Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Zakariya 14:1-21

14  “Bheka! Kukhona usuku oluzayo, olungolukaJehova,+ ngokuqinisekile impango yakho iyohlukaniswa phakathi kwakho.  Ngiyobutha zonke izizwe ukuba zilwe neJerusalema;+ umuzi uyothunjwa+ impela izindlu ziphangwe, futhi abesifazane bayodlwengulwa.+ Ingxenye yomuzi iyoya ekudingisweni;+ kodwa abaseleyo kubantu,+ ngeke banqunywe emzini.+  “Ngokuqinisekile, uJehova uyophuma alwe nalezo zizwe+ njengasosukwini lokulwa kwakhe, ngosuku lokulwa.+  Empeleni ngalolo suku izinyawo zakhe ziyokuma phezu kwentaba yeminqumo, ephambi kweJerusalema, empumalanga;+ intaba yeminqumo+ iyoqhekeka phakathi,+ kusukela empumalanga kuya entshonalanga. Kuyoba khona isigodi esikhulu kakhulu; ingxenye yentaba iyogudlulelwa enyakatho, nengxenye yayo eningizimu.  Nina niyobalekela esigodini sezintaba zami;+ ngoba isigodi sezintaba siyoze sifinyelele e-Azeli. Kuyomelwe nibaleke, njengoba nje nabaleka ngenxa yokuzamazama komhlaba ezinsukwini zika-Uziya inkosi yakwaJuda.+ Ngokuqinisekile, uJehova uNkulunkulu wami uyokuza,+ abangcwele bonke bekanye naye.+  “Ngalolo suku ngeke kube khona ukukhanya okuyigugu+—izinto ziyojiya.+  Kuyoba usuku olulodwa olwaziwa njengolukaJehova.+ Ngeke kube yimini, futhi ngeke kube ngubusuku;+ ukuhlwa kuyoba ngukukhanya.+  Kuyothi ngalolo suku amanzi aphilayo+ aphume eJerusalema,+ ingxenye yawo iye olwandle olungasempumalanga+ enye iye olwandle olungasentshonalanga.+ Kuyokwenzeka ehlobo nasebusika.+  UJehova uyoba yinkosi phezu kwawo wonke umhlaba.+ Ngalolo suku uJehova uyoba munye,+ negama lakhe libe linye.+ 10  “Izwe lonke liyoshintshwa njenge-Araba,+ kusukela eGeba+ ukuya eRimoni+ ngaseningizimu yeJerusalema; liyovuka lihlalwe endaweni yalo,+ kusukela eSangweni LikaBhenjamini+ kuqhubeke kuze kufike endaweni yeSango Lokuqala, kuze kuyofika eSangweni Legumbi, kusukela futhi eMbhoshongweni kaHananeli+ kuze kuyofika emigodini yezikhamo yenkosi. 11  Ngokuqinisekile liyokwakhiwa ngabantu; futhi ngeke lisanikelwa ekubhujisweni,+ iJerusalema liyohlalwa ngokulondeka.+ 12  “Nansi inhlupho uJehova ayohlupha ngayo zonke izizwe empeleni eziyophuma impi ngokumelene neJerusalema:+ Inyama yomuntu iyobola iphele, umuntu esemi ngezinyawo zakhe;+ namehlo omuntu ayobolela ezikhoxeni zawo, nolimi lomuntu luyobolela emlonyeni wakhe. 13  “Kuyothi ngalolo suku isiphithiphithi esivela kuJehova sisakazeke kabanzi phakathi kwabo;+ empeleni bayobamba, kube yilowo nalowo isandla somngane wakhe, futhi isandla sakhe siphakame ngokumelene nesandla somngane wakhe. 14  UJuda naye uyobe elwa eJerusalema; ngokuqinisekile umcebo wazo zonke izizwe nxazonke uyobuthwa, igolide nesiliva nezingubo okuningi ngokweqile.+ 15  “Siyoba njena isishayo sehhashi, umnyuzi, ikamela, nembongolo yeduna, nazo zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo eziyobe zikulawo makamu, siyoba njengalesi sishayo. 16  “Kuyothi wonke umuntu osele kuzo zonke izizwe eziza ukuzolwa neJerusalema,+ akhuphuke unyaka nonyaka+ ukuze akhothamele iNkosi,+ uJehova wamabutho,+ futhi agubhe umkhosi wamadokodo.+ 17  Kuyothi noma ubani ovela emindenini+ yomhlaba ongakhuphukeli+ eJerusalema ukuyokhothamela iNkosi, uJehova wamabutho, yebo imvula ethululekayo ngeke ine phezu kwakhe.+ 18  Uma umndeni waseGibhithe ungakhuphuki futhi empeleni ungangeni, nakuwo futhi ngeke ine phezu kwawo. Siyofika isishayo uJehova ashaya ngaso izizwe ezingakhuphuki ukuyogubha umkhosi wamadokodo. 19  Lokhu kuyoba yisijeziso sesono saseGibhithe nesesono sazo zonke izizwe ezingakhuphuki ukuyogubha umkhosi wamadokodo.+ 20  “Ngalolo suku kuyoba khona+ phezu kwezikhencezo zehhashi amazwi athi ‘ubuNgcwele bungobukaJehova!’+ Izimbiza zokupheka ezinomlomo obanzi+ endlini kaJehova ziyoba njengezitsha+ phambi kwe-altare.+ 21  Zonke izimbiza zokupheka ezinomlomo obanzi eJerusalema nakwaJuda ziyoba yinto engcwele engekaJehova wamabutho, futhi bonke labo abenza imihlatshelo bayongena bathathe kuzo futhi babilise ngazo.+ Ngeke kuphinde kube nomKhanani+ endlini kaJehova wamabutho ngalolo suku.”+

Imibhalo yaphansi