Eyokuqala YaMakhosi 11:1-43

  • Abafazi bakaSolomoni bachezukisa inhliziyo yakhe (1-13)

  • Abantu abamelana noSolomoni (14-25)

  • UJerobowamu uthenjiswa izizwe eziyishumi (26-40)

  • USolomoni uyafa; uRehobowamu uba yinkosi (41-43)

11  INkosi uSolomoni yathanda abafazi abaningi bezinye izizwe + kanye nendodakazi kaFaro: + abesifazane bakwaMowabi, + bakwa-Amoni, + bakwa-Edomi, baseSidoni + nabamaHeti. +  Babevela ezizweni uJehova ayethe ngazo kuma-Israyeli: “Ningangeni phakathi kwazo,* nazo akufanele zingene phakathi kwenu, ngoba nakanjani ziyochezukisa izinhliziyo zenu ukuba zilandele onkulunkulu bazo.” + Kodwa uSolomoni wanamathela kubo wabathanda.  Wayenabafazi abangu-700 ababengamakhosazana nezancinza ezingu-300, kancane kancane abafazi bakhe bayichezukisa inhliziyo yakhe.*  Lapho uSolomoni esegugile, + abafazi bakhe bayichezukisa* inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu, + inhliziyo yakhe yayingazinikele ngokuphelele* kuJehova uNkulunkulu wakhe njengenhliziyo kaDavide uyise.  USolomoni walandela u-Ashitoreti + unkulunkulukazi wabaseSidoni noMilkomu + unkulunkulu onyanyekayo wama-Amoni.  USolomoni wenza okubi emehlweni kaJehova, akazange amlandele ngokuphelele* uJehova njengoDavide uyise. +  Yingaleso sikhathi lapho uSolomoni akhela khona uKemoshi, unkulunkulu onyanyekayo wakwaMowabi, indawo ephakeme + entabeni eyayiphambi kweJerusalema, noMoleki + unkulunkulu onyanyekayo wabakwa-Amoni. +  Yilokho akwenzela bonke abafazi bakhe bezinye izizwe ababeshunqisa umusi womhlatshelo benza imihlatshelo konkulunkulu babo.  UJehova wamthukuthelela uSolomoni, ngoba inhliziyo yakhe yayichezukile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, + owayebonakale kabili kuye, + 10  nowayemxwayisile ngayo kanye le nto, ukuthi akufanele alandele abanye onkulunkulu. + Kodwa akazange akulalele lokho uJehova ayemyale ngakho. 11  UJehova wathi kuSolomoni: “Ngenxa yokuthi wenze le nto, awusigcinanga isivumelwano sami nemithetho yami njengoba ngakuyala, nakanjani ngizowuhlwitha umbuso kuwe, ngizowunika enye yezinceku zakho. + 12  Nokho, ngenxa kaDavide uyihlo, ngeke ngikwenze ngesikhathi sokuphila kwakho. Ngizowuhlwitha esandleni sendodana yakho, + 13  kodwa ngeke ngiwuhlwithe wonke umbuso. + Indodana yakho ngizoyinika isizwe esisodwa, + ngenxa kaDavide inceku yami nangenxa yeJerusalema engilikhethile.” + 14  UJehova wabe esevusa umuntu ukuba amelane noSolomoni, + uHadadi umEdomi, wasebukhosini bakwa-Edomi. + 15  Lapho uDavide enqoba u-Edomi, + uJowabe induna yempi wakhuphuka wayongcwaba labo ababebulewe, futhi wazama ukubulala bonke abesilisa kwa-Edomi. 16  (Ngoba uJowabe nawo wonke u-Israyeli bahlala lapho izinyanga eziyisithupha kwaze kwaba yilapho esebabulale* bonke abesilisa kwa-Edomi.) 17  Kodwa uHadadi wabaleka nezinye zezinceku zikayise zakwa-Edomi baya eGibhithe; ngaleso sikhathi uHadadi wayesengumfana omncane. 18  Ngakho basuka kwaMidiyani bafika ePharanu. Bathatha amadoda ePharanu + bahamba nawo baya eGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe, owamnika indlu, wamabela ukudla, wamnika nendawo. 19  UHadadi wathola umusa emehlweni kaFaro, kangangokuba wamganisela udadewabo wenkosikazi yakhe, uThahipenesi indlovukazi.* 20  Ngemva kwesikhathi udadewabo kaThahipenesi wamzalela indodana, uGenubati, uThahipenesi wamkhulisela endlini kaFaro, uGenubati wahlala endlini kaFaro namadodana kaFaro. 21  UHadadi wezwa eseGibhithe ukuthi uDavide wayeselele nokhokho bakhe + nokuthi uJowabe induna yempi wayesefile. + Ngakho uHadadi wathi kuFaro: “Ngivumele ngihambe, ngiye ezweni lakithi.” 22  Kodwa uFaro wathi kuye: “Yini oyiswele njengoba ulapha kimi ukuba ungaze ufune ukuya ezweni lakini?” Yena wathi: “Angiswele lutho, kodwa ngicela ungivumele ngihambe.” 23  UNkulunkulu wavusela uSolomoni nomunye umuntu ukuba amelane naye, + uRezoni indodana ka-Eliyada, owayebalekele inkosi yakhe uHadadezeri + inkosi yaseZoba. 24  Lapho uDavide ebanqoba, *+ waqoqela amadoda kuye waba yinduna yeviyo labaphangi. Ngakho baya eDamaseku + bahlala khona futhi babusa eDamaseku. 25  Wamelana no-Israyeli zonke izinsuku zikaSolomoni, enezela emonakalweni owenziwa uHadadi, wayemenyanya u-Israyeli ngesikhathi ebusa phezu kweSiriya. 26  Kwakukhona noJerobowamu + indodana kaNebhati umEfrayimi waseZereda, inceku kaSolomoni, + igama likanina kwakunguZeruwa, umfelokazi. Naye waqala ukuvukela inkosi. *+ 27  Yilesi isizathu esenza ukuba avukele inkosi: USolomoni wayakhe iNdunduma, *+ evale nesikhala seDolobha LikaDavide uyise. + 28  UJerobowamu wayeyindoda enekhono. Lapho uSolomoni ebona ukuthi le nsizwa yayikhuthele, wayenza yaba yinduna + phezu kwawo wonke umsebenzi ophoqelelwe wendlu kaJosefa. 29  Phakathi naleso sikhathi uJerobowamu waphuma eJerusalema, umprofethi u-Ahiya + waseShilo wamthola endleleni. U-Ahiya wayegqoke ingubo entsha, bobabili babebodwa endle. 30  U-Ahiya wabamba le ngubo entsha ayeyigqokile wayidabula yaba imidweshu engu-12. 31  Wathi kuJerobowamu: “Zithathele imidweshu eyishumi, ngoba yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo: ‘Ngiyawuhlwitha umbuso esandleni sikaSolomoni, ngizokunika izizwe eziyishumi. + 32  Kodwa isizwe esisodwa sizoqhubeka singesakhe + ngenxa yenceku yami uDavide + nangenxa yeJerusalema, idolobha engilikhethile kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli. + 33  Lokhu ngizokwenza ngenxa yokuthi bangishiyile + bakhothamela u-Ashitoreti unkulunkulukazi wabaseSidoni, uKemoshi unkulunkulu wakwaMowabi noMilkomu unkulunkulu wabakwa-Amoni, abazange bahambe ezindleleni zami ngokwenza okuhle emehlweni ami nangokugcina imithetho yami nezahlulelo zami njengoDavide uyise. 34  Kodwa ngeke ngiwuthathe wonke umbuso esandleni sakhe, ngizomgcina eyisikhulu zonke izinsuku zokuphila kwakhe, ngenxa kaDavide inceku yami engayikhetha, + ngoba wayigcina imiyalo yami nemithetho yami. 35  Kodwa ubukhosi ngizobuthatha esandleni sendodana yakhe ngibunike wena, okungukuthi izizwe eziyishumi. + 36  Indodana yakhe ngizoyinika isizwe esisodwa, ukuze uDavide inceku yami ahlale enesibani phambi kwami eJerusalema, + idolobha engizikhethele lona ukuba ngibeke igama lami kulo. 37  Ngizokuthatha, uzobusa phezu kwakho konke okufisayo, futhi uzoba yinkosi phezu kuka-Israyeli. 38  Uma ukulalela konke engikuyala ngakho, uhambe ezindleleni zami, wenze okulungile emehlweni ami ngokugcina imithetho yami nemiyalo yami, njengoba nje uDavide inceku yami enza, + nami ngizoba nawe. Inzalo yakho iyobusa isikhathi eside, njengenzalo kaDavide. + Ngizokwenza ube yinkosi phezu kuka-Israyeli. 39  Ngizoyilulaza inzalo kaDavide ngenxa yalokhu, + kodwa hhayi unomphela.’ ” + 40  Ngakho uSolomoni wazama ukubulala uJerobowamu, kodwa uJerobowamu wabalekela eGibhithe kuShishaki + inkosi yaseGibhithe, + wahlala eGibhithe kwaze kwafa uSolomoni. 41  Wonke omunye umlando kaSolomoni, konke akwenza nokuhlakanipha kwakhe, kulotshiwe encwadini yomlando kaSolomoni. + 42  Isikhathi* uSolomoni asibusa eJerusalema phezu kwawo wonke u-Israyeli saba yiminyaka engu-40. 43  Ngemva kwalokho uSolomoni washona, wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide uyise; uRehobowamu + indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Akumelwe niganiselane nazo.”
Noma, “abafazi bakhe baba nethonya elinamandla kuye.”
Noma, “bayidukisa.”
Noma, “yayingaphelele.”
NgesiHebheru, “ngokugcwele.”
NgesiHebheru, “esebanqume.”
Hhayi indlovukazi ebusayo.
NgesiHebheru, “ebabulala.”
NgesiHebheru, “ukuphakamisela inkosi isandla.”
Noma, “iMilo.” Igama lesiHebheru elisho “ukugcwalisa.”
NgesiHebheru, “Izinsuku.”