Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

UmShumayeli 2:1-26

2  Mina, yebo mina, ngathi enhliziyweni yami:+ “Manje woza, ngikulinge ngokujabula.+ Futhi, bona okuhle.”+ Bheka! Nalokho kwakuyize.  Ngathi ekuhlekeni: “Ukungaphili engqondweni!”+ nasekujabuleni+ ngathi: “Kwenzani lokhu?”  Ngahlola ngenhliziyo yami ngokwenamisa inyama yami ngewayini,+ kuyilapho ngangihola inhliziyo yami ngokuhlakanipha,+ ukuba ngibambe ngisho nobuwula kwaze kwaba yilapho ngikwazi ukubona ukuthi ayethola buhle buni amadodana abantu kulokho ayekwenza phansi kwamazulu ngesibalo sezinsuku zokuphila kwawo.+  Ngaba matasa emisebenzini emikhulu kakhulu.+ Ngazakhela izindlu;+ ngazitshalela izivini.+  Ngazenzela izingadi namapaki,+ ngatshala kukho imithi yezithelo yazo zonke izinhlobo.  Ngazenzela amachibi amanzi,+ ukuze nginisele ngawo ihlathi elaliqhibuka imithi.+  Ngazitholela izinceku nezincekukazi,+ ngaba namadodana angawendlu.+ Futhi ngaba nemfuyo eningi kakhulu, izinkomo nezimvu nezimbuzi, ngaphezu kwabo bonke labo ababengaphambi kwami eJerusalema.+  Ngaziqongelelela nesiliva negolide,+ nempahla engeyamakhosi kuphela nezifunda zombuso.+ Ngazisungulela abahlabeleli besilisa nabahlabeleli besifazane+ ngazitholela nalokho okuwajabulisa kakhulu+ amadodana abantu, intokazi, yebo, izintokazi.+  Ngaba mkhulu kakhulu futhi ngakhula ngaphezu kwanoma ngubani owayengaphambi kwami eJerusalema.+ Ngaphezu kwalokho, ukuhlakanipha kwami kwahlala kungokwami.+ 10  Noma yini amehlo ami ayeyicela angizange ngiyidedisele kude nawo.+ Angizange ngiyigodlele inhliziyo yami noma yiluphi uhlobo lokuthokoza, ngoba inhliziyo yami yayijabule ngenxa yawo wonke umsebenzi wami onzima,+ futhi lokhu kwaba yisabelo sami kuwo wonke umsebenzi wami onzima.+ 11  Futhi mina, yebo, mina, ngaphendukela kuyo yonke imisebenzi yami izandla zami ezaziyenzile nasemsebenzini onzima engangisebenze kanzima ukuba ngiwufeze,+ futhi, bheka! konke kwakuyize nokulwela ukufica umoya,+ futhi kwakungekho lutho oluyinzuzo phansi kwelanga.+ 12  Futhi mina, yebo mina, ngaphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha+ nobuhlanya nobuwula;+ ngoba angenzani umuntu wasemhlabeni oza ngemva kwenkosi? Into kakade esiyenziwe ngabantu. 13  Futhi ngabona, yebo mina, ukuthi kukhona inzuzo eyengeziwe ngokuhlakanipha kunangobuwula,+ njengoba nje kukhona inzuzo eyengeziwe ngokukhanya kunangobumnyama.+ 14  Ngokuqondene nanoma ubani ohlakaniphile, amehlo akhe asekhanda lakhe;+ kodwa oyisiphukuphuku uqhubeka ehamba ebumnyameni bodwa.+ Futhi sengiyazi nami, ukuthi sinye isiphetho esibafikelayo bonke.+ 15  Mina ngokwami ngathi enhliziyweni yami:+ “Isiphetho esinjengaleso esifikela umuntu oyisiphukuphuku+ siyongifikela nami, yebo, nami.”+ Pho-ke kungani, ngiye ngahlakanipha, mina ngokwedlulele kangako+ ngaleso sikhathi? Ngakhuluma enhliziyweni yami ngathi: “Nalokhu kuyize.” 16  Ngoba akukho ukukhunjulwa kohlakaniphileyo ngaphezu koyisiphukuphuku kuze kube nini nanini.+ Ezinsukwini eseziqalile kakade, wonke umuntu ngokuqinisekile uyalitshalwa; futhi uyofa kanjani ohlakaniphileyo? Kanye noyisiphukuphuku.+ 17  Ngakuzonda ukuphila,+ ngoba ngokombono wami umsebenzi owenziwé phansi kwelanga wawubangela inhlekelele,+ ngoba konke kwakuyize nokulwela ukufica umoya.+ 18  Mina, yebo, mina ngawuzonda wonke umsebenzi wami onzima engangiwusebenza kanzima phansi kwelanga,+ engangiyowushiya ngemuva ngiwushiyele umuntu owayeyoba khona ngemva kwami.+ 19  Futhi ubani owaziyo ukuthi uyoba ngohlakaniphile yini noma oyisiwula?+ Nokho uyowulawula wonke umsebenzi wami onzima engawusebenza kanzima futhi ngabonisa ukuhlakanipha kuwo phansi kwelanga.+ Nalokhu kuyize. 20  Mina ngokwami ngaphendukela ekwenzeni inhliziyo yami iphelelwe yithemba+ ngenxa yawo wonke umsebenzi onzima engangiwusebenze kanzima phansi kwelanga. 21  Ngoba kukhona umuntu omsebenzi wakhe onzima uye waba ngokuhlakanipha nangolwazi nangobungoti,+ kodwa isabelo salowo muntu siyonikwa umuntu ongazange asebenze kanzima entweni enjalo.+ Nalokhu kuyize nenhlekelele enkulu.+ 22  Ngoba yini umuntu aba nayo ngawo wonke umsebenzi wakhe onzima nangokushikashikeka kwenhliziyo yakhe asebenza kanzima ngako phansi kwelanga?+ 23  Ngoba zonke izinsuku zakhe umsebenzi wakhe usho izinhlungu nokukhathazeka,+ nasebusuku inhliziyo yakhe imane nje ayilali.+ Nalokhu kuyize lodwa. 24  Akukho lutho olungcono kumuntu kunokuba adle futhi aphuze, abangele umphefumulo wakhe ubone okuhle ngenxa yomsebenzi wakhe onzima.+ Nalokhu ngikubonile, yebo mina, ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu weqiniso.+ 25  Ngoba ubani odla+ futhi aphuze kangcono kunami?+ 26  Ngoba unike umuntu omuhle phambi kwakhe+ ukuhlakanipha nolwazi nokujabula,+ kodwa isoni usinike umsebenzi wokubutha nokuqoqela ndawonye ukuze nje kuphela anike lowo omuhle phambi kukaNkulunkulu weqiniso.+ Nalokhu kuyize nokulwela ukufica umoya.+

Imibhalo yaphansi