Eyokuqala YeziKronike 1:1-54

  • Kusukela ku-Adamu kuya ku-Abrahama (1-27)

  • Inzalo ka-Abrahama (28-37)

  • Abakwa-Edomi namakhosi kanye nabaholi babo (38-54)

1  U-Adamu,uSeti, +u-Enoshe,  uKhenani,uMahalalele, +uJarede, +  u-Enoke, +uMethusela,uLameka, +  uNowa, +uShemi, + uHamu noJafete. +  Amadodana kaJafete kwakunguGomere, uMagogi, uMadayi, uJavani, uThubhali, + uMesheke + noTirase. +  Amadodana kaGomere kwakungu-Ashikenaze, uRifate noThogarma. +  Amadodana kaJavani kwakungu-Elishahi, uTharishishi, uKitimi noRodanimi.  Amadodana kaHamu kwakunguKushe, + uMizrayimi, uPhuthi noKhanani. +  Amadodana kaKushe kwakunguSeba, + uHavila, uSabhitha, uRahama + noSabhitheka. Amadodana kaRahama kwakunguSheba noDedani. + 10  UKushe wazala uNimrode. + UNimrode waba owokuqala ukuba namandla emhlabeni. 11  UMizrayimi wazala uLudimi, + u-Anamimi, uLehabhimi, uNafithuhimi, + 12  uPhathirusimi, + uKhasiluhimi (okwavela kuye amaFilisti) + noKhafitorimi. + 13  UKhanani wazala uSidoni + izibulo lakhe, uHeti + 14  kanye nomJebusi, + umAmori, + umGirigashi, + 15  umHivi, + umArike, umSini, 16  umArivadi, + umZemari nomHamati. 17  Amadodana kaShemi kwakungu-Elamu, + u-Ashuri, + u-Arpakishade, uLude no-Aramu,kanye* no-Uze, uHule, uGeteri noMashe. + 18  U-Arpakishade wazala uShela, + uShela wazala u-Ebhere. 19  U-Ebhere wazala amadodana amabili. Igama lenye kwakunguPhelege, *+ ngoba esikhathini sokuphila kwayo kwahlukaniswa umhlaba.* Igama lomfowabo kunguJokithani. 20  UJokithani wazala u-Alimodade, uShelefi, uHazarimaveti, uJera, + 21  uHadoramu, u-Uzali, uDikila, 22  u-Obhali, u-Abhimayeli, uSheba, 23  u-Ofiri, + uHavila + noJobabi; bonke laba babengamadodana kaJokithani. 24  UShemi,u-Arpakishade,uShela, 25  u-Ebhere,uPhelege, +uRehu, + 26  uSerugi, +uNahori, +uThera, + 27  u-Abrama, okungukuthi u-Abrahama. + 28  Amadodana ka-Abrahama kwakungu-Isaka + no-Ishmayeli. + 29  Yile indabuko yemindeni yawo: Izibulo lika-Ishmayeli uNebhayoti, + bese kuba uKhedari, + u-Adibeli, uMibisamu, + 30  uMishima, uDuma, uMasa, uHadadi, uThema, 31  uJethuri, uNafishi noKhedema. Lawa kwakungamadodana ka-Ishmayeli. 32  Amadodana azalwa uKetura, + isancinza sika-Abrahama, kwakunguZimrani, uJokishani, uMedani, uMidiyani, + u-Ishibaki noShuwahi. + Amadodana kaJokishani kwakunguSheba noDedani. + 33  Amadodana kaMidiyani kwakungu-Efa, + u-Eferi, uHanoki, u-Abida no-Elidaha. Wonke lawa kwakungamadodana kaKetura. 34  U-Abrahama wazala u-Isaka. + Amadodana ka-Isaka kwakungu-Esawu + no-Israyeli. + 35  Amadodana ka-Esawu kwakungu-Elifazi, uRehuweli, uJewushi, uJalamu noKhora. + 36  Amadodana ka-Elifazi kwakunguThemani, + u-Omari, uZefo, uGathamu, uKhenazi, uThimna no-Amaleki. + 37  Amadodana kaRehuweli kwakunguNahati, uZera, uShamumaha noMiza. + 38  Amadodana kaSeyiri + kwakunguLothani, uShobali, uZibheyoni, u-Ana, uDishoni, u-Ezeri noDishani. + 39  Amadodana kaLothani kwakunguHori noHomami. Udadewabo kaLothani kwakunguThimna. + 40  Amadodana kaShobali kwakungu-Alivani, uManahati, u-Ebhali, uShefo no-Onamu. Amadodana kaZibheyoni kwakungu-Aya no-Ana. + 41  Indodana* ka-Ana kwakunguDishoni. Amadodana kaDishoni kwakunguHemidani, u-Eshibhani, u-Ithirani noKerani. + 42  Amadodana ka-Ezeri + kwakunguBhilihani, uZavani no-Akani. Amadodana kaDishani kwakungu-Uze no-Arana. + 43  Yilawa amakhosi ayebusa ezweni lakwa-Edomi + ngaphambi kokuba kubuse noma iyiphi inkosi phezu kwama-Israyeli: *+ UBhela indodana kaBheyori; igama ledolobha lakhe kwakuyiDinihaba. 44  Lapho uBhela efa, uJobabi indodana kaZera waseBhozira + wabusa esikhundleni sakhe. 45  Lapho uJobabi efa, uHushamu wasezweni lamaThemani wabusa esikhundleni sakhe. 46  Lapho uHushamu efa, uHadadi indodana kaBhedadi, owanqoba uMidiyani endaweni* yakwaMowabi, wabusa esikhundleni sakhe. Igama ledolobha lakhe kwakuyi-Aviti. 47  Lapho uHadadi efa, uSamla waseMasireka wabusa esikhundleni sakhe. 48  Lapho uSamla efa, uShawule waseRehobhoti ngaseMfuleni wabusa esikhundleni sakhe. 49  Lapho uShawule efa, uBhali-hanani indodana ka-Akhibori wabusa esikhundleni sakhe. 50  Lapho uBhali-hanani efa, uHadadi wabusa esikhundleni sakhe. Igama ledolobha lakhe kwakuyiPhawu, igama lomkakhe kunguMehetabeli, indodakazi kaMatiredi, indodakazi kaMezahabi. 51  Ngemva kwalokho uHadadi wafa. Abaholi bakwa-Edomi kwaba uMholi uThimna, uMholi u-Aliva, uMholi uJetheti, + 52  uMholi u-Oholibhama, uMholi u-Elahi, uMholi uPhinoni, 53  uMholi uKhenazi, uMholi uThemani, uMholi uMibizari, 54  uMholi uMagidiyeli, uMholi u-Iramu. Laba kwakungabaholi bakwa-Edomi.

Imibhalo yaphansi

Abalandelayo amadodana ka-Aramu. Bheka uGen 10:23.
Incazelo: “Ukuhlukana.”
Noma, “abantu basemhlabeni.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “kwamadodana akwa-Israyeli.”
NgesiHebheru, “ensimini.”