Eyokuqala YaMakhosi 9:1-28

  • UJehova ubonakala kuSolomoni okwesibili (1-9)

  • Isipho sikaSolomoni esiya eNkosini uHiramu (10-14)

  • Imisebenzi ehlukahlukene kaSolomoni (15-28)

9  Kwathi nje lapho uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehova, indlu* yenkosi + nakho konke uSolomoni ayefisa ukukwakha, +  uJehova wabonakala kuSolomoni okwesibili, njengoba ayebonakale kuye eGibheyoni. +  UJehova wathi kuye: “Ngiwuzwile umthandazo wakho nesicelo sakho sokuboniswa umusa osenze phambi kwami. Ngiyingcwelisile le ndlu oyakhile ngokubeka igama lami kuyo kuze kube phakade, + amehlo ami nenhliziyo yami kuyoba kuyo ngaso sonke isikhathi. +  Uma wena uhamba phambi kwami ngendlela uDavide uyihlo ahamba ngayo, + ngenhliziyo ephelele + nangobuqotho, + ngokwenza konke engikuyale ngakho, + nangokulalela iziqondiso nezahlulelo zami, +  khona-ke ngiyosimisa kuze kube phakade isihlalo sobukhosi sombuso wakho phezu kuka-Israyeli, njengoba ngathembisa uDavide uyihlo, ngathi, ‘Akusoze kwenzeka ukuba kungabi namuntu wozalo lwakho ohlezi esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli.’ +  Kodwa uma wena namadodana akho niyeka ukungilandela futhi ningayigcini imiyalo nemithetho yami engiyibeke phambi kwenu, nihambe niyokhonza abanye onkulunkulu nibakhothamele, +  ngiyomsusa u-Israyeli ezweni engimnike lona, + indlu engiyingcwelisele igama lami ngiyoyisusa phambi kwami, + u-Israyeli uyoba yinhlekisa* nento yokuklolodelwa phakathi kwazo zonke izizwe. +  Le ndlu iyoba amanxiwa. + Wonke umuntu odlula ngakuyo uyoyigqolozela emangele futhi uyoshaya ikhwela athi, ‘Kungani uJehova enze lokhu kuleli zwe nakule ndlu?’ +  Bayothi, ‘Kungenxa yokuthi bamshiya uJehova uNkulunkulu wabo owayekhiphe okhokho babo ezweni laseGibhithe, bamukela abanye onkulunkulu babakhothamela babakhonza. Yingakho uJehova aletha yonke le nhlekelele phezu kwabo.’ ” + 10  USolomoni wakha izindlu ezimbili, indlu kaJehova nendlu* yenkosi, + ngeminyaka engu-20. 11  UHiramu + inkosi yaseThire wayelethela uSolomoni izingodo zomsedari nezomjunipha negolide ayelidinga, + ngakho iNkosi uSolomoni yanika uHiramu amadolobha angu-20 ezweni laseGalile. 12  Ngakho uHiramu waphuma eThire ukuze ayobona amadolobha uSolomoni ayemuphe wona, kodwa akazange awathande.* 13  Wathi: “Hlobo luni lwamadolobha lawa ongiphe wona, mfowethu?” Ngakho abizwa ngokuthi iZwe LaseKhabuli* kuze kube namuhla. 14  Phakathi naleso sikhathi uHiramu wathumelela inkosi amathalenta* egolide angu-120. + 15  Lokhu ukulandisa okuphathelene nalabo iNkosi uSolomoni eyababutha + ukuba bakhe indlu kaJehova, + indlu* yenkosi, iNdunduma, *+ udonga lwaseJerusalema, iHazori, + iMegido + neGezeri. + 16  (UFaro inkosi yaseGibhithe wayekhuphukile walithatha iGezeri walishisa ngomlilo, wabulala namaKhanani + ayehlala kulelo dolobha. Ngakho walinika indodakazi yakhe, + umkaSolomoni, njengesipho sokuyivalelisa.*) 17  USolomoni wakha kabusha* iGezeri, iBheti-horoni Elisezansi, + 18  iBhahalati + neThamari ehlane, kwa-Israyeli, 19  nawo wonke amadolobha kaSolomoni okugcina izinto, amadolobha ezinqola, + amadolobha abagibeli bamahhashi nanoma yini uSolomoni ayefisa ukuyakha eJerusalema, eLebhanoni nakulo lonke izwe ayelibusa. 20  Bonke abantu ababesele kuma-Amori, kumaHeti, kumaPherizi, kumaHivi nakumaJebusi, + ababengeyona ingxenye yesizwe sakwa-Israyeli, + 21  inzalo yabo eyayisele ezweni—leyo ama-Israyeli angakwazanga ukuyibhubhisa—uSolomoni wabayala ukuba benze umsebenzi wobugqila kuze kube namuhla. + 22  Kodwa abekho kuma-Israyeli uSolomoni abenza izigqila, + ngoba babengamaqhawe akhe, izinceku zakhe, izikhulu zakhe, izikhulu zakhe zempi nezinduna zabashayeli bezinqola zakhe nezabagibeli bamahhashi. 23  Kwakunezinhloko zezinduna ezingu-550 ezazengamele umsebenzi kaSolomoni, ziphethe abantu ababesebenza. + 24  Kodwa indodakazi kaFaro + yaphuma eDolobheni LikaDavide + yaya endlini yayo ayeyakhele yona; ngemva kwalokho wakha iNdunduma. *+ 25  Kathathu ngonyaka + uSolomoni wayenikela imihlatshelo eshiswayo nemihlatshelo ehlanganyelwayo e-altare ayelakhele uJehova, + wayeshunqisa nomusi womhlatshelo phezu kwe-altare elaliphambi kukaJehova, ngakho wayiqeda indlu. + 26  INkosi uSolomoni yakha uxhaxha lwemikhumbi e-Eziyoni-gebheri, + ngase-Eloti, ogwini loLwandle Olubomvu ezweni lakwa-Edomi. + 27  UHiramu wathumela izinceku zakhe noxhaxha lwemikhumbi, + amatilosi angomakadebona, ukuze zisebenze nezinceku zikaSolomoni. 28  Zaya e-Ofiri + zafike zathatha igolide elingamathalenta angu-420 zaliletha eNkosini uSolomoni.

Imibhalo yaphansi

Noma, “isigodlo.”
NgesiHebheru, “yisaga.”
Noma, “nesigodlo.”
NgesiHebheru, “ayengemahle emehlweni akhe.”
Noma kungaba, “iZwe Elingelusizo Lwalutho.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “isigodlo.”
Noma, “iMilo.” Okuyigama lesiHebheru elisho “ukugcwalisa.”
Noma, “njengesipho somshado; njengesipho esiya kumkhwenyana.”
Noma, “waqinisa.”
Noma, “iMilo.” Okuyigama lesiHebheru elisho “ukugcwalisa.”