Zakariya 1:1-21

1  Ngenyanga yesishiyagalombili ngonyaka wesibili kaDariyu+ izwi likaJehova lafika kuZakariya+ indodana kaBherekiya indodana ka-Ido+ umprofethi, lathi:  “UJehova wabathukuthelela oyihlo—wabathukuthelela kakhulu impela.+  “Kumelwe uthi kubo, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “‘Buyelani kimi,’+ kusho uJehova wamabutho, ‘nami ngizobuyela kini,’+ kusho uJehova wamabutho.”’  “‘Ningabi njengoyihlo+ abaprofethi bangaphambili abababiza,+ bethi: “Yilokhu uJehova wamabutho akushilo, ‘Ngicela nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi.’”’+ “‘Kodwa abazange balalele, futhi abanginakanga,’+ kusho uJehova.  “‘Baphi-ke oyihlo?+ Abaprofethi bona,+ ingabe baqhubeka bephila kuze kube nini nanini?  Nokho, ngokuqondene namazwi ami neziqondiso zami engayala ngako izinceku zami, abaprofethi,+ akubaficanga yini oyihlo?’+ Ngakho babuya bathi: ‘UJehova wamabutho wenzé kithi ngokwalokho ayekucabanga,+ ngokwezindlela zethu nangokwezenzo zethu.’”+  Ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yeshumi nanye, okungukuthi, inyanga kaShebhathi, ngonyaka wesibili kaDariyu,+ izwi likaJehova lafika kuZakariya+ indodana kaBherekiya indodana ka-Ido+ umprofethi, lithi:  “Ngabona ebusuku, bheka! indoda+ egibele ihhashi elibomvu,+ imi phakathi kwezihlahla zombomvana+ ezazisendaweni ejulile; ngemva kwayo kunamahhashi abomvu, abomvu ngokugqamile, namhlophe.”+  Ngakho ngathi: “Bangobani laba, nkosi yami?”+ Ingelosi eyayikhuluma nami yathi+ kimi: “Mina ngizokubonisa ukuthi laba bangobani.” 10  Khona-ke indoda eyayimi phakathi kwezihlahla zombomvana yaphendula yathi: “Laba yibo uJehova abathumile ukuba bahambahambe emhlabeni.”+ 11  Bayiphendula ingelosi kaJehova eyayimi phakathi kwezihlahla zombomvana bathi: “Sihambahambile emhlabeni,+ bheka! wonke umhlaba uthule futhi awunasiphazamiso.”+ 12  Ngakho ingelosi kaJehova yaphendula yathi: “O Jehova wamabutho, kuyoze kube nini ungasibonisi isihe eJerusalema nasemizini yakwaJuda,+ oyilahlile le minyaka engamashumi ayisikhombisa?”+ 13  UJehova waphendula ingelosi eyayikhuluma nami, ngamazwi amahle, amazwi aduduzayo;+ 14  ingelosi eyayikhuluma nami yaqhubeka yathi kimi: “Memeza, uthi, ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Benginomhawu omkhulu ngeJerusalema nangeZiyoni.+ 15  Ngizithukuthelele ngentukuthelo enkulu izizwe ezikhululekile;+ ngoba mina, ngangithukuthele kancane nje,+ kodwa zona, zasiza ekuletheni inhlekelele.”’+ 16  “Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo, ‘“Ngokuqinisekile ngizobuyela eJerusalema nginesihe.+ Indlu yami izokwakhiwa kulo,”+ kusho uJehova wamabutho, “umucu wokulinganisa uzokwelulelwa phezu kweJerusalema.”’+ 17  “Phinda futhi umemeze, uthi: ‘Yilokhu uJehova wamabutho akushilo: “Imizi yami isazochichima ubuhle;+ futhi ngokuqinisekile uJehova usazolidabukela iZiyoni+ futhi impela usazolikhetha iJerusalema.”’”+ 18  Ngaphakamisa amehlo ami ngabona; bheka! kwakukhona izimpondo ezine.+ 19  Ngakho ngathi engelosini eyayikhuluma nami: “Yizini lezi?” Yona yathi kimi: “Lezi yizimpondo ezahlakaza uJuda,+ u-Israyeli+ neJerusalema.”+ 20  Ngaphezu kwalokho, uJehova wangibonisa izingcweti ezine. 21  Khona-ke ngathi: “Zizokwenzani?” Waqhubeka wathi: “Lezi yizimpondo+ ezahlakaza uJuda kwaze kwangaba khona noyedwa ophakamisa ikhanda; lezi ezinye zizofika zizibangele ingebhe, ziziwise phansi izimpondo zezizwe eziphakamisela izwe lakwaJuda uphondo, ukuze zilihlakaze.”+

Imibhalo yaphansi