Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Zakariya 9:1-17

9  Isimemezelo:+ “Izwi likaJehova limelene nezwe laseHadiraki, futhi lihlala eDamaseku;+ ngoba uJehova ubeke iso lakhe kumuntu wasemhlabeni+ nakuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli.  Futhi umkhawulo weHamati+ uyoba lapho; iThire+ neSidoni,+ ngoba lihlakaniphe kakhulu.+  IThire lazakhela igoqo lokuvikela, lanqwabelanisa isiliva njengothuli negolide njengodaka lwezitaladi.+  Bheka! UJehova ngokwakhe uyoliphuca ifa, futhi ngokuqinisekile uyoshaya ibutho lalo lempi alifake olwandle;+ lona liyoshwabadelwa umlilo.+  I-Ashikeloni liyobona lesabe; iGaza nalo liyozwa izinhlungu ezinzima; ne-Ekroni,+ ngoba ithemba lalo elibhekiwe+ liyoba namahloni. Ngokuqinisekile kuyoshabalala inkosi eGaza, i-Ashikeloni ngeke lihlalwe muntu.+  Indodana engumlanjwana+ empeleni iyozihlalisa e-Ashidodi,+ futhi ngokuqinisekile ngizokuqeda ukuziqhenya komFilisti.+  Ngiyozisusa izinto zakhe ezinindwe yigazi emlonyeni wakhe nezinto zakhe eziyisinengiso phakathi kwamazinyo akhe,+ naye ngokuqinisekile uyoshiyelwa uNkulunkulu wethu; futhi uyoba njengesikhulu+ kwaJuda,+ ne-Ekroni libe njengomJebusi.+  Ngiyokanisa njengebutho eliqaphile lendlu yami,+ ukuze kungabikho muntu odabulayo futhi kungabikho muntu obuyayo; ngeke kusadabula phakathi kwabo induna yomsebenzi,+ ngoba manje ngikubonile ngamehlo ami.+  “Jabula kakhulu ndodakazi yaseZiyoni.+ Memeza ngokunqoba+ ndodakazi yaseJerusalema. Bheka! Inkosi yakho+ iza kuwe.+ Ilungile, yebo, isindisiwe;+ ithobekile,+ igibele imbongolo, yebo iphezu kwesilwane esikhule ngokugcwele ithole lembongolokazi.+ 10  Ngokuqinisekile, ngizoyinquma inqola yempi kwa-Efrayimi nehhashi eJerusalema.+ Umnsalo+ wempi kumelwe unqunywe. Empeleni iyokhuluma ukuthula ezizweni;+ ububusi bayo buyosukela olwandle kuze kube solwandle, kusukela eMfuleni kuze kube semikhawulweni yomhlaba.+ 11  “Nawe wena wesifazane, ngegazi lesivumelwano+ sakho ngiyozikhipha iziboshwa+ zakho emgodini ongenamanzi. 12  “Buyelani esiphephelweni,+ nina ziboshwa zethemba.+ “Ngiyakutshela futhi namuhla, ‘Ngiyokubuyisela isabelo esiphindwe kabili+ wena wesifazane. 13  Ngoba ngiyonyathela uJuda njengomnsalo wami. Umnsalo ngiyowugcwalisa ngo-Efrayimi, ngivuse amadodana akho+ Ziyoni, amelane namadodana akho, Grisi,+ ngikwenze ube njengenkemba yendoda enamandla.’+ 14  UJehova uyobonakala kuwo,+ umnsalo wakhe ngokuqinisekile uzophuma njengombani nje.+ INkosi EnguMbusi uJehova izoshaya uphondo,+ futhi ngokuqinisekile iyohamba nezivunguvungu zaseningizimu.+ 15  UJehova wamabutho uyowavikela, wona empeleni ashwabadele+ anqobe amatshe endwayimane. Ngokuqinisekile, ayophuza+—ahlokome—njengokungathi kukhona iwayini; ayogcwala njengesitsha, njengamagumbi e-altare.+ 16  “Ngokuqinisekile, uJehova uNkulunkulu wawo uyowasindisa+ ngalolo suku njengomhlambi wabantu bakhe;+ ngoba ayoba njengamatshe omqhele abenyezela phezu kwenhlabathi yakhe.+ 17  Ngoba yeka ukuthi bukhulu kangakanani ubuhle bakhe,+ futhi yeka ukuthi ubukeka kahle kangakanani!+ Okusanhlamvu yikho okuyokwenza izinsizwa ziqhibuke, newayini elisha lenze izintombi ziqhibuke.+

Imibhalo yaphansi