Zefaniya 1:1-18

1  Leli yizwi likaJehova elafika kuZefaniya indodana kaKushi indodana kaGedaliya indodana ka-Amariya indodana kaHezekiya ezinsukwini zikaJosiya+ indodana ka-Amoni+ inkosi yakwaJuda:  “Nakanjani ngizokuqeda konke okusebusweni bomhlaba,” kusho uJehova.+  “Ngizomqeda nyá umuntu wasemhlabeni kanye nesilwane.+ Ngizosiqeda nyá isidalwa esindizayo samazulu nezinhlanzi zolwandle,+ nezikhubekiso kanye nababi;+ ngizosinquma isintu ebusweni bomhlaba,”+ kusho uJehova.  “Ngizokwelula isandla sami ngimelane noJuda futhi ngimelane nabo bonke abakhileyo eJerusalema,+ futhi ngizonquma kule ndawo abaseleyo bakaBhali,+ igama labapristi bonkulunkulu bezinye izizwe kanye nabapristi,+  nalabo abakhothamela ibutho lasemazulwini bephezu kophahla lwezindlu,+ nalabo abakhothamayo,+ abafunga kuJehova+ nabafunga uMalkamu;+  nalabo abahlehla nyovane ekulandeleni uJehova,+ abangamfunanga uJehova futhi abangabuzanga kuye.”+  Thula phambi kweNkosi EnguMbusi uJehova;+ ngoba usuku lukaJehova luseduze,+ ngoba uJehova ulungiselele umhlatshelo;+ ubangcwelisile+ abamenyiweyo bakhe.  “Kuyothi ngosuku lomhlatshelo kaJehova nginake izikhulu, namadodana enkosi,+ nabo bonke abagqoka izembatho zezinye izizwe.+  Ngizonaka wonke umuntu okhwela esiteji ngalolo suku, labo abagcwalisa indlu yamakhosi abo ngobudlova nangenkohliso.+ 10  Kuyoba khona ngalolo suku,” kusho uJehova, “umsindo wokukhala eSangweni Lezinhlanzi,+ nokuhewula engxenyeni yesibili yomuzi,+ nokuphahlazeka okukhulu emagqumeni.+ 11  Hewulani,+ nina bakhileyo baseMakiteshi, ngoba bonke abantu abangabahwebi bathulisiwe;+ bonke labo abakala isiliva banqunyiwe. 12  “Kuyothi ngaleso sikhathi ngilihlole ngokucophelela iJerusalema ngezibani+ futhi ngiyowanaka amadoda ajiya enhleseni yawo+ futhi athi enhliziyweni yawo, ‘UJehova ngeke akwenze okuhle, futhi ngeke akwenze okubi.’+ 13  Umcebo wabo uyoba yimpango nezindlu zabo zibe yihlane eliyincithakalo.+ Bayokwakha izindlu, kodwa ngeke bahlale kuzo;+ bayotshala izivini, kodwa ngeke baliphuze iwayini lazo.+ 14  “Usuku olukhulu+ lukaJehova luseduze.+ Luseduze, lushesha kakhulu.+ Umsindo wosuku lukaJehova uyababa.+ Khona indoda enamandla iyakhamuluka.+ 15  Lolo suku luwusuku lokufutheka, usuku lokucindezeleka nobuhlungu,+ usuku lwesivunguvungu nokuchitha, usuku lobumnyama nesigayegaye,+ usuku lwamafu nobumnyama obukhulu, 16  usuku lophondo nolwenhlabamkhosi,+ lumelene nemizi enezivikelo eziqinile nemibhoshongo ephakeme esemagumbini.+ 17  Ngiyobangela ukucindezeleka esintwini, ngokuqinisekile siyohamba njengezimpumputhe;+ ngoba sonile kuJehova.+ Igazi laso empeleni liyothululwa njengothuli,+ nezibilini zaso njengendle.+ 18  Isiliva laso negolide laso ngeke likwazi ukusikhulula ngosuku lokufutheka kukaJehova;+ wonke umhlaba uyoshwabadelwa umlilo wentshiseko yakhe,+ ngoba uyoqothula ngendlela eyesabeka kakhulu impela, bonke abakhileyo emhlabeni.”+

Imibhalo yaphansi