Eyokuqala YaMakhosi 10:1-29

  • INdlovukazi yaseSheba ivakashela uSolomoni (1-13)

  • Ingcebo eningi kaSolomoni (14-29)

10  Indlovukazi yaseSheba yezwa umbiko ngoSolomoni ngokuphathelene negama likaJehova, + ngakho yafika izomvivinya ngemibuzo enzima. *+  Yafika eJerusalema nodwendwe olubabazekayo, *+ namakamela athwele amafutha ebhalsamu + negolide eliningi kakhulu namatshe ayigugu. Yaya kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okwakusenhliziyweni yayo.  USolomoni wayiphendula yonke imibuzo yayo. Ayikho into okwakunzima kakhulu* ngenkosi ukuba iyichazele yona.  Lapho indlovukazi yaseSheba isikubone konke ukuhlakanipha kukaSolomoni, + indlu ayeyakhile, +  ukudla kwetafula lakhe, + indlela izinceku zakhe ezihlala ngayo, umsebenzi woweta nendlela abagqoka ngayo, izinceku zakhe eziletha iziphuzo nemihlatshelo yakhe eshiswayo ayeyinikela njalo endlini kaJehova, yasala ibambe ongezansi.*  Ngakho yathi enkosini: “Uyiqiniso umbiko engawuzwa ngisezweni lami ngokuphathelene nezinto ozenzile* nokuhlakanipha kwakho.  Kodwa angizange ngiyikholwe imibiko engayizwa kwaze kwaba yilapho sengifikile ngazibonela ngawami. Bheka! Kuncane kakhulu ebengikuzwile. Ngokuhlakanipha nangokuchuma uwudlula kude kakhulu umbiko engiwuzwile.  Bayajabula abantu bakho, ziyajabula nezinceku zakho ezima phambi kwakho njalo, zilalele ukuhlakanipha kwakho! +  Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu wakho, + ojabulile ngawe, wakubeka esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli. Ngenxa yothando lukaJehova olungapheli ngo-Israyeli, ukumise waba inkosi ukuze wenze ubulungisa nokulunga.” 10  Yabe isinika inkosi amathalenta* egolide angu-120 namafutha ebhalsamu amaningi kakhulu + namatshe ayigugu. + Akuphindanga kwalethwa amafutha ebhalsamu amaningi njengalawo indlovukazi yaseSheba eyawanika iNkosi uSolomoni. 11  Uxhaxha lwemikhumbi kaHiramu eyayithwala igolide lase-Ofiri + lwaletha nezingodo zom-aligamu wase-Ofiri + eziningi kakhulu namatshe ayigugu. + 12  Inkosi yenza izinsika zendlu kaJehova nezendlu* yenkosi ngezingodo zom-aligamu kanye namahabhu nezinsimbi zomculo ezinezintambo zabahlabeleli. + Izingodo zom-aligamu ezinjengalezo aziphindanga zaba khona noma zabonwa kuze kube namuhla. 13  INkosi uSolomoni yabuye yanika indlovukazi yaseSheba konke eyayikufisa neyayikucelile, kungabalwa lokho inkosi eyayiyinike kona ngenxa yesandla sayo esivulekile.* Ngemva kwalokho yaphindela ezweni layo kanye nezinceku zayo. + 14  Igolide elaliza kuSolomoni ngonyaka lalingamathalenta egolide angu-666, + 15  ngaphandle kwalelo elalivela kubathengisi nenzuzo evela kubahwebi nakuwo wonke amakhosi ama-Arabhu nababusi bezwe. 16  INkosi uSolomoni yenza amahawu amakhulu angu-200 egolide elixutshiwe + (ihawu ngalinye lalinegolide elingamashekeli* angu-600) + 17  namahawu amancane* angu-300 egolide elixutshiwe (ihawu ngalinye lalinegolide elingomina* abathathu). Inkosi yakubeka eNdlini Yehlathi LaseLebhanoni. + 18  Inkosi yenza nesihlalo sobukhosi esikhulu sezinyo lendlovu + yasinameka ngegolide elicwengekile. + 19  Kwakunezitebhisi eziyisithupha eziya esihlalweni sobukhosi, isihlalo sobukhosi sasinompheme oyindilinga ngaphezulu, kukhona nendawo yokubeka izingalo ngapha nangapha kwesihlalo, eceleni kwalezi zindawo zokubeka izingalo kumi amabhubesi amabili. + 20  Kwakukhona amabhubesi angu-12 ayemi ezitebhisini eziyisithupha, ngalinye limi ekugcineni kwesitebhisi ngasinye. Awukho omunye umbuso owake wenza into efana naleyo. 21  Zonke izitsha zokuphuza zeNkosi uSolomoni zazenziwe ngegolide, nazo zonke izinto zeNdlu Yehlathi LaseLebhanoni + zazenziwe ngegolide elihlanzekile. Kwakungekho lutho olwenziwe ngesiliva, ngoba isiliva lalibhekwa njengento engelutho ezinsukwini zikaSolomoni. + 22  Ngoba inkosi yayinoxhaxha lwemikhumbi yaseTharishishi + eyayisolwandle kanye noxhaxha lwemikhumbi kaHiramu. Kanye njalo ngemva kweminyaka emithathu kwakufika uxhaxha lwemikhumbi yaseTharishishi luthwele igolide nesiliva, izinyo lendlovu, + izinkawu namapigogo. 23  Ngakho iNkosi uSolomoni yayinkulu ngengcebo + nangokuhlakanipha + kunawo wonke amanye amakhosi omhlaba. 24  Abantu bomhlaba wonke babefuna ukulalela uSolomoni* ukuze bezwe ukuhlakanipha uNkulunkulu ayekufake enhliziyweni yakhe. + 25  Ngamunye wayeletha isipho—izinto zesiliva, izinto zegolide, izingubo, izembatho zempi, amafutha ebhalsamu, amahhashi neminyuzi—lokhu kwakwenzeka unyaka nonyaka. 26  USolomoni wayelokhu eqongelela izinqola namahhashi;* wayenezinqola ezingu-1 400 namahhashi* angu-12 000, + wakugcina kumi emadolobheni ezinqola naseduze kwenkosi eJerusalema. + 27  Inkosi yenza isiliva laba liningi njengamatshe eJerusalema, nokhuni lomsedari yalwenza lwaba luningi njengezihlahla zemisikhamori eShefela. + 28  Amahhashi kaSolomoni ayethunyelwa evela eGibhithe, abathengisi benkosi babethenga umhlambi wamahhashi* ngenani elibekiwe. + 29  Inqola ngayinye eyayithengwa eGibhithe yayibiza izinhlamvu zesiliva ezingu-600, ihhashi libiza ezingu-150; uma sebewathengile, babewadayisela wonke amakhosi amaHeti + namakhosi aseSiriya.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngeziphicaphicwano.”
Noma, “nezikhonzi zayo eziningi.”
NgesiHebheru, “Kwakungekho lutho olufihlekile.”
NgesiHebheru, “wawungasekho umoya kuyo.”
Noma, “namazwi.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nezesigodlo.”
NgesiHebheru, “ngokwesandla seNkosi uSolomoni.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Ihawu elincane elalivame ukuphathwa amasosha aphatha imicibisholo.
EmiBhalweni YesiHebheru, umina wawulingana no-570 g. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “babefuna ubuso bukaSolomoni.”
Noma, “nabagibeli bamahhashi.”
Noma, “nabagibeli bamahhashi.”
Noma kungaba, “ayethengwe eGibhithe naseKuwe; abahwebi benkosi babewathenga eKuwe,” cishe kubhekiselwa eKhilikhiya.