Eyokuqala YaMakhosi 16:1-34

  • UJehova wahlulela uBhahasha (1-7)

  • U-Elahi uba inkosi kwa-Israyeli (8-14)

  • UZimri uba inkosi kwa-Israyeli (15-20)

  • U-Omri uba inkosi kwa-Israyeli (21-28)

  • U-Ahabi uba inkosi kwa-Israyeli (29-33)

  • UHiyeli wakha kabusha iJeriko (34)

16  Izwi likaJehova lokwahlulela uBhahasha lafika kuJehu + indodana kaHanana, + lathi:  “Ngakuvusa othulini ngakwenza umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli, + kodwa wena wahamba ngendlela kaJerobowamu wabangela abantu bami u-Israyeli ukuba bone, bangicasula ngezono zabo. +  Ngakho ngizombhuqa uBhahasha nendlu yakhe, ngizokwenza indlu yakhe ibe njengendlu kaJerobowamu + indodana kaNebhati.  Noma ubani ongokaBhahasha ofela edolobheni uyodliwa yizinja; noma ubani ongowakhe ofela endle uyodliwa yizinyoni zezulu.”  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaBhahasha, lokho akwenza namandla akhe, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli.  Ekugcineni uBhahasha walala nokhokho bakhe wangcwatshwa eTiriza; + u-Elahi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.  Ngomprofethi uJehu indodana kaHanana, izwi likaJehova lafika ngokumelene noBhahasha nendlu yakhe, ngenxa yabo bonke ububi abenza emehlweni kaJehova ngokumcasula ngomsebenzi wezandla zakhe, enza njengendlu kaJerobowamu, nangenxa yokuthi wabulala uNadabi. +  Ngonyaka ka-26 wokubusa kuka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Elahi indodana kaBhahasha waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eTiriza, wabusa iminyaka emibili.  Inceku yakhe uZimri induna yengxenye yebutho labahamba ngezinqola, yamakhela uzungu ngesikhathi eseTiriza ephuze waze wadakwa endlini ka-Ariza, owayengamele indlu yakhe eTiriza. 10  UZimri wangena wamshaya + wambulala ngonyaka ka-27 ka-Asa inkosi yakwaJuda, waba yinkosi esikhundleni sakhe. 11  Lapho eba yinkosi, ngokushesha nje lapho ehlala esihlalweni sakhe sobukhosi, wabulala yonke indlu kaBhahasha. Akazange ashiye noyedwa kwabesilisa,* akashiyanga zihlobo* noma abangane bakhe. 12  Ngakho uZimri wayibhuqa yonke indlu kaBhahasha, ngokwezwi likaJehova ayelikhulumile ngokumelene noBhahasha ngoJehu umprofethi. + 13  Lokhu kwakungenxa yazo zonke izono uBhahasha nendodana yakhe u-Elahi abazenza nezono ababangela u-Israyeli ukuba azenze ngokucasula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithixo zabo eziyize. + 14  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Elahi, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 15  Ngonyaka ka-27 ka-Asa inkosi yakwaJuda, uZimri waba yinkosi izinsuku eziyisikhombisa eTiriza ngesikhathi amabutho ekanise ngokumelene neGibhethoni, + elalingelamaFilisti. 16  Ngemva kwesikhathi, amabutho ayekanisile ezwa kuthiwa uZimri wakhe uzungu wabulala inkosi. Ngakho wonke u-Israyeli wabeka u-Omri, + induna yebutho, ukuba abe yinkosi phezu kuka-Israyeli ngalolo suku ekamu. 17  U-Omri ekanye nawo wonke u-Israyeli bakhuphuka besuka eGibhethoni bavimbezela iTiriza. 18  Lapho uZimri ebona ukuthi idolobha linqotshiwe, wangena embhoshongweni oqinile wendlu* yenkosi wathungela indlu ngomlilo engaphakathi kuyo, wafa. + 19  Lokhu kwakungenxa yezono zakhe ayezenzile ngokwenza okubi emehlweni kaJehova ngokuhamba endleleni kaJerobowamu nangesono ayebangele u-Israyeli ukuba asenze. + 20  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaZimri nozungu alwakha, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 21  Kungaleso sikhathi lapho abantu bakwa-Israyeli bahlukana khona baba amaqembu amabili. Elinye iqembu lalandela uThibini indodana kaGinati, lifuna ukumenza inkosi, kanti elinye lalandela u-Omri. 22  Kodwa abantu ababelandela u-Omri babanqoba abantu ababelandela uThibini indodana kaGinati. Ngakho uThibini wafa, u-Omri waba yinkosi. 23  Ngonyaka ka-31 ka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Omri waba yinkosi phezu kuka-Israyeli, wabusa iminyaka engu-12. ETiriza wabusa iminyaka eyisithupha. 24  Wathenga intaba yaseSamariya kuShemeri ngamathalenta* amabili esiliva, wakha idolobha kuleyo ntaba. Waqamba lelo dolobha ayelakhile ngegama likaShemeri umnikazi* waleyo ntaba, wathi iSamariya. *+ 25  U-Omri wayelokhu enza okubi emehlweni kaJehova, wenza okubi kakhulu kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. + 26  Wahamba ngazo zonke izindlela zikaJerobowamu indodana kaNebhati nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli ngokucasula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezithixo zakhe eziyize. + 27  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Omri, lokho akwenza namandla akhe, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 28  Ekugcineni u-Omri walala nokhokho bakhe wangcwatshwa eSamariya; u-Ahabi indodana yakhe + waba yinkosi esikhundleni sakhe. 29  U-Ahabi indodana ka-Omri waba yinkosi phezu kuka-Israyeli ngonyaka ka-38 ka-Asa inkosi yakwaJuda, u-Ahabi indodana ka-Omri wabusa phezu kuka-Israyeli eSamariya + iminyaka engu-22. 30  U-Ahabi indodana ka-Omri wenza okubi kakhulu emehlweni kaJehova kunabo bonke ababengaphambi kwakhe. + 31  Njengokungathi kwakuyinto encane ukuba ahambe ezonweni zikaJerobowamu + indodana kaNebhati, wabuye wathatha uJezebeli + indodakazi ka-Etibhali inkosi yamaSidoni + ukuba abe ngumkakhe, waqala ukukhonza uBhali + nokumkhothamela. 32  Ngaphezu kwalokho, wamisela uBhali i-altare endlini* kaBhali + ayakha eSamariya. 33  U-Ahabi wenza nesigxobo esingcwele. *+ U-Ahabi wenza okuningi ukuze acasule uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ukwedlula wonke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe. 34  Ezinsukwini zakhe, uHiyeli waseBhethele wakha kabusha iJeriko. Wabeka isisekelo salo wafelwa u-Abhiramu izibulo lakhe, wafaka iminyango yalo wafelwa uSegubi uthunjana wakhe, ngokwezwi uJehova alikhuluma esebenzisa uJoshuwa indodana kaNuni. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “noyedwa ochamela udonga.” Inkulumo yesiHebheru yokwedelela ebhekisela kwabesilisa.
Noma, “baphindiseleli begazi.”
Noma, “wesigodlo.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “inkosi.”
Incazelo: “Elesizwe SikaShemeri.”
Noma, “ethempelini.”