Eyokuqala YaMakhosi 20:1-43

  • AmaSiriya alwa no-Ahabi (1-12)

  • U-Ahabi unqoba amaSiriya (13-34)

  • Isiprofetho ngokumelene no-Ahabi (35-43)

20  UBheni-hadadi inkosi + yaseSiriya + waqoqela ndawonye lonke ibutho lakhe lempi kanye namakhosi angu-32 namahhashi nezinqola zawo; wakhuphuka wavimbezela + iSamariya + walwa nalo.  Wathumela izithunywa ku-Ahabi + inkosi yakwa-Israyeli edolobheni, wathi kuye: “Yilokhu uBheni-hadadi akushoyo,  ‘Isiliva lakho negolide lakho lingelami, nabafazi bakho namadodana akho, ababukeka kahle kunabo bonke, bangabami.’ ”  Inkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi: “Kunjengoba usho nkosi yami, ngingowakho nakho konke okungokwami.” +  Izithunywa zaphinde zabuya zathi: “Yilokhu uBheni-hadadi akushoyo, ‘Ngithumele lo myalezo kuwe, ngathi: “Uzonginika isiliva lakho, igolide lakho, abafazi bakho namadodana akho.”  Kodwa kusasa ngizothumela izinceku zami kuwe cishe ngazo lezi zikhathi, zizofuna ngokucophelela endlini yakho nasezindlini zezinceku zakho, zithathe zonke izinto zakho eziyigugu zihambe nazo.’ ”  Inkosi yakwa-Israyeli yabiza wonke amadoda amadala ezwe yathi: “Ngicela niqaphele, nibone ukuthi lo muntu uhlose ukuletha inhlekelele, ngoba ufune abafazi bami, amadodana ami, isiliva lami negolide lami, futhi angizange ngenqabe nako.”  Wonke amadoda amadala nabo bonke abantu bathi kuyo: “Ungamlaleli, ungavumi.”  Ngakho wathi ezithunyweni zikaBheni-hadadi: “Hambani nithi enkosini yami, ‘Konke lokho okufune encekwini yakho ekuqaleni ngizokwenza, kodwa lokhu ngeke ngikwazi ukukwenza.’ ” Lapho esho lokhu izithunywa zahamba zabuyisela izwi kuye. 10  UBheni-hadadi wabe esemthumelela lo myalezo wathi: “Ngizolibhubhisa iSamariya, ibutho lami likhulu kangangokuba lizoqothula kungasali lutho. Kwangathi onkulunkulu bangangijezisa kanzima uma ngingakwenzi lokhu!” 11  Inkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi: “Mtsheleni ukuthi, ‘Olungela impi makangaziqhayisi njengokungathi usenqobile.’ ” + 12  Kwathi nje lapho ezwa leli zwi, ngesikhathi yena namakhosi bephuza ematendeni* abo, wathi ezincekwini zakhe: “Ayihlome ihlasele!” Ngakho zaviva ukuze zihlasele idolobha. 13  Kodwa umprofethi othile waya ku-Ahabi + inkosi yakwa-Israyeli wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Usibonile yini sonke lesi sixuku esikhulu? Ngisinikela esandleni sakho namuhla, uzokwazi ukuthi nginguJehova.’ ” + 14  U-Ahabi wathi: “Usinikela ngobani?” yena wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngezinceku zezikhulu zezifundazwe.’ ”* Ngakho wathi: “Ngubani ozoqala ukulwa?” yena wathi: “Nguwe!” 15  U-Ahabi wabala izinceku zezikhulu zezifundazwe, zazingu-232; ngemva kwalokho wabala wonke amadoda akwa-Israyeli, ayengu-7 000. 16  Baphuma emini ngesikhathi uBheni-hadadi ezitika ngotshwala ematendeni* ekanye namakhosi angu-32 ayemsiza. 17  Lapho izinceku zezikhulu zezifundazwe ziphuma kuqala, khona manjalo uBheni-hadadi wathumela izithunywa. Zambikela zathi: “Kukhona amadoda aphumile eSamariya.” 18  Khona-ke wathi: “Kungakhathaliseki ukuthi eze ngokuthula, kufanele niwabambe ephila; noma ukuthi eze ngempi, kufanele niwabambe ephila.” 19  Kodwa lapho izinceku zezikhulu zezifundazwe ziphuma edolobheni zikanye namabutho ayezilandela, 20  zabulala izitha zazo. AmaSiriya abaleka, + u-Israyeli wawajaha, kodwa uBheni-hadadi inkosi yaseSiriya wabaleka ngehhashi kanye nabanye ababegibele amahhashi. 21  Kodwa inkosi yakwa-Israyeli yaphuma yaqhubeka ibulala ababegibele amahhashi nezinqola, yawanqoba* amaSiriya. 22  Kamuva umprofethi + wafika enkosini yakwa-Israyeli wathi kuyo: “Hamba, uqinise ibutho lakho, ucabange nangalokho ozokwenza, + ngoba ekuqaleni konyaka ozayo* inkosi yaseSiriya izoza izokuhlasela.” + 23  Izinceku zenkosi yaseSiriya zathi kuyo: “UNkulunkulu wabo unguNkulunkulu wezintaba. Yingakho besehlulile. Kodwa uma silwa nabo endaweni eyithafa, sizobanqoba. 24  Naku okunye okufanele ukwenze: Susa wonke amakhosi + ekuholeni amabutho, ubeke izinduna endaweni yawo. 25  Ngemva kwalokho uqoqe* ibutho lempi elilingana nebutho elakulahlekela, ihhashi esikhundleni sehhashi nenqola esikhundleni senqola. Kufanele silwe nabo ethafeni, nakanjani sizobanqoba.” Ngakho yasilalela iseluleko sazo, yenza ngayo kanye leyo ndlela. 26  Ekuqaleni konyaka,* uBheni-hadadi wabutha amaSiriya wakhuphukela e-Afeki + ukuze alwe no-Israyeli. 27  Ama-Israyeli nawo abuthwa anikwa akudingayo, aphuma abahlangabeza. Lapho ama-Israyeli ekanise phambi kwamaSiriya, ayenjengemihlanjana emibili yezimbuzi, kuyilapho amaSiriya egcwele yonke indawo. + 28  Umuntu kaNkulunkulu weqiniso weza enkosini yakwa-Israyeli wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngenxa yokuthi amaSiriya athe: “UJehova unguNkulunkulu wezintaba, akayena uNkulunkulu wamathafa,” ngizonikela sonke lesi sixuku esandleni sakho, + nakanjani nizokwazi ukuthi nginguJehova.’ ” + 29  Baqhubeka bekanisile izinsuku eziyisikhombisa, kuyilaba ngapha kuyilaba ngale, ngosuku lwesikhombisa yaqala impi. Ama-Israyeli abulala amaSiriya angu-100 000 ayimigundatshani ngosuku olulodwa. 30  Labo abasala babalekela e-Afeki, + edolobheni. Kodwa udonga lwawela phezu kwamadoda angu-27 000 ayesele. UBheni-hadadi naye wabaleka wayongena edolobheni, wacasha ekamelweni. 31  Ngakho izinceku zakhe zathi kuye: “Sizwile ukuthi amakhosi endlu ka-Israyeli angamakhosi anomusa.* Sicela usivumele sibhince indwangu yesaka ezinkalweni zethu sibophe izindophi emakhanda siye enkosini yakwa-Israyeli. Mhlawumbe ngeke ikubulale.” + 32  Ngakho zabhinca indwangu yesaka ezinkalweni zazo, zabopha izindophi emakhanda azo, zaya enkosini yakwa-Israyeli zafike zathi: “Inceku yakho uBheni-hadadi ithe, ‘Ngiyacela, ungangibulali.’ ” Yona yathi: “Ingabe usaphila? Ungumfowethu.” 33  Ngakho la madoda akubheka njengebika lokuhle ayikholwa ngokushesha, athi: “UBheni-hadadi ungumfowenu.” Yona yathi: “Hambani niyomlanda.” Khona-ke uBheni-hadadi waphuma waya kuyo, yona yamgibelisa enqoleni. 34  UBheni-hadadi wabe esethi kuyo: “Amadolobha ubaba awathatha kuyihlo ngizowabuyisa, wena ungazenzela izimakethe* eDamaseku njengoba nje nobaba enza eSamariya.” U-Ahabi waphendula wathi: “Ngenxa yalesi sivumelwano, ngizokuyeka uhambe.” Ngakho wenza isivumelwano naye wase emdedela wahamba. 35  Iyalwe nguJehova, enye yamadodana abaprofethi *+ yathi kumngane wayo: “Ngicela ungishaye.” Kodwa lo muntu wenqaba ukuyishaya. 36  Ngakho yathi kuye: “Ngenxa yokuthi awulilalelanga izwi likaJehova, lapho nje usuka kimi, uzobulawa yibhubesi.” Ngemva kokuhamba, ibhubesi lamhlasela lo muntu lambulala. 37  Yathola omunye umuntu yathi: “Ngicela ungishaye.” Ngakho lo muntu wayishaya wayilimaza. 38  Khona-ke lo mprofethi wahamba wayolinda inkosi ngasemgwaqweni, ezifihle ngendwangu emehlweni akhe. 39  Kwathi lapho inkosi idlula, wayimemeza wathi: “Inceku yakho yaya lapho impi ishube khona, kweza umuntu othile elethe umuntu kimi wayesethi, ‘Qapha lo muntu. Uma eke waphunyuka, ukuphila kwakho kuyothatha indawo yokuphila kwakhe, + ngale kwalokho uyokhokha ithalenta* lesiliva.’ 40  Kwathi lapho inceku yakho isematasa lapha nalaphaya, lo muntu wanyamalala.” Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye: “Sizoba njalo isahlulelo sakho; uzinqumele sona ngokwakho.” 41  Ngokushesha wasusa indwangu ebusweni bakhe, inkosi yakwa-Israyeli yase ibona ukuthi wayengomunye wabaprofethi. + 42  Wathi enkosini: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngenxa yokuthi udedele umuntu engithe kufanele abhujiswe, + ukuphila kwakho kumelwe kuthathe indawo yokuphila kwakhe, + nabantu bakho bathathe indawo yabantu bakhe.’ ” + 43  Ngemva kwalokho inkosi yakwa-Israyeli yahamba yaya ekhaya eSamariya, + inyukubele futhi idangele.

Imibhalo yaphansi

Noma, “emadokodweni.”
Noma, “zezifunda zombuso.”
Noma, “emadokodweni.”
Noma, “yawabulala.”
Okuwukuthi, ngentwasahlobo ezayo.
NgesiHebheru, “ubale.”
Okuwukuthi, entwasahlobo.
Noma, “angamakhosi anothando oluqotho.”
Noma, “ungazabela izitaladi.”
Inkulumo ethi “amadodana abaprofethi” kubonakala sengathi ibhekisela esikoleni sokuqeqesha abaprofethi noma enhlanganweni yabaprofethi.
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.