Eyokuqala YaMakhosi 1:1-53

  • UDavide no-Abhishagi (1-4)

  • U-Adoniya ufuna ubukhosi (5-10)

  • UNathani noBhati-sheba bathatha isinyathelo (11-27)

  • UDavide uyala ukuba kugcotshwe uSolomoni (28-40)

  • U-Adoniya ubalekela e-⁠altare (41-53)

1  Manje iNkosi uDavide yayisikhululile, + iminyaka* isihambile, nakuba babeyembesa izingubo, yayingafudumali.  Ngakho izinceku zayo zathi kuyo: “Makufunelwe inkosi yethu intombazane, intombi nto, ezonakekela inkosi. Izolala esifubeni sakho, ukuze inkosi yethu ifudumale.”  Bafuna intombazane enhle kulo lonke elakwa-Israyeli, bathola u-Abhishagi + waseShunemi + base bemletha enkosini.  Le ntombazane yayiyinhle kakhulu, yayinakekela inkosi iyikhonza, kodwa inkosi ayiyanga nayo ocansini.  Phakathi naleso sikhathi u-Adoniya + indodana kaHagiti wayeziphakamisa, ethi: “Yimi ozoba yinkosi!” Wazitholela izinqola nabagibeli bamahhashi namadoda angu-50 ayezogijima phambi kwakhe. +  Kodwa uyise wayengakaze akhulume naye* athi: “Uyenzelani le nto?” Naye wayemuhle kakhulu ngokubukeka, wayezalwe ngemva kuka-Absalomu.  Wakhuluma noJowabe indodana kaZeruya no-Abhiyathara + umpristi, bona bamsiza u-Adoniya bamsekela. +  Kodwa uZadoki + umpristi, uBhenaya + indodana kaJehoyada, uNathani + umprofethi, uShimeyi, + uReyi namaqhawe + kaDavide anamandla, abazange bamsekele u-Adoniya.  Ngemva kwesikhathi, u-Adoniya wenza umhlatshelo + wezimvu, izinkomo namathole akhuluphele ngasetsheni likaZoheleti, eliseduze kwase-Eni-rogeli, wamema bonke abafowabo amadodana enkosi nawo wonke amadoda akwaJuda ayizinceku zenkosi. 10  Kodwa akazange ammeme uNathani umprofethi, uBhenaya, amaqhawe kaDavide noSolomoni umfowabo. 11  UNathani + wathi kuBhati-sheba, + unina kaSolomoni: + “Uzwile yini ukuthi u-Adoniya + indodana kaHagiti useyinkosi, futhi inkosi yethu uDavide ayazi lutho ngalokho? 12  Ngakho ngicela uze ngikweluleke, ukuze usindise ukuphila kwakho nokuphila* kwendodana yakho uSolomoni. + 13  Hamba uye eNkosini uDavide, uthi kuyo, ‘Akuwena yini, nkosi yami, owafunga encekukazini yakho, wathi: “USolomoni indodana yakho uzoba yinkosi ngemva kwami, nguye ozohlala esihlalweni sami sobukhosi”? + Pho kungani u-Adoniya esebe yinkosi?’ 14  Kuzothi lapho usakhuluma nenkosi, mina ngingene ngemva kwakho ngiwafakazele amazwi akho.” 15  Ngakho uBhati-sheba wangena enkosini ekamelweni layo lokulala. Inkosi yayisindala kakhulu, u-Abhishagi + waseShunemi wayekhonza inkosi. 16  UBhati-sheba waguqa wakhothama enkosini, inkosi yabe isithi: “Siyini isicelo sakho?” 17  Waphendula wathi: “Nkosi yami, nguwe owafunga uJehova uNkulunkulu wakho encekukazini yakho, wathi, ‘USolomoni indodana yakho uzoba yinkosi ngemva kwami, nguye ozohlala esihlalweni sami sobukhosi.’ + 18  Kodwa bheka! u-Adoniya nguye oseyinkosi, futhi inkosi yami ayazi lutho ngakho. + 19  Wenze umhlatshelo ngezinkunzi, ngamathole akhuluphele nangezimvu eziningi kakhulu wamema wonke amadodana enkosi no-Abhiyathara umpristi noJowabe induna yempi; + kodwa akayimemanga inceku yakho uSolomoni. + 20  Manje nkosi yami, wonke ama-Israyeli alinde wena, ukuze uwatshele ukuthi ngubani ozohlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami ngemva kwayo. 21  Ngale kwalokho, kuyokuthi ngokushesha nje lapho inkosi yami isishonile, mina nendodana yami uSolomoni sibhekwe njengamambuka.” 22  Njengoba esakhuluma nenkosi, kwaqhamuka uNathani umprofethi. + 23  Khona manjalo bayitshela inkosi, bathi: “Nangu uNathani umprofethi!” Wangena phambi kwenkosi wakhothama enkosini ubuso bakhe bubheke phansi. 24  UNathani wathi: “Nkosi yami, washo yini ukuthi, ‘U-Adoniya uzoba yinkosi ngemva kwami, nguye ozohlala esihlalweni sami sobukhosi’? + 25  Ngoba namuhla wehlile wayokwenza umhlatshelo + wezinkunzi, amathole akhuluphele nezimvu eziningi kakhulu, umeme wonke amadodana enkosi nezinduna zebutho no-Abhiyathara umpristi. + Bayadla bayaphuza kanye naye, balokhu bethi: ‘Mana njalo Nkosi, Adoniya!’ 26  Kodwa mina nceku yakho, uZadoki umpristi, uBhenaya + indodana kaJehoyada noSolomoni inceku yakho akasimemanga. 27  Ingabe inkosi yami ikugunyazile lokhu ingayitshelanga inceku yayo ukuthi ubani okufanele ahlale esihlalweni sobukhosi senkosi yami ngemva kwayo?” 28  INkosi uDavide yaphendula yathi: “Ngibizeleni uBhati-sheba.” Ngakho uBhati-sheba wangena wama phambi kwenkosi. 29  Inkosi yafunga yathi: “Ngifunga uJehova owangikhulula* kukho konke ukuhlupheka kwami, + 30  njengoba nje ngafunga uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ngathi kuwe, ‘USolomoni indodana yakho uzoba yinkosi ngemva kwami, nguye ozohlala esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami!’ yilokho kanye engizokwenza namuhla.” 31  UBhati-sheba waguqa wakhothama enkosini wathi: “Kwangathi inkosi yami iNkosi uDavide ingaphila kuze kube phakade!” 32  Ngokushesha iNkosi uDavide yathi: “Ngibizeleni uZadoki umpristi, uNathani umprofethi noBhenaya + indodana kaJehoyada.” + Ngakho bangena phambi kwenkosi. 33  Inkosi yathi kubo: “Thathani izinceku zenkosi yenu, nigibelise uSolomoni indodana yami phezu komnyuzi *+ wami nimhole niye naye ezansi eGihoni. + 34  UZadoki umpristi noNathani umprofethi bazomgcoba + lapho njengenkosi phezu kuka-Israyeli; niyobe senishaya uphondo nithi, ‘Mana njalo Nkosi uSolomoni!’ + 35  Ngemva kwalokho mlandeleni nibuye naye, uyongena ahlale esihlalweni sami sobukhosi; uzoba yinkosi esikhundleni sami, ngizommisa njengomholi phezu kuka-Israyeli naphezu kukaJuda.” 36  Khona manjalo uBhenaya indodana kaJehoyada wathi enkosini: “Amen! Kwangathi uJehova uNkulunkulu wenkosi yami angenza kanjalo. 37  Njengoba nje uJehova aba nenkosi yami, kanjalo makabe noSolomoni, + kwangathi angenza isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kunesihlalo sobukhosi senkosi yami iNkosi uDavide.” + 38  Ngemva kwalokho uZadoki umpristi, uNathani umprofethi, uBhenaya + indodana kaJehoyada, amaKhereti namaPheleti + behla bagibelisa uSolomoni emnyuzini weNkosi uDavide, + base bemletha eGihoni. + 39  Manje uZadoki umpristi wathatha uphondo lwamafutha + etendeni + wamgcoba uSolomoni, + base beshaya uphondo, bonke abantu bamemeza bathi: “Mana njalo Nkosi uSolomoni!” 40  Ngemva kwalokho bonke abantu bamlandela benyuka beshaya imitshingo bejabula kakhulu, kangangokuba umhlaba wanyakaza ngenxa yomsindo wabo. + 41  U-Adoniya nabo bonke abantu ayebamemile bawuzwa lapho sebeqedile ukudla. + Lapho nje uJowabe ezwa umsindo wophondo, wathi: “Owani lo msindo ongaka edolobheni?” 42  Esakhuluma, kwafika uJonathani + indodana ka-Abhiyathara umpristi. U-Adoniya wathi: “Ngena, ngoba wena uyindoda elungile,* kumelwe ukuba ulethe izindaba ezinhle.” 43  Kodwa uJonathani wamphendula u-Adoniya wathi: “Cha! Inkosi yethu iNkosi uDavide imise uSolomoni njengenkosi. 44  Inkosi ithume uZadoki umpristi, uNathani umprofethi, uBhenaya indodana kaJehoyada, amaKhereti namaPheleti ukuba bahambe naye, bamgibelisa emnyuzini wenkosi. + 45  UZadoki umpristi noNathani umprofethi bamgcobe njengenkosi eGihoni. Ngemva kwalokho babuye lapho bejabula, yingakho idolobha lihlokoma. Yilowo msindo nina eniwuzwile. 46  Ngaphezu kwalokho, uSolomoni usehlezi esihlalweni sobukhosi. 47  Okunye futhi, izinceku zenkosi zingenile zizohalalisela inkosi yethu iNkosi uDavide, zathi, ‘Kwangathi uNkulunkulu wakho angenza igama likaSolomoni likhazimule ngaphezu kwegama lakho, kwangathi angenza isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu ngaphezu kwesihlalo sakho sobukhosi!’ Ngemva kwalokho inkosi igebise ikhanda isembhedeni wayo. 48  Inkosi ithandazile yathi, ‘Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ovumele othile namuhla ukuba ahlale esihlalweni sami sobukhosi, wavumela namehlo ami ukuba akubone!’ ” 49  Bonke labo ababemenywe ngu-Adoniya besaba kakhulu, basukuma yilowo nalowo wazihambela. 50  U-Adoniya naye wesaba ngenxa kaSolomoni, ngakho wasukuma wahamba wayobamba izimpondo ze-altare. + 51  Kwabikwa kuSolomoni, kwathiwa: “U-Adoniya wesaba iNkosi uSolomoni; futhi ubambe izimpondo ze-altare, uthi, ‘INkosi uSolomoni mayifunge kimi kuqala ukuthi ngeke iyibulale inceku yayo ngenkemba.’ ” 52  USolomoni wathi: “Uma ezoziphatha kahle, ngeke kuwele nolulodwa unwele lwekhanda lakhe emhlabathini; kodwa uma kutholakala okubi kuye, + kuyomelwe afe.” 53  Ngakho iNkosi uSolomoni yathumela ukuba bamehlise e-altare. Wangena wakhothama eNkosini uSolomoni, okwathi ngemva kwalokho uSolomoni wathi kuye: “Hamba uye emzini wakho.”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “izinsuku.”
Noma, “alimaze imizwa yakhe; amsole.”
Noma, “umphefumulo wakho nomphefumulo.”
Noma, “owakhulula umphefumulo wami.”
Noma, “komnyuzi wensikazi.”
Noma, “ehloniphekile.”