Zefaniya 3:1-20

3  Maye kuwo umuzi odlubulundayo nozingcolisayo, umuzi ocindezelayo!+  Awulilalelanga izwi;+ awusamukelanga isiyalo.+ Awuthembelanga kuJehova.+ Awusondelanga kuNkulunkulu wawo.+  Izikhulu zawo phakathi kwawo zaziyizingonyama ezibhongayo.+ Abahluleli bawo babeyizimpisi zakusihlwa ezingawaququdanga amathambo kwaze kwaba sekuseni.+  Abaprofethi bawo babenokweyisa, babengamadoda okukhohlisa.+ Abapristi bawo bangcolisa okungcwele; benza ubudlova emthethweni.+  UJehova wayelungile phakathi kwawo;+ wayengakwenzi ukungalungi.+ Ukusa ngokusa waqhubeka enikeza isinqumo sakhe sokwahlulela.+ Asizange sintuleke emini.+ Kodwa ongalungile wayengazi mahloni.+  “Nganquma izizwe; imibhoshongo yazo esegumbini yenziwa incithakalo. Ngabhuqa izitaladi zazo, kwangabikho muntu odlulayo. Imizi yazo yenziwa ugwadule, kangangokuba akubanga namuntu, futhi akubanga nowakhileyo khona.+  Ngathi, ‘Ngokuqinisekile uyongesaba; uyosamukela isiyalo’;+ ukuze indawo yawo yokuhlala ingasuswa+—konke lokho ngiyofuna ukuba ulandise ngakho.+ Ngempela basheshile ukwenza zonke izenzo zabo zibe ezichithayo.+  “‘Ngakho hlalani ningilindele,’+ kusho uJehova, ‘kuze kube usuku lokuvukela kwami empahleni edliwe,+ ngoba isinqumo sami sokwahlulela siwukubuthela izizwe ndawonye,+ ukuba ngiyiqoqele ndawonye imibuso, ukuze ngithululele phezu kwayo ukulahla kwami,+ yonke intukuthelo yami evuthayo; ngoba wonke umhlaba uyoshwabadelwa umlilo wentshiseko yami.+  Ngoba ngaleso sikhathi ngiyokwenza izizwe ukuba zishintshele olimini oluhlanzekile,+ ukuze zonke zibize igama likaJehova,+ ukuze zimkhonze zilinganisene ihlombe nehlombe.’+ 10  “Abangincengayo, okungukuthi, indodakazi yabahlakazekile bami, bayoletha isipho kimi besuka esifundeni semifula yaseTopiya.+ 11  Ngalolo suku ngeke ube namahloni ngenxa yazo zonke izenzo zakho oweqe ngazo umthetho wami,+ ngoba ngaleso sikhathi ngiyosusa kuwe abantu bakho abathabé ngokuzidla;+ futhi ngeke uphinde uzidle entabeni yami engcwele.+ 12  Ngiyovumela ukuba kusale phakathi kwakho abantu abathobekile nabaphansi,+ futhi empeleni bayophephela egameni likaJehova.+ 13  Ngokuqondene nabasele baka-Israyeli,+ abayikukwenza ukungalungi,+ noma bakhulume amanga,+ futhi ngeke kutholakale emilonyeni yabo ulimi olukhohlisayo;+ ngoba bayodla futhi empeleni balale benabe,+ kungabikho muntu oyobenza bathuthumele.”+ 14  Khamuluka ngenjabulo ndodakazi yaseZiyoni! Qhumuka ngokwenama+ Israyeli! Jabula wethabe ngayo yonke inhliziyo ndodakazi yaseJerusalema!+ 15  UJehova uzisusile izahlulelo phezu kwakho.+ Usixoshile isitha sakho.+ Inkosi ka-Israyeli, uJehova, iphakathi kwakho.+ Ngeke usayesaba inhlekelele.+ 16  Ngalolo suku kuyothiwa eJerusalema: “Ungesabi Ziyoni.+ Kwangathi izandla zakho zingeyethe.+ 17  UJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho. NjengoNamandla, uyosindisa.+ Uyokwethaba ngawe ngokwethaba okukhulu.+ Uyothula othandweni lwakhe. Uyojabula ngawe ngokukhamuluka kwenjabulo. 18  “Ngokuqinisekile ngiyobabuthela ndawonye abakhungethwe usizi+ abangekho emikhosini yakho;+ babengekho kuwe, ngenxa yokuthwala isihlamba ngenxa yalo.+ 19  Bheka ngibathathela isinyathelo bonke abakuhluphayo, ngaleso sikhathi;+ ngiyomsindisa oxhugayo,+ naye ohlakaziwe ngizomqoqela ndawonye.+ Ngiyobamisa njengodumo nanjengegama kulo lonke izwe lehlazo labo. 20  Ngaleso sikhathi ngizoningenisa, yebo ngesikhathi sokuniqoqela kwami ndawonye. Ngoba nina ngizonenza nibe yigama nodumo phakathi kwazo zonke izizwe zomhlaba, lapho ngibutha bonke abathunjiweyo benu ngibabuyisa phambi kwamehlo enu,” kusho uJehova.+

Imibhalo yaphansi