Zakariya 11:1-17

11  “O Lebhanoni, vula iminyango yakho,+ ukuze umlilo ushwabadele phakathi kwemisedari yakho.+  Hewula mjunipha, ngoba umsedari uwile; ngoba abakhulu ngokubabazekayo baphangiwe!+ Hewulani, nina zihlekehleke zemithi yaseBhashani, ngoba ihlathi elingangeneki liwile!+  Lalela! Ukuhewula kwabelusi,+ ngoba ubukhulu babo obubabazekayo buphangiwe.+ Lalela! Ukubhonga kwamabhongo ezingonyama anomhlwenga, ngoba amahlozi aziqhenyayo ngaseJordani aphangiwe.+  “Yilokhu uJehova uNkulunkulu wami akushilo, ‘Yalusa umhlambi ohloselwe ukubulawa,+  obulawa ngabathengi bawo+ nakuba bengathweswa cala.+ Futhi labo abawuthengisayo+ bathi: “Kwangathi uJehova angatuswa, kuyilapho mina ngizozuza ingcebo.”+ Abelusi bawo ababonisi bubele kuwo.’+  “‘Ngoba ngeke ngisabubonisa ububele kwabakhileyo ezweni,’+ kusho uJehova. ‘Ngakho bheka ngibangela ukuba yilowo nalowo kubantu azithole esesandleni somngane wakhe+ nasesandleni senkosi yakhe;+ ngokuqinisekile bayolichoboza izwe libe yizicucu, futhi ngeke ngikhulule esandleni sabo.’”+  Ngawelusa umhlambi+ ohloselwe ukubulawa,+ ngenxa yenu, nina bahluphekile bomhlambi.+ Ngakho ngazithathela izindondolo ezimbili.+ Olunye ngaluqamba ngokuthi ubuMnandi,+ olunye ngaluqamba ngokuthi ukuHlangana,+ ngelusa umhlambi.  Ekugcineni ngasizila abelusi abathathu ngenyanga eyodwa,+ njengoba kancane kancane umphefumulo wami wawuphelelwa isineke ngabo,+ nomphefumulo wabo wangenyanya.  Ekugcineni ngathi: “Ngeke ngisaqhubeka nginelusa.+ Ofayo, makafe. Osizilwayo, makasizilwe.+ Abasele bona, mabashwabadele, kube yilowo nalowo inyama yomngane wakhe.”+ 10  Ngakho ngathatha udondolo lwami ubuMnandi+ ngalunqamula lwaba yizicucu,+ ukuze ngiphule isivumelwano sami engangisenzé nazo zonke izizwe.+ 11  Saphulwa ngalolo suku, abahluphekile bomhlambi+ ababengibhekile+ bazi ngale ndlela ukuthi kwakuyizwi likaJehova. 12  Khona-ke ngathi kubo: “Uma kukuhle emehlweni enu,+ nginikeni inkokhelo yami; kodwa uma kungenjalo, yekani.” Bangikhokhela inkokhelo yami, izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu.+ 13  Khona-ke, uJehova wathi kimi: “Yiphonse endaweni yomcebo+—inani elikhulu ngokubabazekayo engilinganiswe ngalo ngokombono wabo.”+ Ngakho ngathatha lezi zinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu ngaziphonsa endaweni yomcebo endlini kaJehova.+ 14  Khona-ke nganqamula udondolo lwami lwesibili, ukuHlangana,+ lwaba yizicucu, ukuze ngiphule ubuzalwane+ phakathi kukaJuda no-Israyeli.+ 15  UJehova waqhubeka wathi kimi: “Zithathele futhi amathuluzi kamalusi ongenalusizo.+ 16  Ngoba bheka ngivumela ukuba kuvuke umalusi ezweni.+ Ngeke azinake izimvu ezisizilwayo.+ Ngeke alifune izinyane, futhi ngeke ayiphulukise imvu ephukile.+ Ngeke ayinike ukudla eyomile, futhi uyoyidla inyama yekhuluphele,+ izinselo zezimvu uyozikhumula.+ 17  Maye kumalusi wami ongasizi ngalutho,+ oshiya umhlambi!+ Inkemba iyokwehlela engalweni yakhe nasesweni lakhe lesokunene. Ingalo yakhe iyokoma nakanjani,+ iso lakhe lesokunene liyoqundeka nakanjani.”

Imibhalo yaphansi