UmShumayeli 3:1-22

3  Kukhona isikhathi esimisiwe sayo yonke into,+ yebo isikhathi sazo zonke izindaba phansi kwamazulu:  isikhathi sokuzalwa+ nesikhathi sokufa;+ isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliwe;+  isikhathi sokubulala+ nesikhathi sokuphulukisa;+ isikhathi sokubhidliza nesikhathi sokwakha;+  isikhathi sokukhala+ nesikhathi sokuhleka;+ isikhathi sokubangalasa+ nesikhathi sokutshakadula;+  isikhathi sokuntshinga amatshe+ nesikhathi sokuqoqela amatshe ndawonye;+ isikhathi sokugona+ nesikhathi sokudeda ekugoneni;+  isikhathi sokufuna+ nesikhathi sokudela okufunwayo njengokulahlekile; isikhathi sokulondoloza nesikhathi sokuntshinga;+  isikhathi sokuklebhula+ nesikhathi sokuthunga;+ isikhathi sokuthula+ nesikhathi sokukhuluma;+  isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda;+ isikhathi sempi+ nesikhathi sokuthula.+  Umenzi wento uthola nzuzoni kulokho akusebenza kanzima?+ 10  Ngiwubonile umsebenzi uNkulunkulu awuniké amadodana abantu ukuba abe matasa kuwo.+ 11  Wenzé konke kwaba kuhle ngesikhathi sako.+ Ufake ngisho nobuphakade ezinhliziyweni zawo,+ ukuze abantu bangawutholi nanini umsebenzi uNkulunkulu weqiniso awenzile kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.+ 12  Sengiyazi ukuthi akukho lutho olungcono ngabo kunokuba umuntu ajabule futhi enze okuhle phakathi nokuphila kwakhe;+ 13  nokuthi wonke umuntu adle futhi empeleni aphuze abone okuhle ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima.+ Kuyisipho sikaNkulunkulu.+ 14  Sengiyazi ukuthi konke uNkulunkulu weqiniso akwenzayo, kuyoba khona kuze kube nini nanini.+ Akukho lutho ongalunezela kukho futhi akukho lutho ongalususa kukho;+ kodwa uNkulunkulu weqiniso ngokwakhe ukwenzile,+ ukuze abantu bamesabe.+ 15  Lokho okubé khona, kwakukhona kakade, nalokho okusazoba khona kuye kwaba khona kakade;+ futhi uNkulunkulu weqiniso+ uqhubeka efuna lokho okuphishekelwayo.+ 16  Ngaphezu kwalokho ngiyibonile phansi kwelanga indawo yobulungisa okwakukhona kuyo ukukhohlakala nendawo yokulunga okwakukhona kuyo ukukhohlakala.+ 17  Mina ngithé enhliziyweni yami:+ “UNkulunkulu weqiniso uyokwahlulela olungileyo nomubi,+ ngoba sikhona isikhathi sazo zonke izindaba nangokuqondene nawo wonke umsebenzi.”+ 18  Mina, yebo mina, ngishilo enhliziyweni yami ngokuqondene namadodana abantu uNkulunkulu weqiniso ayowakhetha, ukuze abone ukuthi nawo ngokwawo ayizilwane.+ 19  Ngoba kukhona isiphetho ngokuqondene namadodana abantu nesiphetho ngokuqondene nesilwane, futhi kunesiphetho esifanayo.+ Ngendlela okufa ngayo okunye, kufa kanjalo nokunye;+ futhi konke kunomoya owodwa,+ kangangokuthi umuntu akaphakeme ngalutho ngaphezu kwesilwane, ngoba konke kuyize. 20  Konke kuya endaweni yinye.+ Konke kuye kwaba khona kuvela othulini,+ futhi konke kubuyela othulini.+ 21  Ngubani owazi umoya wamadodana abantu, ukuthi unyukela phezulu yini noma cha; nomoya wesilwane, ukuthi wehlela phansi emhlabeni yini noma cha?+ 22  Ngibonile ukuthi akukho lutho olungcono ngaphezu kokuba umuntu ajabule ngemisebenzi yakhe,+ ngoba lokho kuyisabelo sakhe; ngoba ngubani oyomletha ukuba abone lokho okuyoba khona ngemva kwakhe?+

Imibhalo yaphansi