Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala YeziKronike

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • Kusukela ku-Adamu kuya ku-Abrahama (1-27)

  • Inzalo ka-Abrahama (28-37)

  • Abakwa-Edomi namakhosi kanye nabaholi babo (38-54)

 • 2

  • Amadodana ka-Israyeli angu-12 (1, 2)

  • Inzalo kaJuda (3-55)

 • 3

  • Inzalo kaDavide (1-9)

  • Inzalo yasebukhosini kaDavide (10-24)

 • 4

  • Enye inzalo kaJuda (1-23)

   • UJabezi nomthandazo wakhe (9, 10)

  • Inzalo kaSimeyoni (24-43)

 • 5

  • Inzalo kaRubeni (1-10)

  • Inzalo kaGadi (11-17)

  • AmaHagiri ayanqotshwa (18-22)

  • Ingxenye yesizwe sakwaManase (23-26)

 • 6

  • Inzalo kaLevi (1-30)

  • Abahlabeleli basethempelini (31-47)

  • Inzalo ka-Aroni (48-53)

  • Izindawo zokuhlala zamaLevi (54-81)

 • 7

  • Inzalo ka-Isakare (1-5), kaBhenjamini (6-12), kaNafetali (13), kaManase (14-19), ka-Efrayimi (20-29), neka-Asheri (30-40)

 • 8

  • Inzalo kaBhenjamini (1-40)

   • Uhlu lozalo lukaSawule (33-40)

 • 9

  • Uhlu lozalo ngemva kokubuya ekudingisweni (1-34)

  • Uhlu lozalo lukaSawule luyaphindwa (35-44)

 • 10

  • Ukufa kukaSawule namadodana akhe (1-14)

 • 11

  • UDavide ugcotshwa yiwo wonke u-⁠Israyeli ukuba abe inkosi (1-3)

  • UDavide uthumba iZiyoni (4-9)

  • Amaqhawe anamandla kaDavide (10-47)

 • 12

  • Abasekeli bobukhosi bukaDavide (1-40)

 • 13

  • UMphongolo ulandwa eKiriyati-jeyarimi (1-14)

   • U-Uza uyabulawa (9, 10)

 • 14

  • UDavide umiswa njengenkosi (1, 2)

  • Umndeni kaDavide (3-7)

  • AmaFilisti ayanqotshwa (8-17)

 • 15

  • AmaLevi athwala uMphongolo awuyise eJerusalema (1-29)

   • UMikhali udelela uDavide (29)

 • 16

  • UMphongolo ubekwa etendeni (1-6)

  • Ingoma kaDavide yokubonga (7-36)

   • “UJehova useyiNkosi!” (31)

  • Inkonzo phambi koMphongolo (37-43)

 • 17

  • UDavide ngeke alakhe ithempeli (1-6)

  • Isivumelwano sombuso noDavide (7-15)

  • Umthandazo kaDavide wokubonga (16-27)

 • 18

  • Ukunqoba kukaDavide (1-13)

  • Ukuqondisa kukaDavide (14-17)

 • 19

  • Ama-Amoni adelela izithunywa zikaDavide (1-5)

  • Ukunqoba ama-Amoni namaSiriya (6-19)

 • 20

  • IRaba liyathunjwa (1-3)

  • Kubulawa izidlakela zamaFilisti (4-8)

 • 21

  • UDavide ubala abantu ngokungemthetho (1-6)

  • Isijeziso esivela kuJehova (7-17)

  • UDavide wakha i-⁠altare (18-30)

 • 22

  • Amalungiselelo kaDavide ethempeli (1-5)

  • UDavide uyala uSolomoni (6-16)

  • Izikhulu ziyalwa ukuba zisize uSolomoni (17-19)

 • 23

  • UDavide uhlela amaLevi (1-32)

   • Kuhlukaniswa u-⁠Aroni namadodana akhe (13)

 • 24

  • UDavide uhlukanisa abapristi babe izigaba ezingu-24 (1-19)

  • Ezinye izabelo zamaLevi (20-31)

 • 25

  • Abaculi nabahlabeleli basendlini kaNkulunkulu (1-31)

 • 26

  • Izigaba zabalindisango (1-19)

  • Abaphathi bengcebo nezinye izikhulu (20-32)

 • 27

  • Izikhulu emsebenzini wenkosi (1-34)

 • 28

  • Inkulumo kaDavide ngokwakhiwa kwethempeli (1-8)

  • Iziyalezo eziya kuSolomoni; kukhishwa ipulani lokwakha (9-21)

 • 29

  • Iminikelo yethempeli (1-9)

  • Umthandazo kaDavide (10-19)

  • Abantu bayathokoza; ubukhosi bukaSolomoni (20-25)

  • Ukufa kukaDavide (26-30)