Eyokuqala YaMakhosi 22:1-53

  • UJehoshafati no-Ahabi bayabambisana empini (1-12)

  • Isiprofetho sikaMikhaya sokuthi bazonqotshwa (13-28)

    • Umoya okhohlisayo ozokhohlisa u-⁠Ahabi (21, 22)

  • U-Ahabi uyabulawa eRamoti-gileyadi (29-40)

  • Ukubusa kukaJehoshafati kwaJuda (41-50)

  • U-Ahaziya uba yinkosi kwa-Israyeli (51-53)

22  Kwaphela iminyaka emithathu kungekho mpi phakathi kweSiriya no-Israyeli.  Ngonyaka wesithathu uJehoshafati + inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwa-Israyeli. +  Inkosi yakwa-Israyeli yathi ezincekwini zayo: “Niyazi yini ukuthi iRamoti-gileyadi + lingelethu? Nokho siyanqikaza ukulithatha enkosini yaseSiriya.”  Yabe isithi kuJehoshafati: “Uzohamba yini nami ukuyolwa neRamoti-gileyadi?” UJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ngizohamba nawe, mina nabantu bami namahhashi ami.” +  Kodwa uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ngicela uqale ubuze + ukuthi lithini izwi likaJehova.” +  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yaqoqa abaprofethi, amadoda angaba ngu-400, yathi kubo: “Ngihambe yini ngiyolwa neRamoti-gileyadi, noma ngiyeke?” Bathi: “Hamba, uJehova uzolinikela esandleni senkosi.”  UJehoshafati wabe esethi: “Akekho yini lapha umprofethi kaJehova? Masibuze nangaye kuNkulunkulu.” +  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Kusekhona oyedwa osele esingabuza uJehova ngaye; + kodwa mina ngiyamzonda + ngoba akwenzeki aprofethe okuhle ngami kodwa uprofetha okubi kuphela. + NguMikhaya indodana ka-Imla.” Nokho, uJehoshafati wathi: “Inkosi akufanele ikhulume kanjalo.”  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yabiza isikhulu segceke yathi: “Phuthuma ulande uMikhaya indodana ka-Imla.” + 10  Manje inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi ezihlalweni zabo zobukhosi, esibuyeni esangweni laseSamariya, bevunule ngezasebukhosini, bonke abaprofethi beprofetha phambi kwabo. + 11  UZedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi, wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngalezi zimpondo uzohlaba* amaSiriya uze uwaqothule.’ ” 12  Bonke abanye abaprofethi babeprofetha into efanayo, bethi: “Khuphukela eRamoti-gileyadi kuzokuhambela kahle; uJehova uzolinikela esandleni senkosi.” 13  Ngakho isithunywa esahamba sayobiza uMikhaya sathi kuye: “Bonke abaprofethi bakhuluma okuhle enkosini. Ngicela ozokusho kufane nabazokusho, ukhulume okuhle.” + 14  Kodwa uMikhaya wathi: “Ngimfunge uJehova, ngizosho noma yini uJehova angitshela yona.” 15  UMikhaya wangena enkosini, inkosi yambuza yathi: “Mikhaya, sihambe yini siyolwa neRamoti-gileyadi, noma siyeke?” Ngaso leso sikhathi waphendula wathi: “Hamba, kuzokuhambela kahle; uJehova uzolinikela esandleni senkosi.” 16  Inkosi yathi kuye: “Kumelwe ngikufungise kangaki ukuba ukhulume iqiniso lodwa kimi egameni likaJehova?” 17  Ngakho wathi: “Ngibona wonke ama-Israyeli ehlakazekile ezintabeni, + njengezimvu ezingenamalusi. UJehova wathi: ‘Laba abanankosi. Yilowo nalowo makabuyele endlini yakhe ngokuthula.’ ” 18  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Angishongo yini kuwe ukuthi, ‘Ngeke aprofethe izinto ezinhle ngami, kodwa uzoprofetha okubi kodwa’?” + 19  UMikhaya wabe esethi: “Yizwani izwi likaJehova: Ngibone uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, + lonke ibutho lasemazulwini limi ngakwesokudla sakhe nangakwesobunxele sakhe. + 20  UJehova wathi, ‘Ubani ozokhohlisa u-Ahabi, ukuze akhuphukele eRamoti-gileyadi afele khona?’ Omunye wayesho lokhu omunye esho lokhuya. 21  Kwabe sekusondela enye ingelosi *+ yama phambi kukaJehova yathi, ‘Mina ngizomkhohlisa.’ UJehova wathi kuyo, ‘Uzomkhohlisa kanjani?’ 22  Yaphendula yathi, ‘Ngizophuma, ngikhohlise abaprofethi bakhe ukuze bakhulume amanga.’ + Ngakho wathi, ‘Uzomkhohlisa futhi ngaphezu kwalokho, uzophumelela. Hamba wenze kanjalo.’ 23  Yingakho bonke laba baprofethi bekhuluma amanga kuwe ngoba uJehova uvumele ingelosi ukuba ibakhohlise, + kodwa uJehova umemezele inhlekelele ngawe.” + 24  UZedekiya indodana kaKhenahana wasondela washaya uMikhaya ngempama wathi: “Uqonde ukungitshela ukuthi umoya kaJehova ungishiyile mina wazokhuluma nawe?” + 25  UMikhaya wathi: “Uyobona ukuthi ukushiyile mhla ungena ekamelweni elingaphakathi uyozifihla.” 26  Inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Thathani uMikhaya niye naye ku-Amoni induna yedolobha nakuJowashi indodana yenkosi. 27  Nithi kubo, ‘Nakhu inkosi ekushoyo: “Fakani lo muntu ejele + nimnike isinkwa esincane namanzi ngize ngibuye ngokuthula.” ’ ” 28  Kodwa uMikhaya wathi: “Uma ubuye ngokuthula, kuyosho ukuthi uJehova akakhulumanga nami.” + Wanezela: “Yizwani, nonke nina bantu.” 29  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda bakhuphukela eRamoti-gileyadi. + 30  Inkosi yakwa-Israyeli manje yathi kuJehoshafati: “Mina ngizozifihla ngingene empini, kodwa wena kufanele ugqoke izingubo zakho zasebukhosini.” Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yazifihla, + yangena empini. 31  Inkosi yaseSiriya yayiyale izinduna ezingu-32 zezinqola zayo, + yathi: “Ningalwi namuntu, omncane noma omkhulu, nilwe nenkosi yakwa-Israyeli kuphela.” 32  Kwathi nje lapho izinduna zezinqola zibona uJehoshafati, zathi: “Nakanjani yinkosi yakwa-Israyeli lena.” Ngakho zaphendukela kuye ukuze zilwe naye; uJehoshafati wakhala ecela usizo. 33  Lapho izinduna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyona inkosi yakwa-Israyeli, masinyane zayeka ukumlandela. 34  Kodwa umuntu othile waciba ngomnsalo wakhe emoyeni,* wagwaza inkosi yakwa-Israyeli lapho kuhlangana khona ijazi layo lensimbi. Ngakho inkosi yathi kumshayeli wenqola yayo: “Phenduka ungikhiphe empini* ngoba ngilimele kabi.” + 35  Impi yaqhubeka ibambene lonke lolo suku, inkosi kwadingeka ukuba bayincikise enqoleni, ibheke amaSiriya. Igazi elaliphuma enxebeni lophela enqoleni yempi, kusihlwa yafa. + 36  Lapho ilanga lishona kwamenyezelwa kulo lonke ikamu kwathiwa: “Wonke umuntu makabuyele edolobheni lakubo! Wonke umuntu makabuyele endaweni yakubo!” + 37  Yafa kanjalo inkosi, yabe isilethwa eSamariya; inkosi bayingcwaba eSamariya. 38  Lapho begeza inqola yempi ngasechibini laseSamariya, izinja zakhotha igazi layo nezifebe zagezela lapho,* ngokwezwi likaJehova ayelikhulumile. + 39  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Ahabi, konke akwenza nendlu* yezinyo lendlovu + ayakha nawo wonke amadolobha awakha, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 40  Ekugcineni u-Ahabi wangcwatshwa kanye nokhokho bakhe; + u-Ahaziya + indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 41  UJehoshafati + indodana ka-Asa wayebe yinkosi phezu kukaJuda ngonyaka wesine ka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. 42  UJehoshafati wayeneminyaka engu-35 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-25 eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Azuba indodakazi kaShilihi. 43  Waqhubeka ehamba ngayo yonke indlela ka-Asa + uyise. Akazange aphambuke kuyo, wenza okulungile emehlweni kaJehova. + Nokho, izindawo eziphakeme* azizange zisuswe, abantu babesayenza imihlatshelo, beshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme. + 44  UJehoshafati walondoloza ukuthula phakathi kwakhe nenkosi yakwa-Israyeli. + 45  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJehoshafati, amandla akhe nendlela alwa ngayo, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 46  UJehoshafati wasusa ezweni zonke ezinye izifebe zesilisa zasethempelini + ezazisale ngezinsuku zika-Asa uyise. + 47  Ngaleso sikhathi kwakungenankosi kwa-Edomi; + iphini yilo elalibusa. + 48  UJehoshafati wakha nemikhumbi yaseTharishishi* eyayizolanda igolide + e-Ofiri, kodwa ayibange isaya ngoba le mikhumbi yaphahlazeka e-Eziyoni-gebheri. + 49  Kungaleso sikhathi lapho u-Ahaziya indodana ka-Ahabi athi khona kuJehoshafati: “Izinceku zami mazihambe nezinceku zakho ngemikhumbi,” kodwa uJehoshafati akazange avume. 50  Ngemva kwalokho uJehoshafati walala nokhokho bakhe + wangcwatshwa nokhokho bakhe eDolobheni LikaDavide ukhokho wakhe; uJehoramu + indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. 51  U-Ahaziya + indodana ka-Ahabi waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya ngonyaka ka-17 kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa phezu kuka-Israyeli iminyaka emibili. 52  Wenza okubi emehlweni kaJehova, wahamba ngendlela kayise + nangendlela kanina + nangendlela kaJerobowamu indodana kaNebhati, owayonise u-Israyeli. + 53  Wakhonza uBhali + emkhothamela, elokhu ecasula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, + njengoba nje uyise ayenzile.

Imibhalo yaphansi

Noma, “uzowadudula.”
NgesiHebheru, “umoya.”
Noma, “engahlose bubi.”
NgesiHebheru, “ekamu.”
Noma kungaba, “izinja zakhotha igazi lakhe lapho kwakugeza khona izifebe.”
Noma, “nesigodlo.”
Noma, “izindawo zokukhonza izithixo.”