Zefaniya 2:1-15

2  Buthanani ndawonye, yebo, buthanani+ sizwe esingathithibaliswa ngamahloni.+  Isimiso singakabelethi lutho,+ usuku lungakadluli njengamakhoba, kungakafiki phezu kwenu intukuthelo kaJehova+ evuthayo, lungakafiki phezu kwenu usuku lwentukuthelo+ kaJehova,  funani uJehova,+ nonke nina abamnene bomhlaba,+ enisigcinile isinqumo saKhe sokwahlulela. Funani ukulunga,+ funani ubumnene.+ Mhlawumbe+ ningase nisitshekelwe ngosuku lwentukuthelo kaJehova.+  Ngoba, iGaza lona, liyoba ngumuzi oshiyiwe;+ i-Ashikeloni liyoba yihlane eliyincithakalo.+ I-Ashidodi lona,+ bayolixosha emini enkulu;+ i-Ekroni, liyosishulwa.+  “Maye kulabo abahlala esifundeni sasolwandle, isizwe samaKhereti!+ Izwi likaJehova limelene nani. O Khanani, lizwe lamaFilisti, nawe ngizokubhubhisa kungabi khona owakhile.+  Isifunda sasolwandle siyoba ngamadlelo,+ kube khona imithombo yabelusi nezibaya zamatshe zezimvu.  Siyoba yisifunda sabasele bendlu kaJuda.+ Bayoklaba kuwo. Ezindlini zase-Ashikeloni, kusihlwa, bayolala benabe. Ngoba uJehova uNkulunkulu wabo uyobanaka+ futhi ngokuqinisekile abuthe abathunjiweyo babo ababuyise.”+  “Ngikuzwile ukuhlambalaza kukaMowabi+ namazwi enhlamba amadodana ka-Amoni,+ abahlambalazé ngawo isizwe sami, baqhubeka beziphakamisa endaweni yaso.  Ngakho-ke, kuphila kwami,”+ kusho uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, “uMowabi uyoba njengeSodoma,+ amadodana ka-Amoni+ abe njengeGomora, indawo yezimbabazane nomgodi kasawoti nehlane eliyincithakalo, yebo kuze kube nini nanini.+ Abasele babantu bami bayobaphanga, futhi insali yesizwe sami iyobadla njengefa.+ 10  Yilokhu abazoba nakho esikhundleni sokuziqhenya kwabo,+ ngoba bahlambalazile futhi baqhubeka beziphakamisa esizweni sikaJehova wamabutho.+ 11  UJehova uyokwesabeka kubo;+ ngoba ngokuqinisekile uyobazacisa bonke onkulunkulu basemhlabeni,+ abantu bayomkhothamela,+ yilowo nalowo esendaweni yakhe, zonke iziqhingi zezizwe.+ 12  “Nani futhi, maTopiya,+ nani niyoba ngabantu ababulewe yinkemba yami.+ 13  “Uyokwelulela isandla sakhe ngasenyakatho, abhubhise i-Asiriya.+ Uyokwenza iNineve libe ugwadule oluyincithakalo,+ isifunda esingenamanzi njengehlane. 14  Ngokuqinisekile imihlambi iyonabalala phakathi kwalo, zonke izilwane zasendle zesizwe.+ Kokubili ivuba nengungumbane+ kuyolala phakathi kwazo kanye izihloko zezinsika zalo.+ Izwi liyoqhubeka lihlabelela efasiteleni. Kuyoba khona ukubhuqwa embundwini; ngoba ngokuqinisekile isembozo samapulangwe uyosembula.+ 15  Lona ngumuzi othabayo owawuhlezi ngokulondeka,+ owawuthi enhliziyweni yawo, ‘Yimi yimi, akekho omunye.’+ O yeka ukuthi usube yinto eshaqisa kanjani, indawo yokunabalala izilwane zasendle! Wonke umuntu odlula ngakuwo uyoshaya ikhwelo; uyonikina isandla sakhe.”+

Imibhalo yaphansi