Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Zakariya 6:1-15

6  Khona-ke ngaphinde ngaphakamisa amehlo ami ngabona; bheka! izinqola ezine ziphuma phakathi kwezintaba ezimbili, lezi zintaba kwakuyizintaba zethusi.  Enqoleni yokuqala kwakukhona amahhashi abomvu;+ enqoleni yesibili, kukhona amahhashi amnyama.+  Enqoleni yesithathu kwakukhona amahhashi amhlophe;+ enqoleni yesine, amahhashi amabhadubhadu, amibalabala.+  Ngaphendula ngathi engelosini eyayikhuluma nami: “Kuyini lokhu, nkosi yami?”+  Ingelosi yaphendula yathi kimi: “Lena yimimoya emine+ yamazulu ephumayo+ ekade imi phambi kweNkosi+ yomhlaba wonke.+  Leyo okukhona kuyo amahhashi amnyama, ayaphuma aya ezweni lasenyakatho;+ amhlophe, ayophuma aye ngemva kolwandle; amabhadubhadu, ayophuma aye ezweni laseningizimu.+  Amibalabala+ wona, ayophuma aqhubeke efuna lapho ezoya khona, ukuze ahambahambe emhlabeni.”+ Khona-ke yathi: “Hambani, nihambahambe emhlabeni.” Aqala ukuhambahamba emhlabeni.  Yangimemeza yakhuluma nami, yathi: “Uyabona, lawo aya ezweni lasenyakatho yilawo abangele ukuba umoya+ kaJehova uhlale ezweni lasenyakatho.”+  Izwi likaJehova labuye lathi kimi: 10  “Makuthathwe okuthile kubantu abadingisiwe,+ yebo kuHelidayi nakuThobija nakuJedaya; wena kumelwe ungene ngalolo suku, ungene endlini kaJosiya indodana kaZefaniya+ nalaba abavele eBhabhiloni. 11  Kumelwe uthathe isiliva negolide wenze umqhele omuhle+ uwubeke ekhanda likaJoshuwa+ indodana kaJehozadaki umpristi ophakeme. 12  Uthi kuye, “‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Nangu umuntu+ ogama lakhe linguHlumela.+ Uyohluma esendaweni yakhe, futhi ngokuqinisekile uyolakha ithempeli likaJehova.+ 13  Yena ngokwakhe uyolakha ithempeli likaJehova, futhi yena, uyothwala isithunzi;+ uyohlala abuse esihlalweni sakhe sobukhosi, abe ngumpristi esihlalweni sakhe sobukhosi,+ futhi injongo yokuthula+ iyoba phakathi kwako kokubili. 14  Umqhele omuhle kuyoba ngokaHelemu noThobija noJedaya+ noHeni indodana kaZefaniya njengesikhumbuzo+ ethempelini likaJehova. 15  Labo abakude bayofika empeleni bakhe ethempelini likaJehova.”+ Nina niyokwazi ukuthi uJehova wamabutho ungithumile kini.+ Kuzokwenzeka—uma nakanjani niyolilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.’”+

Imibhalo yaphansi