Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyokuqala YaMakhosi

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • UDavide no-Abhishagi (1-4)

  • U-Adoniya ufuna ubukhosi (5-10)

  • UNathani noBhati-sheba bathatha isinyathelo (11-27)

  • UDavide uyala ukuba kugcotshwe uSolomoni (28-40)

  • U-Adoniya ubalekela e-⁠altare (41-53)

 • 2

  • UDavide unika uSolomoni iziqondiso (1-9)

  • UDavide uyafa; uSolomoni uyabusa (10-12)

  • Icebo lika-Adoniya limholela ekufeni (13-25)

  • U-Abhiyathara uyaxoshwa; uJowabe uyabulawa (26-35)

  • UShimeyi uyabulawa (36-46)

 • 3

  • USolomoni ushada nendodakazi kaFaro (1-3)

  • UJehova ubonakala kuSolomoni ephusheni (4-15)

   • USolomoni ucela ukuhlakanipha (7-9)

  • USolomoni uyahlulela phakathi komama ababili (16-28)

 • 4

  • Umbuso kaSolomoni (1-19)

  • Ukuchuma ngaphansi kokubusa kukaSolomoni (20-28)

   • Ukulondeka ngaphansi kwesihlahla samagilebhisi nesomkhiwane (25)

  • Ukuhlakanipha kukaSolomoni nezaga zakhe (29-34)

 • 5

  • INkosi uHiramu inika uSolomoni izinto zokwakha (1-12)

  • Izisebenzi zikaSolomoni eziphoqelelwe (13-18)

 • 6

  • USolomoni wakha ithempeli (1-38)

   • Ikamelo elingaphakathi (19-22)

   • Amakherubi (23-28)

   • Okuqoshiwe, izicabha, igceke elingaphakathi (29-36)

   • Ukwakhiwa kwethempeli kuyaphela ngemva kweminyaka engaba yisikhombisa (37, 38)

 • 7

  • Isigodlo sikaSolomoni (1-12)

  • Ingcweti enguHiramu isiza uSolomoni (13-47)

   • Izinsika zethusi ezimbili (15-22)

   • ULwandle lwethusi oluncibilikisiwe (23-26)

   • Izinqola eziyishumi nezimbiza zethusi (27-39)

  • Ukuphothulwa kokwenziwa kwezinto zegolide zethempeli (48-51)

 • 8

  • UMphongolo ungeniswa ethempelini (1-13)

  • USolomoni ukhuluma nesizwe (14-21)

  • Umthandazo kaSolomoni wokunikezela ithempeli (22-53)

  • USolomoni ubusisa isizwe (54-61)

  • Umkhosi wokunikezela nemihlatshelo (62-66)

 • 9

  • UJehova ubonakala kuSolomoni okwesibili (1-9)

  • Isipho sikaSolomoni esiya eNkosini uHiramu (10-14)

  • Imisebenzi ehlukahlukene kaSolomoni (15-28)

 • 10

  • INdlovukazi yaseSheba ivakashela uSolomoni (1-13)

  • Ingcebo eningi kaSolomoni (14-29)

 • 11

  • Abafazi bakaSolomoni bachezukisa inhliziyo yakhe (1-13)

  • Abantu abamelana noSolomoni (14-25)

  • UJerobowamu uthenjiswa izizwe eziyishumi (26-40)

  • USolomoni uyafa; uRehobowamu uba yinkosi (41-43)

 • 12

  • URehobowamu uphendula ngokhahlo (1-15)

  • Izizwe eziyishumi ziyavukela (16-19)

  • UJerobowamu uba yinkosi yakwa-Israyeli (20)

  • URehobowamu akufanele alwe no-Israyeli (21-24)

  • Ukukhonzwa kwethole likaJerobowamu (25-33)

 • 13

  • Isiprofetho ngokumelene ne-altare eliseBhethele (1-10)

   • I-altare lihlukana phakathi (5)

  • Umuntu kaNkulunkulu akalaleli (11-34)

 • 14

  • Isiprofetho sika-Ahiya ngokumelene noJerobowamu (1-20)

  •  URehobowamu uyabusa kwaJuda (21-31)

   • Ukuhlasela kukaShishaki (25, 26)

 • 15

  • U-Abhiyamu uba inkosi kwaJuda (1-8)

  • U-Asa uba inkosi kwaJuda (9-24)

  • UNadabi uba inkosi kwa-Israyeli (25-32)

  • UBhahasha uba inkosi kwa-Israyeli (33, 34)

 • 16

  • UJehova wahlulela uBhahasha (1-7)

  • U-Elahi uba inkosi kwa-Israyeli (8-14)

  • UZimri uba inkosi kwa-Israyeli (15-20)

  • U-Omri uba inkosi kwa-Israyeli (21-28)

  • U-Ahabi uba inkosi kwa-Israyeli (29-33)

  • UHiyeli wakha kabusha iJeriko (34)

 • 17

  • Umprofethi u-⁠Eliya ubikezela isomiso (1)

  • U-Eliya wondliwa amagwababa (2-7)

  • U-Eliya uvakashela umfelokazi waseZarefati (8-16)

  • Indodana yomfelokazi iyafa bese iyavuswa (17-24)

 • 18

  • U-Eliya uhlangana no-Obadiya no-Ahabi (1-18)

  • U-Eliya nabaprofethi bakaBhali eKarmeli (19-40)

   • ‘Ukugxamalaza phakathi kwemibono emibili’ (21)

  • Isomiso esithathe iminyaka emithathu nohhafu siyaphela (41-46)

 • 19

  • U-Eliya ubalekela intukuthelo kaJezebeli (1-8)

  • UJehova ubonakala ku-Eliya eHorebe (9-14)

  • U-Eliya ugcoba uHazayeli, uJehu, u-⁠Elisha (15-18)

  • U-Elisha ukhethwa ukuba angene esikhundleni sika-Eliya (19-21)

 • 20

  • AmaSiriya alwa no-Ahabi (1-12)

  • U-Ahabi unqoba amaSiriya (13-34)

  • Isiprofetho ngokumelene no-Ahabi (35-43)

 • 21

  • U-Ahabi uhalela insimu yamagilebhisi kaNabhoti (1-4)

  • UJezebeli wakha itulo lokubulala uNabhoti (5-16)

  • Umyalezo ka-Eliya ngokumelene no-Ahabi (17-26)

  • U-Ahabi uyazithoba (27-29)

 • 22

  • UJehoshafati no-Ahabi bayabambisana empini (1-12)

  • Isiprofetho sikaMikhaya sokuthi bazonqotshwa (13-28)

   • Umoya okhohlisayo ozokhohlisa u-⁠Ahabi (21, 22)

  • U-Ahabi uyabulawa eRamoti-gileyadi (29-40)

  • Ukubusa kukaJehoshafati kwaJuda (41-50)

  • U-Ahaziya uba yinkosi kwa-Israyeli (51-53)