Eyokuqala YeziKronike 11:1-47

  • UDavide ugcotshwa yiwo wonke u-⁠Israyeli ukuba abe inkosi (1-3)

  • UDavide uthumba iZiyoni (4-9)

  • Amaqhawe anamandla kaDavide (10-47)

11  Ngokuhamba kwesikhathi wonke ama-Israyeli aqoqana kuDavide eHebroni, + athi: “Siyizihlobo zakho zegazi. *+  Ezikhathini ezedlule lapho uSawule eseyinkosi, nguwe owawuhola u-Israyeli emikhankasweni yakhe yempi. + UJehova uNkulunkulu wakho wathi kuwe: ‘Uyokwelusa abantu bami u-Israyeli, ube umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli.’ ” +  Ngakho wonke amadoda amadala akwa-Israyeli eza enkosini eHebroni, uDavide wenza isivumelwano nawo eHebroni phambi kukaJehova. Ngemva kwalokho agcoba uDavide waba inkosi phezu kuka-Israyeli, + ngokuvumelana nalokho uJehova akusho ngoSamuweli. +  Kamuva uDavide nawo wonke u-Israyeli baya eJerusalema, okungukuthi eJebusi, + lapho kwakuhlala khona amaJebusi. +  Abakhe eJebusi baklolodela uDavide bathi: “Awusoze wangena lapha!” + Noma kunjalo, uDavide wasithatha isigodlo saseZiyoni, + manje esesiyiDolobha LikaDavide. +  UDavide wathi: “Noma ubani oyobulala amaJebusi kuqala uyoba induna* nesikhulu.” UJowabe + indodana kaZeruya wakhuphuka kuqala futhi waba induna.  UDavide wabe esehlala esigodlweni. Yingakho sabizwa ngokuthi iDolobha LikaDavide.  Waqala ukwakha idolobha nhlangothi zonke, kusukela eNdundumeni* kuze kufike nasezindaweni eziyizungezile, uJowabe wavuselela yonke enye ingxenye yedolobha.  UDavide wayelokhu eba mkhulu, + uJehova wamabutho wayenaye. 10  Yilaba abayizinhloko zamaqhawe kaDavide anamandla amsekela kakhulu ebukhosini bakhe, kanye nawo wonke u-Israyeli, ukuze amenze inkosi ngokuvumelana nezwi likaJehova ngokuqondene no-Israyeli. + 11  Yilolu uhlu lwamaqhawe kaDavide anamandla: UJashobeyamu + indodana yomHakimoni othile, inhloko yalaba abathathu. + Wabulala amadoda angu-300 ngomkhonto ngasikhathi sinye. + 12  Wayelandelwa u-Eleyazare + indodana kaDodo umAhohi. + Wayephakathi kwamaqhawe amathathu anamandla. 13  WayenoDavide ePhasi-damimi, + lapho amaFilisti ayeqoqene khona ukuze aye empini. Manje kwakukhona insimu eyayigcwele ibhali, abantu babebalekile ngenxa yamaFilisti. 14  Kodwa yena wama phakathi nensimu wayilwela, waqhubeka ebulala amaFilisti, uJehova wabenza banqoba. *+ 15  Abathathu ezinduneni ezingu-30 behlela edwaleni, baya kuDavide emgedeni wase-Adulamu, + ngesikhathi ibutho lamaFilisti limise amatende eSigodini* SamaRefa. + 16  Ngaleso sikhathi uDavide wayesenqabeni, ibutho lamaFilisti liseBhetlehema. 17  UDavide wathi: “Uma nje ngingaphuza amanzi omthombo osesangweni laseBhetlehema + ngingajabula kakhulu!” 18  Lapho bezwa lokho, laba abathathu bafohla bangena ekamu lamaFilisti, bakha amanzi emthonjeni owawungasesangweni laseBhetlehema bawaletha kuDavide; kodwa uDavide wenqaba ukuwaphuza, wawathululela phansi emhlabathini phambi kukaJehova. 19  Wathi: “Angisoze ngakwenza lokhu ngenxa yokuthi ngihlonipha uNkulunkulu! Ingabe kufanele ngiphuze igazi lala madoda abeke ukuphila kwawo engozini? + Ngoba abeke ukuphila kwawo engozini ukuze alethe la manzi.” Ngakho wenqaba ukuwaphuza. Lezi yizinto ezenziwa amaqhawe akhe amathathu anamandla. 20  U-Abhishayi + umfowabo kaJowabe + waba inhloko yamanye amathathu; wabulala abangaphezu kuka-300 ngomkhonto, futhi wayenedumela elinjengelabokuqala abathathu. + 21  Kulaba abanye abathathu, wayevelele kakhulu kunababili kubo, futhi wayeyinduna yabo; nokho akazange afike ezingeni labokuqala abathathu. 22  UBhenaya + indodana kaJehoyada wayeyindoda enesibindi* eyenza izenzo eziningi zobuqhawe eKabiziyeli. + Wabulala amadodana amabili ka-Ariyeli wakwaMowabi, wehlela emgodini wamanzi ngolunye usuku likhithika wabulala ibhubesi. + 23  Wabulala nomGibhithe owayemude ngendlela engavamile—engamamitha angaba ngu-2,23* ubude. + Nakuba lo mGibhithe ayephethe umkhonto onjengogodo lohlaka lokweluka indwangu, + waya kuye ephethe induku wafike wahlwitha umkhonto esandleni somGibhithe, wambulala ngomkhonto wakhe. + 24  Lezi zinto zenziwa uBhenaya indodana kaJehoyada, wayenedumela elifana nelamaqhawe amathathu anamandla. 25  Nakuba ayevelele ngisho nakakhulu kunalaba abangamashumi amathathu, akazange afike ezingeni lalaba abathathu. + Nokho, uDavide wammisa ukuba aphathe onogada bakhe. 26  Amaqhawe anamandla amabutho empi kwakungu-Asaheli + umfowabo kaJowabe, u-Elihanani indodana kaDodo waseBhetlehema, + 27  uShamoti umHarori, uHelezi umPheloni, 28  u-Ira + indodana ka-Ikheshi waseThekhowa, u-Abhi-yezeri + umAnathoti, 29  uSibhekayi + umHusha, u-Ilayi umAhohi, 30  uMaharayi + umNethofa, uHeledi + indodana kaBhahana umNethofa, 31  u-Ithayi indodana kaRibayi waseGibheya labakwaBhenjamini, + uBhenaya umPirathoni, 32  uHurayi wasemihosheni* yaseGahashi, + u-Abhiyeli umAriba, 33  u-Azimaveti umBhaharumi, u-Eliyaba umShahaliboni, 34  amadodana kaHashemi umGizo, uJonathani indodana kaShage umHarari, 35  u-Ahiyamu indodana kaSakari umHarari, u-Elifali indodana ka-Uri, 36  uHeferi umMekheti, u-Ahiya umPheloni, 37  uHeziro umKarmeli, uNaharayi indodana ka-Ezibayi, 38  uJoweli umfowabo kaNathani, uMibihari indodana kaHagiri, 39  uZeleki umAmoni, uNaharayi waseBheroti, isikhonzi esiphatha izikhali zikaJowabe indodana kaZeruya; 40  u-Ira umIthire, uGarebi umIthire, 41  u-Uriya + umHeti, uZabhadi indodana ka-Ahilayi, 42  u-Adina indodana kaShiza wakwaRubeni, inhloko yabakwaRubeni, okwakunabangu-30 ngakuye; 43  uHanani indodana kaMahakha, uJoshafati umMithini, 44  u-Uzaya wase-Ashitaroti, uShama noJeheyeli, amadodana kaHothamu wase-Aroweri; 45  uJediyayeli indodana kaShimri, noJoha umfowabo ongumThizi; 46  u-Eliyeli umMahavi, uJeribayi noJoshaviya amadodana ka-Elinahama, u-Ithima wakwaMowabi; 47  u-Eliyeli, u-Obede noJahasiyeli umMezoba.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Siyithambo lakho nenyama yakho.”
NgesiHebheru, “inhloko.”
NgesiHebheru, “eMilo.” Okuyigama lesiHebheru elisho “ukugcwalisa.”
Noma, “wabalethela insindiso enkulu.”
Noma, “eThafeni Eliphansi.”
NgesiHebheru, “indodana yendoda eyiqhawe.”
Noma, “eyizingalo ezinhlanu.” Bheka iSithasiselo B14.