika kuDavide esigodlweni sakhe. + 17  UDavide waphuma waya kuwo wathi: “Uma kuwukuthi nize kimi ngokuthula ukuzongisiza, inhliziyo yami izoba munye nani. Kodwa uma kuwukuthi nizele ukuzonginikela kwabaphikisana nami ngibe ngingenzanga lutho olubi, uNkulunkulu wokhokho bethu makakubone lokho ahlulele.” + 18  Umoya wehlela* ku-Amasayi, + inhloko yabangamashumi amathathu, wathi: “Singabakho Davide, sikanye nawe ndodana kaJese. + Ukuthula, ukuthula makube ngokwakho, kube ukuthula nakulowo okusizayo, Ngoba uNkulunkulu wakho uyakusiza.” + Ngakho uDavide wabemukela wabamisa ukuba babe phakathi kwezinhloko zamaviyo. 19  Abanye bakwaManase nabo baqembukela kuDavide lapho eza namaFilisti ezolwa noSawule; kodwa akazange awasize amaFilisti ngoba ngemva kokucebisana, amakhosi amaFilisti + amxosha, ethi: “Uzoqembukela enkosini yakhe uSawule bese ukuphila kwethu kuba sengozini.” + 20  Lapho eya eZikilagi, + laba bahlamukela kuye bevela kwaManase: u-Adina, uJozabhadi, uJediyayeli, uMikayeli, uJozabhadi, u-Elihu noZilethayi, izinhloko zezinkulungwane zakwaManase. + 21  Basiza uDavide ekulweni neviyo labaphangi, ngoba bonke babengamadoda anamandla nanesibindi, + futhi baba izinduna ebuthweni lempi. 22  Usuku nosuku abantu babelokhu beza kuDavide + bezomsiza, kwaze kwaba ikamu elikhulu njengekamu likaNkulunkulu. + 23  Leli inani lezinhloko zalabo ababehlomele impi abeza kuDavide eHebroni + bezomnika ubukhosi bukaSawule ngokuvumelana nomyalo kaJehova. + 24  Amadoda akwaJuda aphatha amahawu amakhulu nemikhonto ayengu-6 800, ehlomele impi. 25  KwabakwaSimeyoni, amadoda anamandla nanesibindi ebutho lempi ayengu-7 100. 26  KumaLevi ayengu-4 600. 27  UJehoyada + wayengumholi wamadodana ka-Aroni, + kanye naye kwakunamadoda angu-3 700, 28  noZadoki + insizwa enamandla nenesibindi, kanye nezinduna ezingu-22 ezivela emndenini kayise. 29  KwabakwaBhenjamini, abafowabo bakaSawule, + kwakunamadoda angu-3 000, iningi labakwaBhenjamini lalikade liqapha indlu kaSawule. 30  Kwabakwa-Efrayimi kwakunamadoda odumo, anamandla nanesibindi angu-20 800 phakathi kwemindeni yoyise. 31  Kuhhafu wesizwe sakwaManase kwakunamadoda angu-18 000 ayegagulwe ngamagama ukuba azobeka uDavide abe inkosi. 32  Esizweni sakwa-Isakare esasiqonda izikhathi sazi nalokho okufanele kwenziwe u-Israyeli, kwakunezinduna zaso ezingu-200, futhi bonke abafowabo* babengaphansi kwaso. 33  KwaZebhuloni kwakunamadoda angu-50 000 ayelungele impi, enazo zonke izikhali zempi, wonke asekela uDavide ngenhliziyo ephelele.* 34  KwaNafetali kwakunezinduna ezingu-1 000, kanye nazo kwakunamadoda angu-37 000 aphatha amahawu amakhulu nemikhonto. 35  KwabakwaDani, ababelungele impi babengu-28 600. 36  Kwa-Asheri, ababelungele impi babengu-40 000. 37  Kwabavela ngaphesheya kweJordani, + abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase, kwakunamasosha angu-120 000 ayenazo zonke izinhlobo zezikhali zempi. 38  Bonke laba babengamadoda empi, alungele impi, ayemi ngezinhlu zawo; eza eHebroni ngenhliziyo ephelele ezobeka uDavide ukuba abe inkosi phezu kwawo wonke u-Israyeli, futhi wonke u-Israyeli owayesele wayehambisana nganhliziyo-nye nokuba uDavide abe inkosi. + 39  Ahlala lapho noDavide izinsuku ezintathu, edla ephuza, ngoba abafowabo babewalungiselele. 40  Nalabo ababeseduze kwawo, ngisho nalabo ababekude le kwa-Isakare, kwaZebhuloni nakwaNafetali, babeletha ukudla bekulayishe ezimbongolweni, emakamelini, eminyuzini nasezinkomeni—izinto ezenziwe ngofulawa, izigaxa zamakhiwane agxishiwe nezamagilebhisi omisiwe, iwayini, amafutha, izinkomo nezimvu eziningi kakhulu, ngoba kwakujatshulwe kwa-Israyeli.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “wamboza.”
Okuwukuthi, abantu besizwe sakubo.
Noma, “awamsekelanga ngenhliziyo embaxa-mbili uDavide.”